RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Πλαίσιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι σύνολο μέτρων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε μεταφορική ικανότητα και για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Εφαρμόζεται τόσο στον τομέα της πολιτικής όσο και της πολεμικής αεροπορίας και αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις, την οικονομία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την τεχνολογία, καθώς και θεσμικές πτυχές. Στόχος είναι να τεθεί τέλος στον έως τώρα τρόπο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που δεν έχει εξελιχθεί από την εποχή της δεκαετίας του ’60 και στον οποίο, σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται η σημερινή συμφόρηση στις αερομεταφορές.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») - Δήλωση των κρατών μελών επί των στρατιωτικών ζητημάτων που συνδέονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός περιλαμβάνεται σε νομοθετική δέσμη σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας που αποσκοπεί στην υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού από την 31η Δεκεμβρίου 2004. Στόχος του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού είναι να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις όλων των χρηστών του εναέριου χώρου.

Η δέσμη μέτρων με τίτλο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» περιλαμβάνει τον εν λόγω κανονισμό - πλαίσιο καθώς και τρεις τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου, καθώς και τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Οι κανονισμοί αυτοί αποβλέπουν ιδίως στη βελτίωση και ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και στην αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου σε σχέση με την κυκλοφορία και όχι με τα εθνικά σύνορα.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και της συνολικής αποτελεσματικότητας της γενικής εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, η βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και η μέγιστη δυνατή μείωση των καθυστερήσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές

Οι χώρες της ΕΕ, από κοινού ή ατομικά, ορίζουν ή εγκαθιστούν έναν ή περισσότερους οργανισμούς ως εθνική τους εποπτική αρχή επιφορτισμένη με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται. Οι εν λόγω αρχές είναι ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Επιτροπή Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

Η επιτροπή Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού θεσπίζεται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και έχει καθήκον να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση του ενιαίου ουρανού και μεριμνά ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των κατηγοριών χρηστών του εναέριου χώρου. Απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους κάθε χώρας της ΕΕ και προεδρεύεται από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Στρατιωτικά ζητήματα

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν γενική δήλωση επί των στρατιωτικών ζητημάτων που συνδέονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση, οφείλουν να ενδυναμώσουν τη συνεργασία μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού τομέα, εφόσον όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες της ΕΕ το κρίνουν αναγκαίο.

Συμβουλευτικό όργανο του κλάδου

Το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου παρέχει στην Επιτροπή συμβουλές σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Απαρτίζεται από εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ενώσεων χρηστών του εναέριου χώρου, υπεύθυνους αεροδρομίων, της κατασκευαστικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας και επαγγελματικών οργανώσεων εκπροσώπησης του προσωπικού.

Μέτρα εκτέλεσης

Στο Eurocontrol (EN) ανατίθεται η εκπόνηση μέτρων εκτέλεσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, βάσει εντολών που διατυπώνει η επιτροπή για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Εξέταση των επιδόσεων

Η θέσπιση ενός συστήματος επιδόσεων στοχεύει στη βελτίωση της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του δικτύου στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Το σύστημα αποτελείται από:

  • πανευρωπαϊκούς στόχους επιδόσεων στους καίριους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της οικονομικής απόδοσης·
  • εθνικά σχέδια που περιλαμβάνουν τους στόχους επιδόσεων ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τους πανευρωπαϊκούς στόχους επιδόσεων·
  • περιοδική επανεξέταση και παρακολούθηση των επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών του δικτύου.

Μέτρα διασφάλισης

Τέλος, ο εν λόγω κανονισμός δεν θέτει κωλύματα στην εφαρμογή μέτρων από τις χώρες της ΕΕ, εφόσον αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της πολιτικής για την ασφάλεια ή την άμυνα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004

20.4.2004

-

ΕΕ L 96 της 31.3.2004

Πράξεις τροποποίησης Έναρξη ισχύος Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2009

4.12.2009

-

ΕΕ L 300 της 14.11.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 255/2010 της 25ης Μαρτίου 2010 για καθορισμό κοινών κανόνων διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας [Επίσημη Εφημερίδα L 80 της 26.3.2010].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 73/2010 της 26ης Ιανουαρίου 2010 για τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικών με την ποιότητα των αεροναυτικών δεδομένων και αεροναυτικών πληροφοριών για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό [Επίσημη Εφημερίδα L 23 της 27.1.2010].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 262/2009 της 30ης Μαρτίου 2009 για καθορισμό απαιτήσεων για τη συντονισμένη εκχώρηση και χρήση κωδικών ερωτηματοθέτησης τρόπου λειτουργίας S στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό [Επίσημη Εφημερίδα L 84 της 31.3.2009].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 29/2009 της 16ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό [Επίσημη Εφημερίδα L 13 της 17.1.2009].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 482/2008 της 30ης Μαΐου 2008 για τη θέσπιση συστήματος εγγύησης της ασφάλειας λογισμικού που πρέπει να εφαρμόζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 31.5.2008].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1315/2007 της 8ης Νοεμβρίου 2007 για την εποπτεία της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 9.11.2007].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1265/2007 της 26ης Οκτωβρίου 2007 για καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τη διαυλοποίηση στις αερεπίγειες επικοινωνίες φωνής για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό [Επίσημη Εφημερίδα L 283 της 27.10.2007].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 633/2007 της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για την εφαρμογή πρωτοκόλλου μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1794/2006 της 6ης Δεκεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών [Επίσημη Εφημερίδα L 341 της 7.12.2006].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 της 6ης Ιουλίου 2006 για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας [Επίσημη Εφημερίδα L 186 της 7.7.2006].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 της 4ης Ιουλίου 2006 για καθορισμό των απαιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες για τα σχέδια πτήσης στο στάδιο προ πτήσης στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό [Επίσημη Εφημερίδα L 186 της 7.7.2006].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 730/2006 της 11ης Μαΐου 2006 για την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου και πρόσβαση των πτήσεων εξ όψεως άνω του επιπέδου πτήσης 195

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2150/2005 της 23ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου [Επίσημη Εφημερίδα L 342 της 24.12.2005].

Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας [Επίσημη Εφημερίδα L 335 της 21.12.2005].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.06.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας