RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ilma-alusten ja niihin liittyvien osien ja laitteiden ympäristöhyväksyntä

Tässä asetuksessa määritellään ilma-alusten lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää koskevat säännöt. Asetuksella luodaan uusi sertifiointijärjestelmä, joka toimii Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) alaisuudessa. Asetuksessa säädetään kuitenkin siirtymäjärjestelystä, jotta EASA:lla olisi tarpeeksi aikaa vahvistaa asianmukaiset määritelmät ja menettelyt.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1702/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen liitteenä olevassa osassa 21 määritellään ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää koskevat yhteiset tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt. Siinä esitetään myös kyseisten tuotteiden suunnittelu- ja tuotanto‑organisaatioihin sovellettavat säännöt. Asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat:

 • tyyppihyväksyntätodistusten, rajoitettujen tyyppihyväksyntätodistusten, lisätyyppihyväksyntätodistusten ja tyyppihyväksyntätodistusten muutosten hyväksymistä
 • lentokelpoisuustodistusten, rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten ja ilmailulupien huoltotodistusten antamista
 • korjaussuunnitelmaa koskevien lupien antamista
 • ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen osoittamista
 • melutodistusten myöntämistä
 • tuotteiden, osien ja laitteiden tunnistamista
 • suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksymistä
 • lentokelpoisuusmääräysten antamista.

Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelusta tai valmistuksesta vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä tämän asetuksen liitteenä olevan osan 21 säännösten mukaisesti. Suunnittelu- tai tuotanto-organisaatio, jonka päätoimipaikka on muussa maassa kuin EU‑maassa, voi osoittaa pätevyytensä tämän maan kyseistä tuotetta, osaa tai laitetta varten myöntämällä todistuksella edellyttäen, että

 • kyseinen maa on suunnittelu- tai valmistusmaa
 • Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) on vahvistanut, että kyseisessä maassa sovellettavan järjestelmän riippumaton vaatimustenmukaisuustarkastus vastaa tasoltaan tämän asetuksen säännöksiä.

Seuraavassa luetellut pysyvät voimassa asetuksen mukaisesti edellyttäen, että siinä säädetyt erityisvaatimukset täyttyvät:

 • tyyppihyväksyntätodistukset ja niihin liittyvät lentokelpoisuustodistukset ja lisätyyppihyväksyntätodistukset, jotka Euroopan unioniin (EU) kuuluva maa on myöntänyt ennen 28. syyskuuta 2003
 • ilma-alukset, jotka EU‑maa on rekisteröinyt ennen 28. syyskuuta 2003 ja jotka ovat kyseisessä rekisterissä vielä 28. maaliskuuta 2007
 • osat ja laitteet, jotka EU‑maa on hyväksynyt ja joiden hyväksyntä on voimassa 28. syyskuuta 2003
 • suunnittelu- ja tuotanto‑organisaatiot, jotka EU‑maa on hyväksynyt tai tunnustanut ennen 28. syyskuuta 2003.

EASA on toimivaltainen viranomainen, joka vastaa ilma‑alusten ja niiden osien tyyppihyväksyntätodistusten myöntämisestä ja todistuksiin tehtävistä muutoksista, tiettyjen muutosten tai korjausten hyväksymisestä, suunnitteluorganisaatioiden hyväksynnästä sekä muiden kuin EU‑maiden tuotanto‑organisaatioiden hyväksynnästä (tai EU‑maan tuotanto‑organisaation hyväksynnästä kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä).

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaikajäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1702/2003

28.9.2003

-

EUVL L 243, 27.9.2003.

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaikajäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 706/2006

10.5.2006

-

EUVL L 122, 9.5.2006.

Asetus (EY) N:o 375/2007

5.4.2007

-

EUVL L 94, 4.4.2007.

Asetus (EY) N:o 287/2008

30.3.2008

-

EUVL L 87, 29.3.2008

Asetus (EY) N:o 1194/2009

28.12.2009

-

EUVL L 321, 8.12.2009

Asetukseen (EY) N:o 1702/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 24.01.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun