RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siviili-ilmailun turvallisuus: yhteiset säännöt

Suojellakseen matkustajien ja rahdin lentokuljetuksia Euroopan unioni (EU) on luonut siviili-ilmailun suojelemista turvallisuutta vaarantavilta laittomilta teoilta koskevat yhteiset säännöt, jotka pätevät koko EU:ssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Asetuksella luodaan Euroopan unionin (EU) sisällä pätevät yhteiset säännöt siviili-ilmailun suojelemiseksi turvallisuutta vaarantavilta laittomilta teoilta.

Asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltion alueella sijaitseviin lentoasemiin tai lentoasemien osiin, joita ei käytetä yksinomaan sotilastarkoituksiin. Säännökset koskevat myös kaikkia edellä mainituilla lentoasemilla palveluja tarjoavia toiminnanharjoittajia, lentoyhtiöt mukaan luettuina. Ne koskevat myös kaikkia lentoasemille palveluja tarjoavia yksiköitä, jotka toimivat lentoasemien sisällä tai ulkopuolella sijaitsevista tiloista käsin.

Yhteiset perusvaatimukset

Siviili-ilmailun suojelemiselle asetetut yhteiset perusvaatimukset koskevat

 • lentokentän turvallisuutta
 • lentokenttien merkittyjä alueita
 • ilma-aluksen turvallisuutta
 • matkustajia ja käsimatkatavaroita
 • ruumaan menevää matkatavaraa
 • rahtia ja postilähetyksiä
 • lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja
 • lentokentällä ja lennolla käytettäviä tarvikkeita
 • lentoa koskevia turvatoimia
 • henkilöstön palvelukseen ottamista ja koulutusta
 • turvalaitteita.

Asetus sisältää luettelon yleisistä toimenpiteistä, joilla luodaan kriteerit ja edellytykset yhteisten perusvaatimusten muiden kuin keskeisten osien muuttamiselle. Asetuksessa on säädetty myös yksityiskohtaisista toimenpiteistä, joilla määritellään vaatimukset ja menettelyt yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanolle.

Toimenpiteiden määrittämisessä komissiota avustaa EU-maiden edustajien komitea, ja komission neuvonnasta vastaa eurooppalaisten, ilmailun turvaamisen alalla toimivien tai ilmailun turvaamiseen suorassa vaikutussuhteessa olevien järjestöjen edustajista koostuva sidosryhmien neuvoa antava työryhmä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen ja toiminnanharjoittajien ja yksiköiden vastuualueet

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanosta.

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava ja pantava täytäntöön seuraavat ohjelmat:

 • kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelma, jossa määritellään vastuualueet yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa varten ja
 • kansallinen laadunvalvontaohjelma, jolla valvotaan tämän asetuksen ja jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman noudattamista.

Jokaisen toiminnanharjoittajan ja yksikön on laadittava ja pantava täytäntöön yksi seuraavista ohjelmista:

 • lentoaseman turvaohjelma, jossa määritellään menetelmät ja menettelyt, joita lentoaseman pitäjän on sovellettava täyttääkseen tämän asetuksen sekä kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimukset
 • lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma, jossa määritellään menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittajan on sovellettava täyttääkseen tämän asetuksen sekä kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimukset tai
 • yksikön turvaohjelma, jossa määritellään menetelmät ja menettelyt, joita yksikön on sovellettava täyttääkseen tämän asetuksen sekä kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimukset.

Komissio tekee yhteistyössä asianomaisen EU-maan toimivaltaisen viranomaisen kanssa tarkastuksia seuratakseen, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisiä perusvaatimuksia. Tämä pitää sisällään EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten tarkastukset sekä ilman ennakkoilmoitusta tehtävät lentoasemien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden tarkastukset. Tarvittaessa komissio tekee suosituksia ilmailun turvallisuuden parantamiseksi. Komission tarkastuskertomus toimitetaan asianomaisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on komissiolle antamassaan vastauksessa ilmoitettava havaittujen puutteiden korjaamiseksi toteutetut toimet.

EU-maiden on säädettävä seuraamuksista asetuksen säännösten rikkomistapauksissa ja varmistettava niiden täytäntöönpano.

EU-maat saavat riskinarvioinnin perusteella soveltaa yllä mainittuja yhteisiä perusvaatimuksia tiukempia toimenpiteitä edellyttäen, että toimenpiteet ovat asianmukaisia, puolueettomia, ja määritettyyn riskiin nähden oikein mitoitettuja ja että ne eivät ole syrjiviä. EU-maan on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle, joka tiedottaa niistä muille jäsenvaltioille.

Suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin

EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä voidaan solmia ilmailusopimuksia, joissa tunnustetaan, että EU:n ulkopuolisessa maassa sovellettavat turvavaatimukset vastaavat EU:n yhteisiä perusvaatimuksia.

Asetus koskee Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaita (Islanti, Liechtenstein, Norja) ja Sveitsiä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos EU:n ulkopuolisen maan toteuttamat turvatoimenpiteet, jotka koskevat EU-maassa sijaitsevalta lentoasemalta lähteviä ja kyseiseen EU:n ulkopuoliseen maahan suuntautuvia tai sen yli kulkevia lentoja, eroavat EU:n yhteisistä perusvaatimuksista.

Tausta

Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 sattuneiden tapahtumien seurauksena Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen (EY) N:o 2320/2002 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä. Asetusta (EY) N:o 2320/2002 oli kuitenkin siviili-ilmailun turvaamisesta saatujen kokemusten valossa tarpeen muuttaa. Siviili-ilmailun turvaamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, yhtenäistämiseksi ja selventämiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat siksi asetuksen (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä. Sillä kumottiin myös asetus (EY) N:o 2320/2002.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 300/2008

29.4.2008

EUVL L 97, 9.4.2008

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EU) N:o 18/2010

1.2.2010

EUVL L 7, 12.1.2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 300/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viiteasiakirjaksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 55, 5.3.2010).

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä (EUVL L 23, 27.1.2010).

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009).

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009).

Viimeisin päivitys 27.07.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun