RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljöcertifiering av luftfartyg, deras delar och utrustningar

I denna förordning anges regler för luftvärdighet och miljöcertifiering av luftfartyg. Syftet med den är att inrätta ett nytt certifieringssystem under överinseende av Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA). Först kommer det att finnas ett övergångssystem för att EASA ska få tid att inrätta lämpliga definitioner och förfaranden.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

I bilagan till denna förordning specificerar del 21 de gemensamma tekniska kraven och administrativa förfarandena för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och deras delar och utrustningar. Den innehåller också reglerna för organisationerna som konstruerar och tillverkar dessa produkter. I denna förordning fastställs även villkoren för

 • utfärdande av typcertifikat, begränsade typcertifikat, kompletterande typcertifikat och ändringar av dessa,
 • utfärdande av luftvärdighetsbevis, begränsade luftvärdighetsbevis, flygtillstånd och auktoriserade underhållsintyg/tillverkningsintyg,
 • utfärdande av godkännande av underlag för reparation,
 • uppfyllande av miljöskyddskrav,
 • utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller),
 • identifiering av produkter, delar och utrustningar,
 • certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,
 • utfärdande av luftvärdighetsdirektiv.

En organisation som antingen ansvarar för konstruktion eller tillverkning av produkter, delar och utrustningar måste visa sin förmåga i enlighet med del 21 av bilagan till denna förordning. En konstruktions- eller produktionsorganisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en icke-medlemsstat kan visa sin förmåga genom ett intyg som är utfärdat av det landet avseende produkten, delen eller utrustningen, under förutsättning att:

 • landet är konstruktions- eller tillverkningsland och
 • Europeiska byrån för luftfartssäkerhet har konstaterat att landets system inbegriper nödvändiga oberoende kontroller av överensstämmelse som föreskrivs i denna förordning.

Nedanstående är fortfarande uppfyllt i enlighet med denna förordning, när särskilda villkor som är angivna i den är uppfyllda:

 • typcertifikat och luftfärdighetsbevis, samt kompletterande typcertifikat, utfärdade före den 28 september 2003 av land som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 • luftfartyg registrerade i ett EU-land den 28 september 2003 och som fortfarande är registrerade där den 28 mars 2007,
 • delar och utrustningar som är godkända av ett EU-land och giltiga den 28 september 2003 och
 • konstruktions- eller tillverkningsorganisationer godkända eller erkända av ett EU-land före den 28 september 2003.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är behörig myndighet för att utfärda typcertifikat för luftfartyg och delar samt gjorda ändringar, godkännande av vissa ändringar och reparationer, godkännande av konstruktionsorganisationer och tillverkningsorganisationer från tredjeländer (eller från ett EU-land efter begäran av det landets behöriga myndighet).

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeTidsfrist för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1702/2003

28.9.2003

-

EUT L 243, 27.9.2003

ÄndringsakterIkraftträdandeTidsfrist för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 706/2006

10.5.2006

-

EUT L 122, 9.5.2006

Förordning (EG) nr 375/2007

5.4.2007

-

EUT L 94, 4.4.2007

Förordning (EG) nr 287/2008

30.3.2008

-

EUT L 87, 29.3.2008

Förordning (EG) nr 1194/2009

28.12.2009

-

EUT L 321, 8.12.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av Förordning (EG) nr 1702/2003 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 24.01.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början