RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den skattemæssige behandling af underskud i grænseoverskridende situationer

Denne meddelelse drejer sig om at koordinere medlemsstaternes skatteordninger hvad angår grænseoverskridende udligning af underskud i selskaber. Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne benytter en koordineret metode, som vil give mulighed for at indføre en minimumsnorm for grænseoverskridende underskudsudligning i selskaber og koncerner.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. december 2006 om "Den skattemæssige behandling af underskud i grænseoverskridende situationer" [KOM(2006) 824 - Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Som led i en koordineret metode for den direkte beskatning i medlemsstaterne drejer denne meddelelse sig om at koordinere medlemsstaternes skatteordninger hvad angår grænseoverskridende udligning af underskud i selskaber.

I de fleste medlemsstater kan underskud i nationale transaktioner udlignes i overskud realiseret i samme medlemsstat. Denne udligning er derimod normalt ikke mulig i forbindelse med underskud, der forekommer i andre medlemsstater. I mangel af en grænseoverskridende underskudsudligning er der risiko for, at overskud og underskud i selskaber og koncerner fordeles på forskellige lande. Derved begrænses udligningen af selskabers og koncerners underskud til kun at være mulig i overskud, der genereres i den medlemsstat, hvor investeringen er foretaget. Følgen heraf er, at selskaber og koncerner risikerer at betale skat af et beløb, som overstiger det reelle resultat, der er opnået på EU-plan.

Dette hul i medlemsstaternes lovgivning udgør en hindring for at opnå adgang til andre markeder og har derved negative følgevirkninger for de europæiske virksomheders internationale konkurrenceevne.

Målsætninger

Kommissionen agter at foreslå, at medlemsstaterne benytter en koordineret metode, som vil gøre det muligt at indføre en minimumsnorm for grænseoverskridende underskudsudligning. Meddelelsen anviser måder, hvorpå der kan opnås grænseoverskridende udligning af tab, som enten forekommer:

 • inden for ét selskab (dvs. i en filial eller et fast driftssted, der er beliggende i en anden medlemsstat) eller
 • inden for en koncern (dvs. i et koncernselskab, der er beliggende i en anden medlemsstat).

Underskud inden for ét selskab

Udligning af underskud i nationale transaktioner inden for ét selskab tillades automatisk i alle medlemsstater. Når et selskab er etableret i en anden medlemsstat via et fast driftssted, afhænger en eventuel udligning af underskud i dette faste driftssted i hovedsædet i vid udstrækning af, hvilken metode der er valgt til at eliminere dobbeltbeskatning i de dobbeltbeskatningsaftaler, der er indgået mellem de implicerede medlemsstater.

Kreditmetoden (som anvendes af tolv af de 27 medlemsstater) er kendetegnet ved, at ethvert underskud medregnes ved opgørelsen i selskabets hjemland af den indkomst, der er optjent i hele verden.

Eksemptionsmetoden fritager indkomst, der beskattes i kildelandet, for medregning i hovedsædets skattegrundlag:

 • uden fradrag for underskud i hovedsædet (anvendes af ni af de 27 medlemsstater)
 • med (midlertidigt) fradrag af underskud i faste driftssteder, der er beliggende i en anden medlemsstat (anvendes af fem medlemsstater).

Kommissionen opfordrer på det kraftigste de medlemsstater, der ikke tillader modregning af underskud i faste driftssteder, der er beliggende i en anden medlemsstat, til at revurdere deres skatteordninger for på den måde at fremme etableringsfriheden som fastsat ved EF-traktaten.

Underskud inden for en koncern på nationalt plan

Eftersom forholdet er det, at underskud inden for en koncern i en rent national sammenhæng ikke automatisk medregnes ved opgørelsen af skattegrundlaget, har nitten medlemsstater en national koncernbeskatningsordning, der behandler koncerner som én økonomisk enhed. Otte medlemsstater har derimod ikke en sådan ordning.

På nationalt plan findes der tre forskellige ordninger for beskatning af koncerner:

 • en ordning med "overførsel af underskud inden for koncernen" (syv medlemsstater)
 • en ordning med "sambeskatning" af resultaterne i koncernen, hvilket indebærer, at alle de enkelte selskabers skatteresultat (dvs. underskud og overskud) sammenlægges (elleve medlemsstater)
 • fuld skattemæssig konsolidering. Resultaterne i koncernen opgøres på grundlag af én samlet resultatopgørelse (en medlemsstat).

Grænseoverskridende underskudsudligning inden for en koncern

Blandt de nitten medlemsstater med en national ordning er det kun fire, der anvender en ordning, der også omfatter medregning af underskud i grænseoverskridende situationer.

I sin dom i "Marks & Spencer"-sagen skulle EF-Domstolen udtale sig om spørgsmålet om medregning i skatteopgørelsen af underskud i et datterselskab, der er beliggende i en anden medlemsstat.

Kommissionen beskriver tre forskellige løsningsmodeller, som ville kunne sikre en minimumsudligning af underskud i grænseoverskridende situationer. I praksis er det dog kun de to sidste løsningsmodeller, der forekommer sandsynlige at blive valgt:

 • "udligning af underskud inden for koncernen", hvilket indebærer en definitiv overførsel af underskud eller overskud uden genbeskatning og uden at tage hensyn til fremtidige overskud
 • metoden med "fradrag/reintegration", der indebærer en midlertidig overførsel af underskud. Underskud, der opstår i et datterselskab, der er beliggende i en anden medlemsstat, og som er blevet fratrukket i resultaterne i moderselskabet, genbeskattes efterfølgende, når datterselskabet igen bliver rentabelt
 • en "ordning med konsoliderede overskud", som indebærer udligning af underskud via en løbende beskatning af resultaterne i datterselskabet. Underskud og overskud i et givet skatteår i et koncernselskab medregnes igennem en vis periode på moderselskabsniveau. Denne ordning ville blive udformet således, at den enten omfatter udvalgte datterselskaber (selektiv ordning) eller alle datterselskaberne i en koncern (generel ordning).

Kommissionens konklusioner

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at:

 • revurdere deres skatteordninger med henblik på at tillade udligning af underskud inden for ét selskab i grænseoverskridende situationer for på den måde at fremme etableringsfriheden som fastsat ved fællesskabsretten
 • indføre og anvende nationale skatteordninger for udligning af underskud inden for koncerner, som sikrer en skattemæssig behandling, som svarer til den, der gælder for udligning af underskud inden for ét enkelt selskab
 • udvide mulighederne for grænseoverskridende underskudsudligning inden for koncerner.
Seneste ajourføring: 06.06.2007

Se endvidere

Yderligere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion (DE) (EN) (FR)

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top