RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Clean Sky

Het gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) "Clean Sky" heeft tot doel op Europees niveau een publiek-privaat onderzoekspartnerschap op luchtvaartgebied op te zetten met het oog op de ontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor een schoon, innoverend en concurrerend luchtvaartsysteem.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky.

SAMENVATTING

Het gezamenlijk technologie-initiatief (GTI) "Clean Sky" ("schone lucht") kadert in het specifieke programma "Samenwerking" (7e kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling - KP7).

Doelstellingen

De gemeenschappelijke onderneming "Clean Sky", die is opgericht voor een periode die loopt tot en met 31 december 2017, heeft als voornaamste doelstellingen:

 • in de Europese Unie de ontwikkeling van schonere luchtvaarttechnologieën versnellen;
 • een efficiënte coördinatie van het luchtvaartonderzoek op Europese schaal waarborgen;
 • de invoering van een innoverend en concurrerend luchtvervoersysteem mogelijk maken;
 • de productie van nieuwe kennis en innovatie bespoedigen en onderzoeksresultaten sneller gebruiken.

In termen van cijfers heeft "Clean Sky" tot doel om tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 50 %, de uitstoot van NOx met 80 % en de geluidsoverlast met 50 % terug te dringen.

De "demonstratiemodellen van geïntegreerde technologie" (ITD's)

De structuur van "Clean Sky" wordt gevormd door zes technologiegebieden, die betrekking hebben op alle essentiële aspecten van luchtvaartuigen en die "demonstratiemodellen van geïntegreerde technologie" (Integrated Technology Evaluator - ITD) worden genoemd. Zij leveren het kader voor de onderzoeksinspanningen, vanaf de experimentele fase tot de fase van demonstratie in volle vlucht.

De zes ITD's zijn meer bepaald:

 • ITD's met betrekking tot intelligente vliegtuigen met vaste vleugels, met de klemtoon op vleugeltechnologieën;
 • ITD's met betrekking tot groene vliegtuigen voor regionaal vervoer (motoren, energiebeheer en nieuwe stille configuraties);
 • ITD's met betrekking tot groene draaivleugelvliegtuigen, gericht op de installatie van vernieuwende propellers en motoren, die minder luidruchtig zijn, een lagere luchtweerstand hebben, zuiniger zijn en milieuvriendelijker vliegtrajecten volgen;
 • ITD's met betrekking tot systemen voor groen luchtverkeer, met name gericht op vernieuwende apparatuur en architectuur en op het warmtebeheer;
 • ITD's met betrekking tot duurzame en groene motoren, gericht op de ontwikkeling van technologieën voor systemen met lage druk en weinig geluidshinder, alsook met een beperkte uitstoot van stikstofoxiden (NOx);
 • ITD's met betrekking tot eco-design, wat verband houdt met de levenscyclus van gebruikte materialen en componenten (ontwerp, fabricage, onderhoud en verwijdering/recycling).

Een onafhankelijke 'technology evaluator' wordt belast met de evaluatie en follow-up van de onderzoeksresultaten op die verschillende gebieden teneinde de impact van het programma qua milieudoelstellingen te maximaliseren.

Leden en organen

De oprichtende leden van de gemeenschappelijke onderneming zijn:

 • de Europese Unie (EU), vertegenwoordigd door de Commissie;
 • twaalf vertegenwoordigers van de ITD's en de geassocieerde leden;
 • iedere publieke of particuliere entiteit (industrie, ondernemingen, KMO's, onderzoeksinstellingen, universiteiten, enz.) die is gevestigd in een lidstaat of in een met het KP7 geassocieerd land die, onder bepaalde voorwaarden en mits instemming van het comité directeur, zich kandidaat kan stellen voor toetreding.

De organen van de gemeenschappelijke onderneming zijn:

 • de raad van bestuur;
 • de uitvoerend directeur;
 • de stuurgroepen van de ITD's;
 • de stuurgroep van de technology evaluator;
 • het algemeen forum.

De groep vertegenwoordigers van de nationale staten fungeert als extern adviesorgaan van de onderneming.

Begroting

De maximale communautaire bijdrage bedraagt 800 miljoen euro, ten laste van de begrotingskredieten die zijn toegewezen aan het thema "Vervoer" van het specifiek programma "Samenwerking". Daarbovenop komt een bijdrage die (ten minste) evenwaardig is van de andere leden van de gemeenschappelijke onderneming, wat dus een totale begroting geeft van 1,6 miljard euro.

Algemene bepalingen

Het communautaire orgaan "Clean Sky" beschikt over rechtspersoonlijkheid.

Meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van het gezamenlijk technologie-initiatief "Clean Sky", het statuut en de functionering ervan, de rol en taken van zijn leden en organen en de financiering ervan zijn beschikbaar in bijlage bij de verordening.

Context

Afgezien van "Clean Sky" wordt er gedacht aan vijf andere initiatieven van dit type, meer bepaald in de sectoren: miniaturisering (ENIAC); onzichtbare informatiesystemen (ARTEMIS); innovatieve geneesmiddelen; waterstof en brandstofcellen; mondiale bewaking van milieu en veiligheid (GMES).

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding - Einddatum Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 71/2008

7.2.2008 - 31.12.2017

-

PB L 30 van 4.2.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 71/2008 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 09.11.2011

Zie ook

 • Internetsite van Clean Sky (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven