RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Het gemeenschappelijke Europese luchtruim is een geheel van maatregelen dat tot doel heeft een antwoord te bieden op de toekomstige behoeften inzake de capaciteit en veiligheid van de luchtvaart. De maatregelen voor zowel de burgerluchtvaart als de militaire luchtvaart hebben betrekking op de regelgeving, de economie, de veiligheid, het milieu, de technologie en de instellingen. Het is de bedoeling een einde te maken aan een organisatie van het luchtverkeer waaraan niets wezenlijks is veranderd sinds de jaren zestig en die voor een groot deel ten grondslag ligt aan de huidige problemen van congestie van het luchtverkeer.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim ‑ Verklaring van de lidstaten over militaire kwesties die verband houden met het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening past in een wetgevingspakket over het beheer van het luchtverkeer dat tot doel heeft met ingang van 31 december 2004 een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen. Het gemeenschappelijke Europese luchtruim heeft ten doel het gebruik van het Europese luchtruim te optimaliseren teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle luchtruimgebruikers.

Het “gemeenschappelijk Europees luchtruim”-pakket omvat deze kaderverordening en drie technische verordeningen met betrekking tot de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, de organisatie en het gebruik van het luchtruim en de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging. Deze verordeningen hebben met name tot doel de veiligheid te verbeteren en te versterken en het luchtruim te herorganiseren om het af te stemmen op het verkeer en niet op de nationale grenzen.

Het doel van deze verordening is de huidige veiligheidsnormen aan te scherpen en de algehele doeltreffendheid voor het algemene luchtverkeer in Europa te vergroten en de capaciteit te optimaliseren, opdat wordt voorzien in de behoeften van alle gebruikers van het luchtruim en de vertragingen tot een minimum worden teruggebracht.

Nationale toezichthoudende instanties

De EU-lidstaten dienen samen of afzonderlijk een of meer organen aan te wijzen of in te stellen die als nationale toezichthoudende instantie belast wordt met de taken welke dergelijke instanties toekomen. De toezichthoudende instanties zijn onafhankelijk van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Het Single Sky Comité

Bij de inwerkingtreding van deze verordening werd een Single Sky Comité opgericht dat tot taak heeft de Commissie bij te staan bij het beheer van het gemeenschappelijke Europese luchtruim en erover te waken dat de belangen van alle categorieën gebruikers van het luchtruim op passende wijze in acht worden genomen. Het comité bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke EU-lidstaat en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Militaire kwesties

De EU-lidstaten hebben een algemene verklaring aangenomen over militaire kwesties die verband houden met het gemeenschappelijke Europese luchtruim. Overeenkomstig deze verklaring moeten zij de samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten versterken voor zover alle betrokken EU-landen dit nodig achten.

Raadgevend orgaan voor de luchtvaart

De taak van het Raadgevend orgaan voor de luchtvaart bestaat in het adviseren van de Commissie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Het orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van gebruikers van het luchtruim, luchthavenexploitanten, fabrikanten van luchtvaartuigen en belangenorganisaties van beroepspersoneel.

Uitvoeringsbepalingen

Eurocontrol (EN) wordt op basis van door het Single Sky Comité overeengekomen mandaten betrokken bij de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen die op het werkterrein van Eurocontrol liggen.

Prestatiebeoordeling

De instelling van een prestatieregeling heeft ten doel de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren. De regeling omvat:

  • Europese prestatiedoelstellingen op belangrijke terreinen als veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiëntie;
  • nationale plannen met prestatiedoelstellingen die zijn afgestemd op de Europese prestatiedoelstellingen;
  • een periodieke evaluatie van en toezicht op de prestaties van de luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties.

Vrijwaringsbepalingen

Deze verordening belet een EU-lidstaat niet de nodige maatregelen te nemen om essentiële belangen op het gebied van het veiligheidsbeleid of het defensiebeleid te beschermen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 549/2004

20.4.2004

-

L 96 van 31.3.2004

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

L 300 van 14.11.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake de regeling van luchtverkeersstromen [Publicatieblad L 80 van 26.3.2010].

Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 23 van 27.1.2010].

Verordening (EG) nr. 262/2009 van de Commissie van 30 maart 2009 tot vaststelling van de eisen inzake de gecoördineerde toewijzing en toepassing van Mode S-ondervragingscodes in het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 84 van 31.3.2009].

Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie van 16 januari 2009 tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 13 van 17.1.2009].

Verordening (EG) nr. 482/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende de invoering van een systeem ter verzekering van de softwareveiligheid door verleners van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2096/2005 [Publicatieblad L 141 van 31.5.2008].

Verordening (EG) nr. 1315/2007 van de Commissie van 8 november 2007 betreffende het veiligheidstoezicht in het luchtverkeersbeheer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2096/2005 [Publicatieblad L 291 van 9.11.2007].

Verordening (EG) nr. 1265/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de eisen inzake de kanaalafstand bij mondelinge lucht-grondcommunicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 283 van 27.10.2007].

Verordening (EG) nr. 633/2007 van de Commissie van 7 juni 2007 tot vaststelling van de eisen voor de toepassing van een protocol voor de overdracht van

vluchtberichten met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden.

Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie van 6 december 2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 341 van 7.12.2006].

Verordening (EG) nr. 1032/2006 van de Commissie van 6 juli 2006 tot vaststelling van de eisen voor automatische systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden [Publicatieblad L 186 van 7.7.2006].

Verordening (EG) nr. 1033/2006 van de Commissie van 4 juli 2006 tot vaststelling van de vereisten inzake de procedures voor vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase in het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 186 van 7.7.2006].

Verordening (EG) nr. 730/2006 van de Commissie van 11 mei 2006 betreffende de luchtruimclassificatie en de toegang van vluchten volgens zichtvliegvoorschriften boven vliegniveau 195.

Verordening (EG) nr. 2150/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor een flexibel gebruik van het luchtruim [Publicatieblad L 342 van 24.12.2005].

Verordening (EG) nr. 2096/2005 van de Commissie van 20 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 335 van 21.12.2005].

Laatste wijziging: 07.06.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven