RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Toto nařízení rozšiřuje pravomoci EU v oblasti bezpečnosti letectví a zavádí nová pravidla pro letecký provoz, průkazy způsobilosti a výcvik letových posádek, stejně jako systém pokut pro ty, kteří bezpečnostní pravidla poruší. Také Evropské agentuře pro bezpečnost letectví poskytuje v těchto oblastech větší pravomoci a významnější úlohu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Nařízení se vztahuje na výrobu, údržbu a provoz letadel, jakož i na personál a organizace do těchto činností zapojené. Jeho cílem je:

  • zavést společná pravidla pro bezpečnost letecké dopravy s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti cestujících a zajistit ochranu životního prostředí;
  • zajistit rovné podmínky pro všechny zúčastněné strany na vnitřním trhu v oblasti letectví a prostřednictvím uznávání osvědčení vydaných příslušnými orgány usnadnit volný pohyb zboží, osob a služeb;
  • zjednodušit a zvýšit účinnost procesu certifikace centralizováním činností na evropské úrovni tam, kde je to možné;
  • podporovat stanoviska Evropské unie (EU) ohledně bezpečnostních norem a předpisů pro civilní letectví na celosvětové úrovni.

K dosažení těchto cílů nařízení mimo jiné stanovuje vytvoření Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) s vyššími pravomocemi.

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ (EASA)

Struktura EASA, úkoly a financování

Evropská agentura pro bezpečnost letectví je orgánem Společenství s vlastní právní subjektivitou. V čele EASA je výkonný ředitel a správní rada složená z jednoho zástupce z každého členského státu a zástupce Komise. Zaměstnanci agentury sestávají z přísně omezeného počtu úředníků přidělených nebo dočasně převedených Komisí nebo členskými státy k plnění řídících úkolů a z dalších zaměstnanců zaměstnaných agenturou dle jejích potřeb.

EASA má tyto hlavní úkoly:

  • pomáhat Komisi vypracovat společná pravidla v oblasti civilního letectví a poskytovat jí k plnění jejích úkolů technickou, vědeckou a správní podporu;
  • provádět standardizační kontroly, aby zajistila, že jsou tato pravidla v členských státech správně uplatňována;
  • vydávat osvědčení evropským firmám podílejícím se na projektování letadel a vydávat osvědčení pro letadla používaná v Evropě; vydávat osvědčení pro letecké dopravce, servisní organizace a výcvikové organizace se sídlem ve třetích zemích.

Agentura může pro Komisi vydávat stanoviska a doporučení a vydávat certifikační specifikace a přijatelné způsoby souladu s právními předpisy Společenství.

Agentura sestaví roční plán práce s cílem podporovat neustálé zlepšování Evropské bezpečnosti letectví a stanovit pověření a úkoly, které byly ve srovnání s předchozím rokem přidány, změněny nebo odstraněny.

Příjmy agentury pocházejí hlavně z poplatků (placených za osvědčení vydávaná agenturou) a plateb (za publikace, výcvik a další služby poskytované agenturou), ale i z příspěvků Společenství, třetích zemí a členských států.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

Letová způsobilost

Letovou způsobilostí se rozumí dispozice letadel létat bezpečně. Tento koncept je samozřejmě jedním z nejdůležitějších požadavků týkajících se letadel. EU požaduje, aby letadla měla platné osvědčení letové způsobilosti před tím, než je bude možné využívat. Kromě toho jsou požadována další osvědčení:

  • pro výrobky, letadlové části a zařízení v letadle;
  • pro společnosti, které letadla konstruují a vyrábějí;
  • pro společnosti a personál odpovědný za kontrolu letové způsobilosti a údržby letadel.

Životní prostředí

Výrobky, součásti a zařízení letadel musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.

Průkazy způsobilosti letové posádky

Piloti musí mít průkaz způsobilosti a lékařské osvědčení požadované pro činnosti, které mají provádět. Průkaz způsobilosti bude osobě vydán pouze, pokud splňuje požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, jazykové znalosti a zkušenosti.

Výcvikové organizace a provozovatelé letových simulátorů musejí mít příslušná osvědčení.

Členové palubní posádky podílející se na komerčním využití musejí být držitelem osvědčení a jejich zdravotní způsobilost musí být pravidelně kontrolována, aby bylo zajištěno, že jsou beze zbytku schopni plnit jim svěřené úkoly v souvislosti s bezpečností.

Letecký provoz

Letečtí dopravci jsou soukromé osoby nebo podniky, které provozují letadla – jako jsou soukromí piloti či letecké společnosti. Provozovatelé letecké dopravy musí mít osvědčení. Úroveň požadavků se bude lišit podle typu používaného provozu tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, zejména obchodní letecké dopravy.

Kromě toho musí subjekty ze třetích zemí, jejichž letadla používají evropská letiště, rovněž splňovat určité požadavky EU.

Letiště a řízení letového provozu

Letišti se rozumí infrastruktura využívaná pro odlety a přílety letadel. Tato infrastruktura musí disponovat osvědčeními dokládajícími bezpečnost a kompetence společností odpovídajících za provoz letiště.

Kromě toho se povinnost osvědčení vztahuje i na služby a personál odpovědný za řízení letového provozu. Tyto služby se zejména vztahují na řízení činností a pohybu letadel a vozidel na odbavovací ploše.

Komunikace a informace

Členské státy uznávají osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením bez dalších technických požadavků nebo hodnocení.

Členské státy a agentura budou provádět šetření včetně prohlídky letadel a přijmou veškerá nezbytná opatření k zabránění dalšímu protiprávnímu jednání.

K řešení všech zaznamenaných porušení předpisů byl zaveden sankční systém. Komise může zejména rozhodnout o zrušení uznání osvědčení Společenstvím a na doporučení agentury uložit finanční postihy držitelům osvědčení, kteří předpisy Společenství porušují.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 216/2008

8. 4. 2008

-

Úř. věst. L 79 

ze dne 19. 3. 2008

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1108/2009

14. 12. 2009

-

Úř. věst. L 309 

ze dne 24. 11. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97 ze dne 19.3.2008).

Poslední aktualizace: 04.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky