RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna to pakiet środków na rzecz realizacji przyszłych potrzeb w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa lotniczego. Ma ona zastosowanie zarówno do sektora cywilnego, jak i wojskowego. Obejmuje aspekty regulacyjne, ekonomiczne, środowiskowe, technologiczne i instytucjonalne oraz kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie. Jej celem jest położenie kresu organizacji zarządzania ruchem lotniczym, która nie uległa zmianie od lat 60. ubiegłego wieku i stanowi jedną z głównych przyczyn tłoku w dzisiejszym ruchu lotniczym.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) – Deklaracja państw członkowskich dotycząca kwestii wojskowych związanych z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi część pakietu legislacyjnego w sprawie zarządzania ruchem lotniczym, zaprojektowanego w celu stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej do 31 grudnia 2004 r. Celem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej jest zapewnienie optymalnego wykorzystania europejskiego obszaru powietrznego w celu spełnienia wymogów wszystkich użytkowników tej przestrzeni.

Pakiet Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej obejmuje rozporządzenie ramowe oraz trzy rozporządzenia techniczne w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej, organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej oraz interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Rozporządzenia te zostały zaprojektowane w szczególności w celu poprawy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa, a także restrukturyzacji przestrzeni powietrznej na podstawie ruchu, a nie krajowych granic.

Celem rozporządzenia jest wzmocnienie aktualnych standardów bezpieczeństwa oraz ogólnej wydajności ruchu lotniczego w Europie, optymalizacja zdolności spełniających wymagania wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, jak również ograniczenie opóźnień do minimum.

Krajowe organy nadzoru

Państwa UE muszą wspólnie lub indywidualnie wyznaczyć lub ustanowić co najmniej jeden krajowy organ nadzorczy do realizacji zadań wyznaczonych takim organom. Organy te muszą być niezależne od instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej

Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej został ustanowiony wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, aby wspomagać Komisję w zarządzaniu Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną oraz zapewnić odpowiednie uwzględnienie interesów wszystkich kategorii użytkowników. W jego skład wchodzi dwóch przedstawicieli z każdego kraju UE, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Kwestie wojskowe

Kraje UE przyjęły ogólną deklarację dotycząca kwestii wojskowych związanych z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną. Zgodnie z nią wzmocnią one współpracę cywilną/wojskową w stopniu wymaganym przez wszystkie zainteresowane kraje UE.

Przemysłowy Organ Konsultacyjny

Przemysłowy organ konsultacyjny doradza Komisji na temat wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, stowarzyszeń użytkowników przestrzeni powietrznej, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego oraz zawodowych instytucji przedstawicielskich.

Przepisy wykonawcze

Eurocontrol (EN) jest zaangażowana w tworzenie przepisów wykonawczych, które leżą w jej kompetencjach, na podstawie mandatu Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.

Ocena skuteczności działania

Ustanowienie systemu wyników ma na celu poprawę wydajności służb żeglugi powietrznej oraz funkcji sieciowych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Będzie on obejmował:

  • ogólnoeuropejskie cele skuteczności w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, środowisko, przepustowość i efektywność kosztowa,
  • krajowe plany obejmujące cele skuteczności na rzecz zapewnienia spójności z ogólnoeuropejskimi celami skuteczności,
  • okresową ocenę i monitorowanie skuteczności służb żeglugi powietrznej oraz funkcji sieciowych.

Środki bezpieczeństwa

Wreszcie rozporządzenie nie wyklucza zastosowania przez kraje UE środków, jakie niezbędne są do zagwarantowania bezpieczeństwa i interesów polityki obronnej.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) 549/2004

20.4.2004

Dz.U. L 96 z 31.3.2004

Akt(-) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1070/2009

4.12.2009

Dz.U. L 300 z 14.11.2009

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego [Dz.U. L 80 z 26.3.2010].

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. 23 z 27.1.2010].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2009 z dnia 30 marca 2009 r. ustanawiające wymogi w zakresie skoordynowanego przydziału i stosowania kodów interrogatorów modu S dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 84 z 31.3.2009].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 13 z 17.1.2009].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2096/2005 [Dz.U. L 141 z 31.5.2008].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 [Dz.U. L 291 z 9.11.2007].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze-ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 283 z 27.10.2007].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające wymagania w zakresie stosowania protokołu przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania i przekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej [Dz.U. L 341 z 7.12.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego [Dz.U. L 186 z 7.7.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej [Dz.U. L 186 z 7.7.2006].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2006 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania lotów z widocznością w przestrzeni powietrznej powyżej poziomu lotu FL 195

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej [Dz.U. L 342 z 24.12.2005].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej [Dz.U. L 335 of 21.12.2005].

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony