RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II

Reforma europejskiego systemu kontroli ruchu lotniczego ma pomóc sprostać wyzwaniom związanym ze znaczącym wzrostem ruchu lotniczego przewidywanym w nadchodzących latach. Jej celem jest ponadto zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów, opóźnień oraz wpływu ruchu lotniczego na środowisko.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 czerwca 2008 r. – Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II: w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju lotnictwa i poprawy jego efektywności [COM(2008) 389 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Proponowana przez Komisję reforma jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej opiera się na czterech filarach: efektywność, jednolite bezpieczeństwo, nowe technologie i zarządzanie przepustowością na ziemi.

Pierwszy filar: regulacje w zakresie efektywności

Komisja proponuje w tym filarze trzy rodzaje środków.

  • Poprawa efektywności działania systemu kontroli ruchu lotniczego: niezależny organ oceniający efektywność monitoruje i ocenia efektywność systemu i proponuje ogólnowspólnotowe cele odnośnie do ilości opóźnień, redukcji kosztów i skrócenia tras. Komisja zatwierdza cele i przekazuje je krajowym organom nadzorującym, które organizują zakrojone na szeroką skalę konsultacje, aby uzgodnić wiążące cele krajowe i regionalne.
  • Ułatwienie integracji zapewniania służb: celem jest przekształcenie aktualnych inicjatyw w zakresie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w autentyczny instrument integracji regionalnej, który ułatwi realizację celów w zakresie efektywności. Bloki te muszą zostać ustanowione najpóźniej do końca 2012 r.
  • Wzmocnienie funkcji zarządzania siecią: funkcja ta uzupełnia ramy dla wzrostu efektywności i obejmuje szereg zadań wykonywanych przez różne podmioty, w tym projektowanie europejskiej sieci tras, koordynacja czasów na start lub lądowanie oraz ich przydział i zarządzanie wdrażaniem technologii europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR).

Drugi filar: ramy jednolitego bezpieczeństwa

Komisja podkreśla, że wzrost ruchu lotniczego, tłok w przestrzeni powietrznej i na lotniskach oraz wykorzystywanie nowych technologii uzasadnia wspólne podejście na rzecz ujednoliconego opracowania regulacji w zakresie bezpieczeństwa oraz ich wdrożenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie lotniczymi. W związku z takim podejściem Komisja proponuje rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) o pozostałe kluczowe kwestie bezpieczeństwa: lotniska, zarządzenie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej.

Trzeci filar: otwarcie na nowe technologie

Komisja zauważa, że aktualny system kontroli ruchu lotniczego jest bliski wyczerpania swoich możliwości, ponieważ działa w oparciu o przestarzałe technologie i jest rozdrobniony. W związku z tym Europa musi przyspieszyć opracowanie systemu kontroli przez wdrożenie SESAR, aby podnieść poziom bezpieczeństwa i mocy przerobowych kontroli ruchu.

Czwarty filar: zarządzanie przepustowością na ziemi

Komisja podkreśla konieczność inwestycji mających zapewnić dostosowanie przepustowości portów lotniczych do możliwości systemu zarządzania ruchem lotniczym w celu utrzymania ogólnej efektywności sieci. Komisja potwierdza potrzebę wdrożenia środków proponowanych w planie działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie.

Wspólnotowe centrum monitorowania przepustowości portów lotniczych

Komisja ustanowi centrum monitorowania, składające się z przedstawicieli państw członkowskich, odpowiednich organów i zainteresowanych podmiotów, którego zadaniem będzie wymiana i monitorowanie danych i informacji na temat całościowej przepustowości portów lotniczych oraz zapewnianie opinii w procesie opracowywania i wdrażania przepisów dotyczących transportu europejskiego.

Eurocontrol

Reforma wewnętrzna Eurocontrol powinna dostosować struktury zarządzania tej organizacji do jednolitej przestrzeni powietrznej. Zakładając, że reforma zostanie wdrożona, Komisja zamierza wzmocnić współpracę z organizacją Eurocontrol w celu realizacji swojej polityki.

Kontekst

Zdaniem Komisji utworzona w 2004 r. jednolita przestrzeń powietrzna nie przyniosła spodziewanych rezultatów w najważniejszych obszarach, na przykład w odniesieniu do procesu integracji w ramach funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, kontroli ruchu lotniczego, efektywności pod względem kosztów oraz efektywności całej europejskiej sieci lotniczej. Użytkownicy przestrzeni powietrznej i pasażerowie ponoszą niepotrzebne koszty z powodu braku efektywności, w postaci straty czasu i pieniędzy oraz zużytego paliwa.

W związku z tym zdaniem Komisji konieczna jest zmiana czterech rozporządzeń ((WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 i (WE) nr 552/2004) dotyczących jednolitej przestrzeni powietrznej, aby zwiększyć efektywność lotnictwa, dostosować przepisy do zmian, które zaszły w ostatnich kliku latach, oraz stworzyć zjednoczoną, prawdziwie jednolitą przestrzeń powietrzną.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2008

Zobacz także

  • Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji poświęconej jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II (EN).
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony