RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Securitatea aviaţiei civile: norme comune

Pentru a proteja transportul aerian al persoanelor şi al bunurilor, Uniunea Europeană (UE) a instituit norme comune, aplicabile în întreaga UE, pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte norme comune în Uniunea Europeană (UE) pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.

Dispoziţiile regulamentului se aplică tuturor aeroporturilor sau părţilor de aeroport situate pe teritoriul unei ţări din UE care nu sunt folosite exclusiv în scopuri militare. De asemenea, dispoziţiile se aplică tuturor operatorilor, inclusiv transportatorilor aerieni, care furnizează servicii în aeroporturile menţionate anterior. De asemenea, dispoziţiile se aplică tuturor entităţilor aflate în interiorul sau în exteriorul zonelor aparţinând aeroporturilor şi furnizează servicii aeroporturilor.

Standarde de bază comune

Standardele de bază comune pentru protecţia aviaţiei civile acoperă:

 • securitatea aeroportuară;
 • zonele demarcate ale aeroporturilor;
 • securitatea aeronavelor;
 • pasagerii şi bagajele de mână;
 • bagajele de cală;
 • mărfurile şi poşta;
 • poşta transportatorilor aerieni şi materialele transportatorilor aerieni;
 • proviziile de bord şi proviziile de aeroport;
 • măsurile de securitate în zbor;
 • recrutarea şi instruirea personalului;
 • echipamente de securitate.

Regulamentul conţine o listă de măsuri generale care prevede criteriile şi condiţiile pentru standardele de bază comune şi care trebuie folosită pentru a modifica elementele neesenţiale ale acelor standarde. De asemenea, regulamentul prevede măsuri detaliate care stabilesc cerinţele şi procedurile pentru implementarea standardelor de bază comune.

La definirea măsurilor respective, Comisia este asistată de un comitet al reprezentanţilor ţărilor UE şi primeşte consultanţă din partea unui grup consultativ al părţilor interesate, compus din organizaţii profesionale reprezentative europene, care activează în domeniul securităţii aeronautice sau sunt direct influenţate de acest domeniu.

Responsabilităţile autorităţii competente a ţărilor UE şi ale operatorilor şi entităţilor

Ţările UE trebuie să desemneze o autoritate competentă unică responsabilă cu punerea în aplicare standardelor de bază comune.

Fiecare ţară a UE trebuie să conceapă şi să pună în aplicare următoarele programe:

 • programul naţional de securitate a aviaţiei civile pentru a defini responsabilităţile pentru punerea în aplicare a standardelor de bază comune; şi
 • programul naţional de control al calităţii pentru a monitoriza conformitatea cu acest regulament şi cu programul ţării respective de securitate a aviaţiei civile.

Fiecare operator şi entitate trebuie să conceapă şi să pună în aplicare unul dintre următoarele programe:

 • programul de securitate aeroportuară pentru a stabili metodele şi procedurile care trebuie folosite de operatorul aeroportuar pentru a asigura conformitatea cu acest regulament şi cu programul naţional de securitate a aviaţiei civile din ţara respectivă;
 • programul de securitate al transportatorului aerian pentru a stabili metodele şi procedurile care trebuie folosite de transportatorul aerian pentru a asigura conformitatea cu acest regulament şi cu programul naţional de securitate a aviaţiei civile din ţara respectivă; sau
 • programul de securitate al unei entităţi pentru a stabili metodele şi procedurile care trebuie folosite de către entitate pentru a asigura conformitatea cu acest regulament şi cu programul naţional de securitate a aviaţiei civile din ţara respectivă.

În cooperare cu autoritatea competentă a ţării UE în cauză, Comisia efectuează inspecţii în scopul de a monitoriza aplicarea de către ţările UE a standardelor de bază comune. Acestea includ inspecţii ale autorităţilor competente din ţările UE şi inspecţii inopinate în aeroporturi, în rândul operatorilor şi al entităţilor. Dacă este cazul, Comisia va face recomandări pentru îmbunătăţirea securităţii aeronautice. Raportul de inspecţie al Comisei este trimis autorităţii competente din ţara UE în cauză, care trebuie să formuleze un răspuns în care să precizeze măsurile luate pentru remedierea deficienţelor identificate.

Ţărilor UE le revine responsabilitatea de a stabili regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului şi de a asigura aplicarea acestora.

Ţările UE pot să aplice măsuri mai stringente decât standardele de bază comune de mai sus, pe baza unei evaluări a riscului şi cu condiţia ca acele măsuri să fie relevante, obiective, nediscriminatorii şi proporţionale cu riscurile avute în vedere. Ţările UE trebuie să informeze Comisia cu privire la aceste măsuri, iar Comisia va comunica apoi aceste informaţii celorlalte ţări ale UE.

Relaţiile cu ţările terţe

Se pot încheia acorduri de aviaţie între UE şi ţări terţe dacă este recunoscut faptul că standardele de siguranţă aplicate în ţara terţă sunt echivalente cu standardele de bază comune ale UE.

Regula se aplică ţărilor din Spaţiul Economic European (SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi Elveţiei.

Ţările UE trebuie să informeze Comisia când măsurile solicitate de o ţară terţă diferă de standardele de bază comune în ceea ce priveşte zborurile cu plecare dintr-un aeroport al unei ţări membre având ca destinaţie sau survolând ţara terţă respectivă.

Context

În urma evenimentelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 de instituire a unor norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 a trebuit actualizat ţinând cont de experienţa dobândită în domeniul securităţii aviaţiei civile. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi a fost adoptat ca o simplificare, armonizare şi clarificare a normelor existente privind securitatea aviaţiei civile. De asemenea, regulamentul a abrogat Regulamentul (CE) nr. 2320/2002.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 300/2008

29.4.2008

-

JO L 97 din 9.4.2008

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 18/2010

1.2.2010

-

JO L 7 din 12.1.2010

Modificările şi rectificările succesive ale Regulamentului (CE) nr. 300/2008 au fost încorporate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei [Jurnalul Oficial L 55 din 5.3.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 72/2010 din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice [Jurnalul Oficial L 23 din 27.1.2010].

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative [Jurnalul Oficial L 338 din 19.12.2009].

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial L 91 din 3.4.2009].

Ultima actualizare: 27.07.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii