RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sikkerhed inden for civil luftfart: fælles regler

Med henblik på at beskytte lufttransport af personer og varer har Den Europæiske Union (EU) udarbejdet fælles regler gældende i hele EU, der skal beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EØS-relevant tekst) (EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72) [se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter fælles regler i Den Europæiske Union (EU) for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare.

Forordningen gælder for alle lufthavne eller dele af lufthavne på et EU-lands område, der ikke udelukkende anvendes til militære formål. Bestemmelserne gælder også for alle operatører, herunder luftfartsselskaber, der yder tjenester i ovennævnte lufthavne. De gælder ligeledes for alle enheder, der driver virksomhed fra lokaler i eller uden for lufthavnsområdet og leverer varer og/eller tjenesteydelser til lufthavnen.

Fælles grundlæggende normer

De fælles grundlæggende normer for beskyttelse af civil luftfart dækker:

 • sikkerhed i lufthavne
 • demarkerede områder i lufthavne
 • flysikkerhed
 • passagerer og håndbagage
 • indskrevet bagage
 • fragt og post
 • luftfartsselskabers post og materialer
 • forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen
 • sikkerhedsforanstaltninger under flyvningen
 • ansættelse og uddannelse af personale
 • sikkerhedsudstyr.

Forordningen indeholder en liste over generelle foranstaltninger, der fastlægger kriterier og betingelser for de fælles grundlæggende normer til formål for ændring af ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer. Forordningen indeholder også en liste over detaljerede foranstaltninger, der fastlægger krav til og procedurer for gennemførelsen af de fælles grundlæggende normer.

Ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger bistås Kommissionen af et udvalg bestående af repræsentanter for EU-landene og rådgives af en ekspertgruppe vedrørende luftfartssikkerhed, der er sammensat af europæiske repræsentative organisationer, som er beskæftiget med eller direkte berørt af luftfartssikkerheden.

Ansvarsfordeling mellem EU-landenes kompetente myndigheder operatører og enheder

EU-landene skal udpege én kompetent myndighed, der er ansvarlig for gennemførelsen af de fælles grundlæggende normer.

De enkelte EU-lande skal udarbejde og gennemføre følgende programmer:

 • nationale sikkerhedsprogrammer for civil luftfart, der fastlægger, hvor ansvaret for anvendelsen af de fælles grundlæggende normer ligger
 • nationale kvalitetskontrolprogrammer til overvågning af overholdelsen af nærværende forordning og landets nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart.

Hver enkelt operatør og enhed skal udarbejde og gennemføre følgende programmer:

 • sikkerhedsprogram for lufthavne, der beskriver, hvilke metoder og procedurer den, der driver lufthavnen, skal følge for at opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart i den medlemsstat, lufthavnen ligger i
 • sikkerhedsprogram for luftfartsselskaber, der beskriver, hvilke metoder og procedurer luftfartsselskabet skal følge for at opfylde kravene i denne forordning og det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart i den medlemsstat, selskabet driver sin virksomhed fra
 • sikkerhedsprogram for enheder, der beskriver, hvilke metoder og procedurer enheden skal følge for at opfylde kravene i en medlemsstats nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart for så vidt angår enhedens operationer i denne medlemsstat.

Kommissionen foretager i samarbejde med den kompetente myndighed i det pågældende EU-land inspektioner for at overvåge EU-landenes anvendelse af de fælles grundlæggende normer. Det omfatter inspektion hos EU-landenes kompetente myndigheder og uanmeldte inspektioner hos lufthavne, operatører og enheder. Når det er relevant, udarbejder Kommissionen anbefalinger til forbedring af luftfartssikkerheden. Kommissionens inspektionsrapport sendes til den kompetente myndighed i det pågældende EU-land, som i sin besvarelse beskriver, hvilke foranstaltninger den har truffet for at afhjælpe eventuelle mangler.

EU-landene har ansvaret for at fastsætte sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning samt for at sikre gennemførelse af disse sanktioner.

EU-landene kan anvende foranstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæggende normer, baseret på en risikovurdering og forudsat, at de strengere foranstaltninger er relevante, objektive, ikke-diskriminerende og står i rimeligt forhold til den risiko, der søges begrænset. EU-landene skal informere Kommissionen om sådanne foranstaltninger, og Kommissionen vil efterfølgende formidle oplysningerne til de øvrige EU-lande.

Relationer med tredjelande

Der kan etableres luftfartsaftaler mellem EU og tredjelande under anerkendelse af, at tredjelandets sikkerhedsnormer er ækvivalente med EU's fælles grundlæggende normer.

Nærværende forordning gælder for landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS: Island, Liechtenstein, Norge) og for Schweiz.

EU-landene skal informere Kommissionen, når et tredjeland kræver foranstaltninger, der afviger fra de fælles grundlæggende normer for flyvninger fra en lufthavn i en medlemsstat til eller over det pågældende tredjeland.

Kontekst

Som følge af begivenhederne i USA den 11. september 2001 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 2320/2002, der fastlagde fælles bestemmelser for luftfartssikkerhed. Efterfølgende har der været behov for at revidere indholdet i forordning (EF) nr. 2320/2002 på baggrund af erfaringerne inden for luftfartssikkerhed. Forordning (EF) nr. 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart blev derfor vedtaget med henblik på at forenkle, harmonisere og præcisere de nugældende regler om sikkerhed inden for civil luftfart. Forordningen ophæver samtidig forordning (EF) nr. 2320/2002.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 300/2008

29.4.2008

-

EUT L 97 af 9.4.2008

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EU) nr. 18/2010

1.2.2010

-

EUT L 7 af 12.1.2010

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 300/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed [Den Europæiske Unions Tidende L 55 af 5.3.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet [Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 27.1.2010].

Kommissionens forodning (EU) nr. 1254/2009 af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 19.12.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 91 af 3.4.2009].

Seneste ajourføring: 27.07.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top