RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteisyritys uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) toteuttamiseksi

Tällä asetuksella luodaan yhteisyritys, jonka tavoitteena on varmistaa ilmaliikenteen hallintajärjestelmien nykyaikaistaminen Euroopassa. Yhteisyritys kokoaa yhteen Euroopan unionissa (EU) toteutetut tutkimus- ja kehitystoimet SESAR-hankkeeseen (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke).

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 219/2007, annettu 27 päivänä helmikuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Ilmaliikenne on Euroopan talouden ja koheesion tärkeä osatekijä. Sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 220 miljardia euroa, ja se työllistää yli 3 miljoonaa henkilöä. Ilmaliikenne laajenee: sen määrän odotetaan vähintäänkin kaksinkertaistuvan ja joillakin alueilla jopa kolminkertaistuvan seuraavien 20 vuoden aikana. Liikennevirtojen hallinnassa käytetyt laitteistot ja menettelyt eivät kuitenkaan ole juurikaan kehittyneet, ja niillä on vaikeuksia pysyä kehityksen mukana.

Nykyiset lennonjohtojärjestelmät ovat lähestulkoon vanhentuneet ja sopivat huonosti palvelemaan eurooppalaisen ilmailun nopeaa, taloudellista ja luotettavaa kehitystä, jonka avulla voidaan vastata uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin:

 • matkustajat toivovat kohtuuhintaisia ja turvallisia matkustustapoja
 • ympäristönäkökohdista on tullut merkittävä kriteeri
 • syyskuun 11. päivän konekaappaukset vuonna 2001 osoittivat, että lentokone voi olla uhka kansalaisten turvallisuudelle.

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on Euroopan unionin (EU) ratkaisu ongelmaan. Tässä maaliskuussa 2004 käynnistetyssä aloitteessa ilmaliikenteen hallinnasta (ATM) tehdään EU:n toimivaltaan kuuluva asia. Aloitteella uudistetaan ilmaliikenteen hallinnan institutionaalisia rakenteita. Tarkoituksena on järjestää eurooppalainen ilmatila uudelleen ja tehostaa lennonvarmistuspalveluja.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tehokkuustavoitteita ei kuitenkaan saavuteta pelkästään institutionaalisella uudistuksella. Ilmaliikenteen hallintaan tarvittiin myös teknologisen uudistuksen kautta tapahtuvaa rakennemuutosta. SESAR (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke) on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tekninen tukipylväs ja ehdoton edellytys sen toteuttamiselle. SESAR-hanke muodostuu kolmesta vaiheesta:

 • määrittelyvaiheessa (2005–2007) on kehitetty ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista koskeva suunnitelma (ns. ATM-yleissuunnitelma) eri teknologisten kehitysvaiheiden, prioriteettien ja aikataulujen määrittelemiseksi
 • kehittämisvaihe (2007–2016) muodostuu tutkimus-, kehittämis- ja validointitoimista, jotka liittyvät uuden sukupolven järjestelmiä tukeviin uusiin teknologioihin ja menettelyihin
 • käyttöönottovaiheessa (2014–2020) uudet teknologiat ja menettelyt valmistetaan ja toteutetaan laajassa mittakaavassa.

SESAR-yhteisyritys: toiminta, yhtiöjärjestys ja rahoitus

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 187 artiklan nojalla yhteisyritys hallinnoimaan SESAR-hankkeen kehittämisvaihetta. Yhteisyritys muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden, jonka perustajajäseninä ovat EU ja Eurocontrol ja joka mahdollistaa ilmaliikenteen hallintaa koskevien tutkimus- ja kehittämistoimien rationalisoinnin ja koordinoinnin EU:ssa käyttölähtöisen lähestymistavan mukaisesti. Yhteisyritys mahdollistaa yhteisen lainarahoituksen ja osaamisen yhdistämisen ja vähentää samankaltaisten kansallisten ja alueellisten hankkeiden luomaa hajanaisuutta. Sen avulla voidaan myös hyödyntää yksityisen sektorin ammattitaitoa ja innovointivalmiuksia luomalla asianmukaisia riskinjakojärjestelyjä julkisyhteisöjen kanssa.

SESAR-yhteisyrityksen vastuulla on

 • organisoida SESAR-hankkeen kehittämistyö ja koordinoida sitä ATM‑yleissuunnitelman mukaisesti
 • rahoittaa tarvittavia toimia yhdistelemällä ja hallinnoimalla julkisia ja yksityisiä varoja
 • toteuttaa ATM-yleissuunnitelma ja päivittää sitä
 • organisoida tekninen tutkimus-, kehitys-, validointi- ja selvitystyö pirstaloitumista välttäen
 • varmistaa ilmaliikenteen hallinnan alan sidosryhmien (palveluntarjoajien, käyttäjien, toimialajärjestöjen, lentoasemien, lentokonevalmistajien sekä tiedeyhteisön ja tutkimuslaitosten) osallistuminen hankkeeseen
 • valvoa toimia ATM-yleissuunnitelmassa määriteltyjen yhteisten tuotteiden kehittämiseksi ja järjestää tarvittaessa erityisiä tarjouspyyntöjä.

SESAR-yhteisyrityksen toimipaikkana on Bryssel. SESAR on EU:n elin, joka on erillinen oikeushenkilö ja jota rahoitetaan sen jäsenten, kuten yksityisten yritysten, maksuosuuksilla. EU:n rahoitusosuus saadaan tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmien sekä Euroopan laajuisten verkkojen talousarvioista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 219/2007

3.3.2007

-

EUVL L 64, 2.3.2007.

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1361/2008

1.1.2009

-

EUVL L 352, 31.12.2008

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 219/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 30.08.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun