RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Aviaţia civilă şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Acest regulament lărgeşte competenţa UE în domeniul siguranţei aeriene şi introduce noi norme în domeniul operaţiunilor aeriene, al licenţelor şi al instruirii echipajelor. De asemenea, introduce un sistem de amenzi pentru cei care încalcă normele de siguranţă. Mai mult, regulamentul consolidează competenţele Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul se aplică la fabricaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor, precum şi personalului şi organizaţiilor implicate în aceste activităţi. Obiectivele acestuia sunt următoarele:

  • definirea unor norme comune în materie de siguranţă aeriană pentru a garanta pasagerilor un înalt nivel de securitate şi pentru a asigura protecţia mediului;
  • asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate părţile implicate de pe piaţa internă a transporturilor aeriene şi facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor şi serviciilor, prin recunoaşterea certificatelor emise de autorităţile competente;
  • simplificarea şi eficientizarea procesului de certificare, prin centralizarea activităţilor care pot fi la nivel european;
  • promovarea în întreaga lume a punctelor de vedere ale Uniunii Europene (UE) cu privire la standardele şi normele de siguranţă a aviaţiei civile.

Pentru atingerea acestor obiective, regulamentul prevede, în special, crearea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) şi consolidarea competenţelor acesteia.

AGENŢIA EUROPEANĂ DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI

Structura, atribuţiile şi finanţarea AESA

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei est un organ al UE care are personalitate juridică. AESA este condusă de un director executiv şi de un consiliu de administraţie format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru şi un reprezentant al Comisiei. Personalul agenţiei este format dintr-un număr strict limitat de funcţionari numiţi sau detaşaţi de Comisie sau de statele membre pentru a gestiona activitatea acesteia, precum şi din agenţi recrutaţi în funcţie de cerinţele impuse de Agenţie.

Principalele atribuţii ale AESA sunt:

  • să asiste Comisia în elaborarea normelor comune în domeniul aviaţiei civile şi să acorde sprijinul tehnic, ştiinţific şi administrativ necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
  • să efectueze inspecţii de standardizare pentru a asigura corecta aplicare a acestor norme în statele membre;
  • să elibereze certificatele întreprinderilor europene care activează în domeniul proiectării aeronavelor, să certifice aeronavele utilizate în Europa şi transportatorii aerieni, organismele de întreţinere sau de formare situate în ţările terţe.

Agenţia poate emite avize şi recomandări adresate Comisiei sau specificaţii de certificare şi mijloace acceptabile de conformare cu normele europene.

Agenţia stabileşte un program de lucru anual pentru a promova îmbunătăţirea permanentă a siguranţei aviaţiei în Europa şi pentru a indica misiunile şi sarcinile care au fost adăugate, modificate sau anulate comparativ cu anul precedent.

Veniturile agenţiei provin în principal din taxe (achitate pentru certificatele eliberate de agenţie) şi tarife (achitate pentru publicaţii, activităţi de formare sau alte servicii furnizate de agenţie), precum şi dintr-o contribuţie din partea UE, a ţărilor terţe şi a statelor membre.

NORME COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI AERIENE

Navigabilitate

Navigabilitatea înseamnă capacitatea aeronavelor de a zbura în condiţii de siguranţă deplină. Această noţiune face parte din cerinţele cele mai importante cu privire la aeronave. Astfel, UE impune ca aeronavele să deţină un certificat de navigabilitate valabil înainte de a putea fi operate. În plus, sunt necesare alte tipuri de certificări pentru:

  • produsele, piesele şi echipamentele instalate pe aeronave;
  • organizaţiile de proiectare şi de fabricaţie a aeronavelor;
  • organizaţiile şi personalul responsabile de continuitatea navigabilităţii şi întreţinerea aeronavelor.

Mediu

Produsele, piesele şi echipamentele aeronavelor trebuie să îndeplinească cerinţele de protecţie a mediului.

Certificarea echipajelor

Piloţii trebuie să deţină o licenţă şi un certificat medical adecvate pentru activităţile pe care le efectuează. Licenţa se acordă unei persoane dacă aceasta îndeplineşte cerinţele privind cunoştinţele teoretice, abilităţile practice şi lingvistice şi experienţa.

Organizaţiile de instruire şi operatorii de simulatoare de zbor trebuie să deţină certificările corespunzătoare.

Membrii echipajului de cabină care participă la o operare comercială trebuie să deţină un certificat şi aptitudinea lor medicală trebuie verificată periodic, pentru a garanta că aceştia pot îndeplini în condiţii de siguranţă atribuţiile legate de securitate.

Operarea aeriană

Operatorii aerieni sunt persoanele sau întreprinderile care operează aeronavele, cum sunt piloţii privaţi sau companiile aeriene. Orice operator comercial trebuie să fie supus certificării, al cărei nivel de exigenţă depinde de tipul de activitate desfăşurată, garantând, în principal, un înalt nivel de siguranţă pentru transportul aerian comercial.

În afară de aceasta, operatorii din ţările terţe ale căror aeronave utilizează aeroporturi europene, trebuie, de asemenea, să îndeplinească anumite cerinţe europene.

Aerodromurile şi controlul traficului aerian

Aerodromurile sunt structurile destinate a fi utilizate pentru plecarea şi sosirea aeronavelor. Aceste structuri trebuie să dispună de certificate care să garanteze siguranţa şi capacitatea organizaţiilor responsabile de a opera aerodromurile.

Mai mult, serviciile şi personalul care răspund de gestionarea traficului aerian au, de asemenea, obligaţia de a fi titularii unui certificat. Principala atribuţie a acestor servicii este de a gestiona activităţile şi mişcările aeronavelor şi vehiculelor pe o platformă.

Comunicare şi informare

Statele membre recunosc, fără cerinţe şi evaluări tehnice suplimentare, certificatele eliberate în conformitate cu acest regulament.

Statele membre şi agenţia desfăşoară investigaţii, inclusiv inspecţii ale aeronavelor, şi iau orice fel de măsuri pentru a preveni continuarea unei încălcări.

S-a introdus un mecanism de sancţionare pentru soluţionarea cazurilor de încălcări identificate. În special, Comisia poate decide să revoce recunoaşterea europeană unui certificat şi, la propunerea agenţiei, poate impune sancţiuni financiare titularilor de certificate eliberate de agenţie care încalcă normele comunitare.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 216/2008

8.4.2008

-

JO L 79, 19.3.2008

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

JO L 309, 24.11.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul siguranţei aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 [Jurnalul Oficial L 97 din 19.3.2008].

Ultima actualizare: 04.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii