RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skydd av civil luftfart: gemensamma bestämmelser

I syfte att skydda personer och gods mot olagliga handlingar vid flygtransporter har Europeiska unionen (EU) fastställt gemensamma regler för den civila luftfarten inom hela EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 [Se ändringsrättsakt(er)]

SAMMANFATTNING

I den här förordningen fastställs gemensamma regler för hela Europeiska unionen (EU) i syfte att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar.

Bestämmelserna i förordningen gäller samtliga flygplatser och delar av flygplatser som är belägna i ett EU-land och som inte uteslutande används för militära ändamål. Bestämmelserna gäller vidare alla operatörer, inklusive lufttrafikföretag, som tillhandahåller tjänster på de ovan nämnda flygplatserna. Den gäller även alla verksamheter inom eller utanför respektive flygplatsområde som tillhandahåller tjänster till ovan nämnda flygplatser.

Gemensamma grundläggande standarder

De gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart omfattar

 • säkerheten på flygplatser,
 • avgränsade områden på flygplatserna,
 • säkerhetsåtgärder för luftfartyg,
 • passagerare och kabinbagage,
 • lastrumsbagage,
 • frakt och post,
 • lufttrafikföretagens post och material,
 • förnödenheter ombord och varuleveranser till flygplatser,
 • säkerhetsåtgärder ombord,
 • rekrytering och utbildning av personal,
 • säkerhetsutrustning.

Utöver de gemensamma, grundläggande standarderna innehåller förordningen också en lista över kriterier och villkor för allmänna åtgärder avsedda att ändra icke väsentliga delar av dessa gemensamma standarder. Förordningen innehåller även detaljerade bestämmelser med de krav och förfaranden som gäller för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna.

När dessa bestämmelser utformas biträds kommissionen av en kommitté med representanter från EU-länderna. Kommissionen rådgör också med en rådgivande grupp för berörda parter, bestående av europeiska representantorganisationer som är verksamma på luftfartsskyddsområdet eller som direkt berörs av detta.

Ansvarsområden för EU-ländernas berörda myndigheter samt operatörer och verksamhetsutövare.

EU-länderna måste utse en enda berörd myndighet och tilldela denna ansvar för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna.

Varje EU-land måste utarbeta och genomföra följande program:

 • Ett nationellt säkerhetsprogram för civil luftfart, som fastställer ansvaret för genomförandet av de gemensamma grundläggande standarderna.
 • Ett nationellt program för verksamhetskontroll, i syfte att övervaka efterlevnaden av förordningen och medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten.

Varje operatör och verksamhetsutövare måste utarbeta och genomföra respektive följande program:

 • Ett säkerhetsprogram för flygplatser, som fastställer de metoder och förfaranden som flygplatsoperatören ska tillämpa för att säkerställa att förordningen och medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten efterlevs.
 • Ett säkerhetsprogram för lufttrafikföretag, som fastställer de metoder och förfaranden som lufttrafikföretaget ska tillämpa för att säkerställa att förordningen och medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten efterlevs.
 • Ett säkerhetsprogram för verksamhetsutövare, som fastställer de metoder och förfaranden som verksamhetsutövaren ska tillämpa för att säkerställa att förordningen och medlemsstatens nationella säkerhetsprogram för den civila luftfarten efterlevs.

Kommissionen ska, i samarbete med den berörda myndigheten i respektive EU-land, genomföra inspektioner i syfte att övervaka tillämpningen av de gemensamma grundläggande standarderna i EU-länderna. Inspektionerna omfattar EU-ländernas berörda myndigheter samt oanmälda inspektioner av flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare. Vid behov lämnar kommissionen rekommendationer om hur luftfartsskyddet kan förbättras. Kommissionens inspektionsrapport skickas till den berörda myndigheten i det berörda EU-landet, som i sin tur måste svara och uppge vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda eventuella fastställda brister.

EU-länderna ansvarar för att fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i förordningen samt se till att de tillämpas.

EU-länderna får tillämpa strängare bestämmelser än de ovan nämnda gemensamma grundläggande standarderna, baserat på en egen riskbedömning och under förutsättning att åtgärderna är relevanta, objektiva, ej diskriminerande och proportionerliga i förhållande till den risk de avser. EU-länderna måste meddela kommissionen om sådana åtgärder tillämpas och kommissionen informerar därefter övriga EU-länder.

Relationer med länder som inte är medlemmar i EU

EU-länder och tredjeländer kan ingå luftfartsavtal enligt vilka de säkerhetsstandarder som tillämpas i länder som inte är medlemmar i EU erkänns som likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna.

Förordningen gäller även EES-länderna (EES: Island, Liechtenstein och Norge) och Schweiz.

Vid flygningar från en flygplats i EU till, eller över, ett land utanför EU, måste EU-länderna informera kommissionen i de fall ett sådant tredjeland kräver åtgärder som skiljer sig från de gemensamma grundläggande standarderna.

Bakgrund

Till följd av händelserna i Förenta staterna den 11 september 2001 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. Förordningen (EG) nr 2320/2002 behövde dock uppdateras för att spegla de nya erfarenheter som gjorts inom området civil flygsäkerhet. Därför antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten i syfte att förenkla, harmonisera och klargöra de befintliga reglerna om flygsäkerhet. Den nya förordningen upphävde förordning (EG) nr 2320/2002.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 300/2008

29.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 18/2010

1.2.2010

-

EUT L 7, 12.1.2010

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 300/2008 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd [EUT L 55, 5.3.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet [EUT L 23, 27.1.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder [EUT L 338, 19.12.2009].

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 [EUT L 91, 3.4.2009].

Senast ändrat den 27.07.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början