RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

Det fælles europæiske luftrum er et sæt foranstaltninger med henblik på at møde de fremtidige behov med hensyn til kapacitet og luftfartssikkerhed. Det vedrører både den civile og militære sektor og fokuserer på regulering, økonomi, sikkerhed, miljø, teknologi og institutioner. Det drejer sig om at bringe den tilrettelæggelse af lufttrafikstyringen, der ikke har ændret sig siden 1960'erne og som i vid udstrækning er kilde til den nuværende overbelastning af lufttrafikken, til ophør.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum ("rammeforordningen") - Erklæring fra medlemsstaterne om militære spørgsmål i tilknytning til det fælles europæiske luftrum [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen indgår som led i en lovpakke om lufttrafikstyring, der skal føre til oprettelse af et fælles europæisk luftrum fra den 31. december 2004. Målsætningen for det fælles europæiske luftrum er at sikre en optimal udnyttelse af det europæiske luftrum, og således opfylde alle brugernes krav.

Pakken om oprettelse af et fælles europæisk luftrum består af denne rammeforordning og tre tekniske forskrifter, som omfatter udøvelse af luftfartstjenesteydelser, organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum og interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet. Formålet med forordningerne er især at forbedre og skærpe sikkerheden samt at omstrukturere luftrummet på grundlag af trafikstrømmene, idet der i mindre grad tages hensyn til landegrænser.

Formålet med denne forordning er at forbedre de nuværende sikkerhedsstandarder og effektiviteten generelt for den almene lufttrafik i Europa, at optimere kapaciteten og dermed tilgodese alle luftrumsbrugeres behov og at begrænse forsinkelser mest muligt.

Nationale tilsynsmyndigheder

EU-landene skal i fællesskab eller enkeltvis udpege eller oprette et eller flere organer som deres nationale tilsynsmyndighed til at varetage de opgaver, som påhviler en sådan myndighed. Myndighederne skal være uafhængige af luftfartstjenesteudøverne.

Udvalget for det Fælles Luftrum

Udvalget for det Fælles Luftrum nedsættes ved forordningens ikrafttræden og har til opgave at bistå Kommissionen med styringen af det fælles luftrum og at sikre, at alle kategorier af luftrumsbrugere tilgodeses. Det består af to repræsentanter for hvert EU-land og har Kommissionens repræsentant som formand.

Militære spørgsmål

EU-landene har vedtaget en generel erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles europæiske luftrum. Ifølge denne erklæring skal EU-landene fremme det militære/civile samarbejde i den udstrækning, de anser det for nødvendigt.

Rådgivende organ for luftfart

Det rådgivende organ for luftfart rådgiver Kommissionen om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Det består af repræsentanter for luftfartstjenesteudøvere, sammenslutninger af luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, fabrikanter inden for luftfartsindustrien og faglige sammenslutninger.

Gennemførelsesbestemmelser

Eurocontrol (EN) inddrages i udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelser inden for sit ansvarsområde på grundlag af det mandat, som Udvalget for det Fælles Luftrum er nået til enighed om.

Evaluering

Med indførelsen af en evalueringsplan ønsker man at forbedre luftfartstjenesterne og lufttrafikstyringsnettets funktion i det Fælles europæiske Luftrum. Evalueringen skal omfatte:

  • Europæiske præstationsmål for nøgleområderne sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet,
  • nationale planer omfattende præstationsmål, der sikrer konsistens i forhold til målene på europæisk plan,
  • periodisk evaluering og overvågning af luftfartstjenesters og lufttrafikstyringsnettets resultater.

Beskyttelsesklausul

Endelig er denne forordning ikke til hinder for, at EU-landene kan træffe foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte vitale sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 549/2004

20.4.2004

-

EUT L 96 af 31.3.2004

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300 af 14.11.2009

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) [Den Europæiske Unions Tidende L 80 af 26.3.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 27.1.2010].

Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2009 af 30. marts 2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede tildeling og brug af Mode S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 31.3.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 13 af 17.1.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008 af 30. maj 2008 om etablering af et softwaresikringssystem, der skal indføres af luftfartstjenesteudøvere, og om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2096/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 31.5.2008].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2007 af 8. november 2007 om tilsyn med sikkerheden i forbindelse med lufttrafikstyring og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 9.11.2007].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2007 af 26. oktober 2007 om krav til luft-til-jord-talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 283 af 27.10.2007].

Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder

Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 7.12.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder [Den Europæiske Unions Tidende L 186 af 7.7.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 186 af 7.7.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2006 af 11. maj 2006 om luftrumsklassifikataion og adgang til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne over flyveniveau 195

Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 af 23. december 2005 om fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet [Den Europæiske Unions Tidende L 342 af 24.12.2005].

Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 335 af 21.12.2005].

Seneste ajourføring: 07.06.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top