RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljøcertificering af luftfartøjer samt af dele og udstyr til disse

I denne forordning defineres regler for luftfartøjers luftdygtighed og miljøcertificering. Formålet er at etablere et nyt certificeringssystem under Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagenturs myndighed (EASA). Der indføres imidlertid en overgangsordning for at give EASA tid til at udforme hensigtsmæssige definitioner og procedurer.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

’Del 21’ i bilaget til denne forordning definerer de fælles tekniske og administrative krav og certificeringsprocedurer vedrørende luftdygtighed og miljø for luftfartøjer samt dele og apparater til disse. Den indeholder også regler, som gælder for organisationer, som konstruerer og fremstiller disse produkter. Forordningen fastsætter således betingelserne for:

 • udstedelse af typecertifikater, begrænsede typecertifikater, supplerende typecertifikater og ændringer af disse certifikater
 • udstedelse af luftdygtighedsbeviser, begrænsede luftdygtighedsbeviser, flyvetilladelser og attester til frigivelse til tjeneste
 • udstedelse af reparationskonstruktionsgodkendelser
 • påvisning af overholdelse af miljøbeskyttelseskrav
 • udstedelse af støjcertifikater
 • identifikation af materiel, dele og apparatur
 • certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer
 • udstedelse af luftdygtighedsdirektiver.

En organisation, der er ansvarlig for enten konstruktion eller produktion af produkter, dele og apparater, skal bevise sin formåen i henhold til del 21 i bilaget til denne forordning. En konstruktions- eller produktionsorganisation, hvis hovedforretningssted er i et ikke-EU-land, kan bevise sin formåen i form af et certifikat for produktet, delen eller apparatet udstedt af dette land forudsat at:

 • dette land er konstruktions- eller produktionslandet
 • Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har konstateret at landets system har det nødvendige, uafhængige niveau til at kontrollere overholdelsen af denne forordning.

Følgende er fortsat gyldige i henhold til denne forordning, når de specifikke betingelser heri er opfyldt:

 • typecertifikater og tilsvarende luftdygtighedsbeviser og supplerende typecertifikater, der er udstedt før den 28. september 2003 af et land i Den Europæiske Union (EU)
 • luftfartøjer opført i registeret i et EU-land pr. 28. september 2003 og fortsat opført i det register pr. 28. marts 2007
 • dele og apparater godkendt af et EU-land og gyldige pr. 28. september 2003
 • konstruktions- og produktionsorganisationer godkendt eller anerkendt af et EU-land før den 28. september 2003.

EASA er den kompetente organisation til at udstede typecertifikater for luftfartøjer og komponenter og ændringer til disse, til at godkende bestemte ændringer og reparationer og til at anerkende godkendelser fra ikke-EU-lande af konstruktions- og produktionsorganisationer (eller fra et EU-land efter anmodning fra den kompetente myndighed i det land).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1702/2003

28.9.2003

-

EUT L 243 af 27.9.2003

ÆndringsretsakterIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 706/2006

10.5.2006

-

EUT L 122 af 9.5.2006

Forordning (EF) nr. 375/2007

5.4.2007

-

EUT L 94 af 4.4.2007

Forordning (EF) nr. 287/2008

30.3.2008

-

EUT L 87 af 29.3.2008

Forordning (EF) nr. 1194/2009

28.12.2009

-

EUT L 321 af 8.12.2009

De ændringer og rettelser som følger af Forordning (EF) nr. 1702/2003 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 24.01.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top