RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Burgerluchtvaart en Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Deze verordening breidt de bevoegheid van de EU uit op het vlak van veiligheid van de luchtvaart en stelt nieuwe regels in op het gebied van vluchtuitvoeringen, bevoegdheidsbewijzen en de opleiding van cockpitpersoneel. Ze vaardigt ook een boetesysteem uit voor de overtreders van de veiligheidsregels. Tot slot versterkt ze de bevoegdheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De verordening is van toepassing op de productie, het onderhoud en de werking van luchtvaartuigen, alsook op personeel en organisaties die bij die activiteiten betrokken zijn. Zij heeft tot doel:

  • gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart vast te leggen om een hoog veiligheidsniveau voor de passagiers te waarborgen en een hoog niveau van milieubescherming te bewerkstelligen;
  • gelijke kansen te creëren voor alle deelnemers aan de interne luchtvaartmarkt en het vrije verkeer van goederen, personen en diensten te bevorderen door de erkenning van certificaten die door bevoegde autoriteiten zijn afgegeven;
  • het certificeringsproces te vereenvoudigen en efficiënter te maken door alle activiteiten die kunnen worden gecentraliseerd op Europees niveau samen te brengen;
  • de standpunten van de Europese Unie (EU) inzake normen en voorschriften op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart wereldwijd te promoten.

Daartoe voorziet de verordening met name de oprichting van een Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EAVL) en een versterking van zijn bevoegdheden.

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART (EAVL)

Structuur, taken en financiering van het Agentschap

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een orgaan van de EU met een eigen rechtspersoonlijkheid. Het EAVL wordt geleid door een uitvoerend directeur, alsmede door een raad van beheer samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en een vertegenwoordiger van de Commissie. Het personeel van het Agentschap bestaat uit een strikt beperkt aantal ambtenaren dat voor het uitvoeren van leidinggevende taken door de Commissie of lidstaten worden toegewezen of gedetacheerd. Het overige personeel bestaat uit andere medewerkers die door het Agentschap naargelang van de behoeften worden aangeworven.

Hoofdmissie van het EAVL is:

  • de Commissie bijstaan in de uitwerking van gemeenschappelijke regels voor de burgerluchtvaart en technische, wetenschappelijke en administratieve ondersteuning te bieden bij de uitoefening van haar taken;
  • normalisatie-inspecties uitvoeren om de correcte toepassing van die regels in de lidstaten te garanderen;
  • de certificaten afleveren aan Europese bedrijven die luchtvaartuigen ontwerpen, in Europa gebruikte luchtvaartuigen te certificeren alsook in derde landen gevestigde luchtvaartmaatschappijen, onderhouds- of opleidingsorganisaties te certificeren.

Het Agentschap brengt adviezen uit aan en doet aanbevelingen voor de Commissie en stelt certificeringsspecificaties en aanvaardbare methoden van goedkeuring vast conform de Europese regelgeving.

Het Agentschap stelt een jaarlijks werkprogramma vast om de voortdurende verbetering van de veiligheid van de Europese luchtvaart te bevorderen. Dat programma vermeldt ook duidelijk welke opdrachten en taken van het Agentschap ten opzichte van het voorgaande jaar zijn toegevoegd, gewijzigd of geschrapt.

De ontvangsten van het Agentschap bestaan hoofdzakelijk uit tarieven (die betaald worden voor de door het Agentschap afgegeven certificaten), vergoedingen (voor publicaties, opleiding en andere door het Agentschap geleverde diensten) en een bijdrage van de EU,van derde landen of van lidstaten.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS INZAKE VEILIGHEID VAN DE LUCHTVAART

Luchtwaardigheid

Luchtwaardigheid staat voor het vermogen van luchtvaartuigen in alle veiligheid te vliegen. Dit begrip vormt vanzelfsprekend een van de hoekstenen van de vereisten inzake luchtvaartuigen. De EU vereist dat alle luchtvaartuigen voor exploitatie over een geldig luchtwaardigheidscertificaat beschikken. Daarnaast zijn ook andere certificaten vereist voor:

  • alle producten, onderdelen en uitrustingsstukken geïnstalleerd op luchtvaartuigen;
  • de ontwerp- en productie-instellingen van de luchtvaartuigen;
  • de instellingen en het personeel belast met de opvolging van de luchtwaardigheid en het onderhoud van luchtvaartuigen.

Milieu

Alle producten, onderdelen en uitrustingsstukken van luchtvaartuigen moeten voldoen aan de milieubeschermingseisen.

Certificering van het cockpitpersoneel

De piloten moeten beschikken over een bewijs van bevoegdheid en een medische verklaring voor de activiteiten die ze uitoefenen. Het bevoegdheidsbewijs wordt afgegeven aan een persoon indien deze voldoet aan de eisen inzake theoretische kennis, bedrevenheid, talenkennis en ervaring.

Opleidingsorganisaties en exploitanten van vluchtnabootsers dienen passend gecertificeerd te zijn.

Het cabinepersoneel dat betrokken is bij commerciële vluchtuitvoeringen dient in het bezit te zijn van een attest en hun medische geschiktheid moet regelmatig gecontroleerd worden teneinde zeker te stellen dat ze in staat zijn de hen toegewezen veiligheidstaken op een veilige manier uit te voeren.

Luchtvaart
 Luchtvaartexploitanten zijn personen of ondernemingen die luchtvaartuigen exploiteren, zoals privépiloten of luchtvaartmaatschappijen. Iedere commerciële exploitant moet het voorwerp uitmaken van een certificering waarbij de gestelde eisen afhankelijk zijn van het soort activiteit dat wordt uitgeoefend om met name een hoog veiligheidsniveau in de commerciële luchtvaart te waarborgen.

Daarenboven moeten luchtvaartuigen uit derde landen die gebruikmaken van Europese luchthavens voldoen aan bepaalde Europese eisen.

Luchtvaartterreinen en luchtverkeersbeheer

Luchtvaartterreinen zijn structuren gebruikt voor vertrek en aankomst van luchtvaartuigen. Deze structuren moeten beschikken over certificaten die de veiligheid en de capaciteit van de instellingen belast met de exploitatie van de luchtvaartterreinen garanderen.

De diensten en het personeel belast met het luchtverkeersbeheer dienen eveneens houder te zijn van een certificaat. De missie van deze diensten bestaat voornamelijk in het beheer van de activiteiten en bewegingen van de luchtvaartuigen en de voertuigen op het luchtvaartterreinplatform.

Communicatie en informatie

De lidstaten erkennen zonder aanvullende vereisten of technische evaluaties alle certificaten die overeenkomstig deze verordening werden afgegeven.

De lidstaten en het Agentschap voeren onderzoeken uit, met inbegrip van de inspectie van luchtvaartuigen, en nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat een overtreding wordt voortgezet.

Voor de vastgestelde overtredingen werd een sanctiemechanisme ingevoerd. De Commissie kan namelijk beslissen de Europese erkenning van de eerder genoemde certificaten in te trekken en de houder van een door het Agentschap afgeleverd certificaat die de Europese regels zou overtreden op voorstel van het Agentschap financiële sancties op te leggen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 216/2008]

8.4.2008

-

PB L 79, 19.3.2008

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1108/2009

14.12.2009

-

PB L 309, 24.11.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 [Publicatieblad L 97 van 19.3.2008].

Laatste wijziging: 04.02.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven