RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana civilního letectví: společná pravidla

Evropská unie (EU), s cílem chránit leteckou dopravu osob a zboží, vytvořila společná pravidla platná v celé EU pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) 2320/2002 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví společná pravidla Evropské unie (EU) k zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Ustanovení nařízení se vztahují na všechna letiště nebo části letišť umístěné na území země EU, které nejsou využívány výhradně pro vojenské účely. Ustanovení se také vztahují na všechny provozovatele, včetně leteckých dopravců, kteří poskytují služby na výše uvedených letištích. Vztahují se také na všechny subjekty, které se nacházející uvnitř či vně letiště a které poskytují služby pro letiště.

Společné základní normy

Společné základní normy pro ochranu civilního letectví zahrnují:

 • bezpečnost letišť;
 • vymezené prostory letišť;
 • bezpečnost letadel;
 • cestující a kabinová zavazadla;
 • zapsaná zavazadla;
 • náklad a pošta;
 • pošta a materiály leteckého dopravce;
 • dodávky za letu a letištní dodávky;
 • opatření k zajištění bezpečnosti za letu;
 • nábor a odborná příprava pracovníků;
 • bezpečnostní vybavení.

Nařízení obsahuje seznam obecných opatření, která poskytují kritéria a podmínky pro společné základní normy, které se mají používat k pozměnění jiných než podstatných prvků norem. Nařízení také uvádí podrobná opatření obsahující požadavky a postupy pro provádění společných základních norem.

Při vymezování těchto opatření pomáhá Komisi výbor zástupců zemí EU a radí ji poradní skupina zúčastněných subjektů pro ochranu letectví před protiprávnými činy složená z evropských zastupujících organizací zabývajících se nebo přímo dotčených ochranou letectví.

Odpovědnosti příslušných orgánů zemí EU a provozovatelů a subjektů

Země EU musí jmenovat jeden příslušný orgán, který bude zodpovědný za provádění společných základních norem.

Každá země EU musí navrhnout a provést tyto programy:

 • národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví v zájmu vymezení odpovědností za provádění společných základních norem; a
 • národní program řízení kvality za účelem sledování dodržování tohoto nařízení a národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví.

Každý provozovatel a subjekt musí navrhnout a provést některý z následujících programů:

 • bezpečnostní program letiště pro stanovení metod a postupů, kterými se musí provozovatel letiště řídit, aby dodržoval toto nařízení a národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví;
 • bezpečnostní program leteckého dopravce pro stanovení metod a postupů, kterými se musí letecký dopravce řídit, aby dodržoval toto nařízení a národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví;
 • bezpečnostní program subjektu pro stanovení metod a postupů, kterými se musí subjekt řídit, aby dodržoval toto nařízení a národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví.

Ve spolupráci s příslušným orgánem země EU Komise provádí inspekce za účelem sledování uplatňování společných základních norem zeměmi EU. Patří sem inspekce příslušných orgánů zemí EU a neoznámené inspekce letišť, provozovatelů a subjektů. Podle potřeby Komise podá doporučení ke zlepšení ochrany letectví. Zpráva o inspekci provedené Komisí se sdělí příslušnému orgánu dotyčné země EU, která ve své odpovědi uvede opatření přijatá k nápravě případných zjištěných nedostatků.

Země EU mají odpovědnost stanovit pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a zajistit uplatňování těchto sankcí.

Zemím EU je umožněno uplatňovat na základě posouzení rizika přísnější opatření než společné základní normy výše, ale tato opatření musí být relevantní, objektivní, nediskriminační a úměrná danému riziku. Země EU musí o těchto opatřeních informovat Komisi a Komise tyto informace potom sdělí ostatním zemím EU.

Vztahy se zeměmi mimo EU

Dohody o letectví mezi EU a zeměmi mimo EU mohou být uzavřeny, pokud se normy ochrany před protiprávními činy uplatňované v zemi mimo EU uznávají jako rovnocenné společným základním normám EU.

Nařízení se vztahuje na země Evropského hospodářského prostoru (EHS: Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a na Švýcarsko.

Země EU musí oznámit Komisi opatření vyžadovaná zemí mimo EU, pokud se liší od společných základních norem, jde-li o lety z letiště v zemi EU do této země mimo EU nebo přes ni.

Kontext

Po událostech 11. září 2001 ve Spojených státech přijal Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Nicméně nařízení (ES) č. 2320/2002 bylo nutné aktualizovat s ohledem na zkušenosti nabyté v oblasti ochrany civilního letectví. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy bylo proto přijato s cílem zjednodušit, harmonizovat a vyjasnit stávající pravidla v oblasti ochrany civilního letectví. Tímto nařízením bylo také zrušeno nařízení (ES) č. 2320/2002

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 300/2008

29. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97 ze dne 9. 4. 2008

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 18/2010

1. 2. 2010

-

Úř. věst. L 7 ze dne 12. 1. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 300/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 55 ze dne 5.3.2010).

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2010).

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338 ze dne 19.12.2009).

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91 ze dne 3.4.2009).

Poslední aktualizace: 27.07.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky