RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) (”momsdirektivet”)

Det gemensamma mervärdesskattesystemet omfattar produktion och distribution av varor och tjänster som köps eller säljs för konsumtion i Europeiska unionen (EU). För att garantera skatteneutralitet oberoende av antalet transaktioner kan de mervärdesbeskattningsbara på sitt mervärdesskattekonto dra av de skattebelopp de betalat till andra beskattningsbara. Mervärdesskatten betalas slutligen av slutanvändaren i form av en procentandel på varans eller tjänstens slutpris.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Mervärdesskatt (moms) är en allmän skatt på konsumtion som tillämpas på kommersiell verksamhet som omfattar produktion och distribution av varor eller tillhandahållande av tjänster. Bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens gemensamma mervärdesskattesystem kodifieras i detta momsdirektiv.

Mervärdesskattesystemet omfattar varor och tjänster som köps eller säljs för konsumtion inom EU. Skatten beräknas på mervärdet för varor eller tjänster i varje skede av produktionen och distributionskedjan.

Skatten tas upp i ett system av delbetalningar som ger de mervärdesbeskattningsbara (företag som registrerats i mervärdesskattesystemet) möjlighet att från sitt mervärdesskattekonto dra av den moms de betalat till andra beskattningsbara för inköp som tjänar deras affärsverksamhet i ett föregående skede. Därigenom garanteras skatteneutralitet, oberoende av antalet transaktioner.

Mervärdesskatten betalas slutligen av slutanvändaren i form av en procentandel på varans eller tjänstens slutpris. Slutpriset är summan av de olika produktions- och distributionsskedenas mervärden. De som tillhandahåller en vara eller tjänst (den beskattningsbare) betalar in den moms som betalats för varan eller tjänsten till den nationella skattemyndigheten efter att ha dragit av den moms som de betalat till sina egna leverantörer.

Tillämpningsområde

Alla transaktioner som sker mot vederlag inom en medlemsstat av en beskattningsbar person i denna egenskap omfattas av mervärdesbeskattning. Dessutom omfattas importer, oberoende av vem de genomförs av.

Skattepliktiga operationer omfattar

 • leveranser av varor från en beskattningsbar person,
 • gemenskapsinterna förvärv, där varor från en medlemsstat köps in i en annan,
 • tjänster som tillhandahålls av skattskyldig,
 • importer av varor från länder utanför EU (tredje territorier * eller icke-EU-land).

Gemenskapsinternt förvärv föreligger endast om varorna transporteras mellan olika medlemsstater. Gemenskapsinternt förvärv föreligger om en beskattningsbar i en ursprungsmedlemsstat säljer varor till en annan beskattningsbar i denna egenskap i en mottagarmedlemsstat, eller till en rättslig person som inte är beskattningsbar. Dessutom föreligger inköp inom gemenskapen om det handlar om nya transportmedel * eller produkter som omfattas av punktskatter * som köps in av andra personer.

Om det sammanlagda beloppet av gemenskapsinterna förvärv av varor som genomförts av en icke beskattningsbar juridisk person eller av vissa kategorier beskattningsbara som omfattas av undantag inte överstiger 10 000 euro per år omfattas dessa förvärv inte av mervärdesskatt, utom om köparen beslutar sig för att momsregistrera sig.

Gemenskapsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter omfattas inte av mervärdesskatt om säljaren är en beskattningsbar återförsäljare eller en auktionsförrättare som har betalat mervärdesskatt på dessa varor enligt det särskilda systemet med beskattning av bruttomarginalen.

Territoriell tillämpning

EU-mervärdesskatt tillämpas inte i tredje territorier, dvs.

 • Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia och de italienska öarna i Luganosjön (områden som inte heller ingår i EU:s tullområde),
 • Athos, Kanarieöarna, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, och Réunion, Åland och Kanalöarna (områden som ingår i EU:s tullområde).

Till följd av bestämmelserna i fördraget tillämpas mervärdesskatt inte heller på Gibraltar eller den del av Cypern som inte är under Republiken Cyperns faktiska kontroll. Dessa områden behandlas som tredje territorier.

Furstendömet Monaco, Isle of Man och områdena under brittisk överhöghet i Akrotiri och Dhekelia behandlas inte som icke-EU-länder, och följaktligen tillämpas mervärdesskatt där.

Beskattningsbara personer

Med beskattningsbar person avses varje person som ”självständigt” någonstans bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av syfte eller resultat. Ekonomisk verksamhet omfattar alla verksamheter av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, däribland gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamhet inom fria yrken. I den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av några andra rättsliga bindningar som skapar ett anställningsförhållande anses anställda och övriga personer inte utöva självständig verksamhet.

Alla övriga personer som tillfälligtvis genomför en leverans av ett nytt transportmedel som transporteras till en annan medlemsstat anses också vara beskattningsbara.

Medlemsstaterna har även möjlighet att som beskattningsbar person anse var och en som tillfälligtvis utför en transaktion inom ramen för en ekonomisk verksamhet, bland annat tillhandahållande före första inflyttning av byggnader eller delar av byggnader och den mark de står på, tillhandahållande av mark för bebyggelse.

Stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga organ är inte beskattningsbara personer när det gäller aktiviteter eller transaktioner som de utför i sin egenskap av offentliga myndigheter, utom om det skulle leda till konkurrenssnedvridning av viss betydelse ifall de behandlades som icke beskattningsbara personer. När de utför viss kommersiell verksamhet är dessa organ emellertid beskattningsbara.

Skattepliktiga transaktioner

Leverans av varor är överföring av rätten att såsom ägare förfoga över egendom.

Med ”tillhandahållande av tjänster” avses varje transaktion som inte utgör leverans av varor.

Gemenskapsinternt förvärv av varor är förvärvet av rätten att såsom ägare förfoga över materiell lös egendom som transporteras från en medlemsstat till mottagaren i en annan medlemsstat.

Import av varor är införandet till EU av en vara som inte är i fri omsättning. Om en vara i fri omsättning har sitt ursprung i ett tredje territorium är införandet av denna vara också en import.

Plats för beskattningsbara transaktioner

Platsen för leverans av varor ska anses vara följande:

 • Den plats där varorna befinner sig när leveransen äger rum (då inga varor försänds eller transporteras).
 • Den plats där varorna befinner sig vid den tidpunkt när försändelsen eller transporten till mottagaren avgår (då varor försänds eller transporteras).
 • Den plats från vilken passagerare transporteras (om varan säljs ombord på ett fartyg, ett flygplan eller ett tåg).
 • Den plats där köparen befinner sig (om det handlar om gas som levereras via ett distributionssystem för naturgas inom EU eller något nätverk som är anslutet till, sådant system, leverans av elektricitet eller leverans av värme- eller kylenergi genom värme- eller kylnätverk).

Platsen för gemenskapsinternt förvärv av varor ska anses vara den plats där varorna befinner sig när transporten når mottagaren.

Platsen för tillhandahållande av en tjänst till beskattningsbara personer ska anses vara den plats där kunden har etablerat sätet för sin ekonomiska aktivitet eller, om tjänsten tillhandahålls till ett fast driftsställe som kunden har någon annanstans, den plats där detta fasta driftsställe är beläget. I avsaknad av sådant, ska platsen för tillhandahållandet av en tjänst vara den plats där leverantören är bosatt eller stadigvarande vistas. Platsen för tillhandahållande av en tjänst till icke-beskattningsbara personer bedöms vara den plats där leverantören har etablerat sätet för sin ekonomiska aktivitet eller, om tjänsten tillhandahålls från ett fast driftsställe som leverantören har någon annanstans, den plats där detta fasta driftsställe är beläget, eller i avsaknad av sådan den plats där leverantören är bosatt eller stadigvarande vistas.

Det finns emellertid ett antal undantag från dessa allmänna regler. De tjänster som berörs är bland annat de som har samband med fast egendom, passagerartransport och transport av gods, sådana som har att göra med kulturell verksamhet, konst, idrott, vetenskap, utbildning och underhållning, de som har att göra med restaurang- och cateringtjänster och som gäller kortvarig hyra av transportmedel. Dessa undantag ska framför allt garantera att skatter tas ut på den plats där tjänsten faktiskt konsumeras.

För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller konkurrenssnedvridning får medlemsstaterna i sina relationer med icke-EU-länder betrakta

 • en plats för tillhandahållande av tjänster som ligger inom medlemsstatens territorium såsom liggande utanför EU, om den egentliga användningen och det egentliga utnyttjandet av tjänsterna äger rum utanför EU,
 • en plats för tillhandahållande av tjänster som ligger utanför EU såsom liggande inom medlemsstatens territorium, om den egentliga användningen och det egentliga utnyttjandet av tjänsterna äger rum inom medlemsstatens territorium.

Import av varor anses äga rum i den medlemsstat i vilken varan befinner sig när den förs in till EU.

Beskattningsgrundande händelse och skattens utkrävbarhet

Den beskattningsgrundande händelsen * inträffar och skatt blir utkrävbar * vid den tidpunkt då leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna äger rum, förutom i ett begränsat antal fall.

Vid gemenskapsinternt förvärv av varor inträffar den beskattningsbara händelsen när förvärvet är genomfört. Skatten blir utkrävbar den femtonde dagen i den månad som följer på förvärvet. Om en faktura utfärdas före denna dag blir skatten utkrävbar den dag som fakturan utfärdas.

Från den 1 januari 2013, när direktiv 2010/45/EU träder i kraft, blir mervärdesskatten utkrävbar när fakturan utfärdas, eller när tidsgränsen som anges i artikel 222 i direktivet passeras om ingen faktura har utfärdats då.

Vid import av varor inträffar den beskattningsbara händelsen och blir skatten utkrävbar i det ögonblick då varan införs till en medlemsstat i EU.

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget för leveranser av varor och tjänster och gemenskapsinternt förvärv av varor omfattar allt som utgör den ersättning som leverantören eller tillhandahållaren har erhållit från kunden. Detta omfattar också subventioner som är direkt kopplade till priset på transaktionerna. Beskattningsunderlaget omfattar också skatter och avgifter (utom själva mervärdesskatten) och tillkommande kostnader som begärs av leverantören eller tjänsteleverantören från kunden, men inte vissa prisnedsättningar och rabatter eller belopp som erhållits som ersättning för utgifter.

Vid import av varor är beskattningsunderlaget det värde som anges som. Skatter och avgifter som uppkommit utanför importmedlemsstaten, importavgifter (utom själva mervärdesskatten) samt tillkommande kostnader (förpackning, transport etc.) ska tas med i beskattningsunderlaget.

Momssatser

Beskattningsbara transaktioner omfattas av skatt till de satser och på de villkor som gäller i den medlemsstat där transaktionerna äger rum. Den normala skattesatsen för mervärdesskatten fastställs till en procentandel av beskattningsunderlaget som fram till den 31 december 2015 inte kan vara lägre än 15 %.

Medlemsstaterna kan införa en eller två lägre skattesatser vars procentandel inte får vara lägre än 5 %. De minskade skattesatserna får endast tillämpas på leveranser av varor och tjänster i de kategorier som ingår bilaga III till momsdirektivet (senast ändrat genom direktiv 2009/47/EG).

Medlemsstaterna får även, efter samråd med mervärdesskattekommittén, tillämpa minskade skattesatser på leveranser av naturgas, el och fjärrvärme.

Slutligen har vissa medlemsstater genom undantag från de normala bestämmelserna fått tillstånd att bibehålla minskade skattesatser, bland annat superreducerade skattesatser och nollskattesatser, på vissa områden.

En del av dessa undantag, som följer av anslutningsakten för de tio medlemsländer som anslöt sig till EU den 1 maj 2004, ska tillämpas endast till och med den 31 december 2010 Andra undantag förlängs eller återupptas i de allmänna reglerna i direktiv 2009/47/EG.

Undantag från skatteplikt

De varor och tjänster som är undantagna från mervärdesskatt säljs till slutanvändarna utan att moms tas ut vid försäljningen. Om leveransen av varor eller tjänster är undantagen från mervärdesbeskattning kan leverantören emellertid inte dra av den mervärdesskatt som betalts för inköpen. Vid sådana undantag utan avdragsrätt kvarstår en ”dold” moms i det pris som slutanvändaren betalar. Man måste skilja mellan sådana undantag och den momsfrihet för vissa varor som vissa medlemsstater bibehållit genom undantag. Momsfriheten innebär att det slutpris som begärs av konsumenterna inte innehåller någon rest av mervärdesskatt.

Det finns också undantag som ger rätt att dra av moms med som främsta syfte att ta hänsyn till den plats där varorna eller tjänsterna förväntas konsumeras och därmed beskattas. Sådana transaktioner är momsbefriade i sin ursprungsmedlemsstat eftersom de kommer att beskattas i mottagarlandet.

Skattebefrielser utan rätt till avdrag

Av socioekonomiska skäl har skattebefrielser fastställts för

 • viss verksamhet av allmänt intresse (sjukhusvistelser, läkarvård, varor och tjänster som har att göra med socialförsäkring, skol- och högskoleundervisning, vissa kulturtjänster och leverans av livsmedel),
 • vissa transaktioner som bland annat berör försäkringar, lån, vissa banktjänster. utgift av frimärken, hasard- och penningspel samt leverans av fast egendom.

För att underlätta handeln undantas även vissa importer av varor från länder utanför EU. Exempelvis gäller detta för slutgiltig import av varor för vilka leveransen är undantagen i importmedlemsstaten. Det gäller också för varor vars import omfattas av direktiven 2007/74/EG (varor som förs med i resandes bagage), 2009/132/EG (varor som förs in utan vinstsyfte) och 2006/79/EG (småförsändelser av icke-kommersiell karaktär).

Skattebefrielser med rätt till avdrag

För att ta hänsyn till den plats där varorna eller tjänsterna ska konsumeras och följaktligen beskattas, undantas följande transaktioner med rätt till avdrag:

 • Gemenskapsinterna leveranser av varor, bland annat nya transportmedel och produkter som omfattas av punkbeskattning, som sänds från en medlemsstat till en annan.
 • Exporter av varor från EU till ett tredje territorium.
 • Vissa transaktioner som har att göra med internationella transporter eller export.
 • Mellanhänders tillhandahållande av tjänster i samband med exportverksamhet.
 • Vissa transaktioner som har att göra med internationell varuhandel, exempelvis tullager och andra lager.

Avdrag

Om en beskattningsbar person förvärvar varor eller tjänster har denne rätt att dra av momsbeloppet i den medlemsstat där transaktionen sker om varorna eller tjänsterna är avsedda för den beskattningsbara personens yrkesverksamhet. Om den beskattningsbare har betalat moms i en annan medlemsstat än den där hon/han är etablerad kan han genom ett särskilt elektroniskt förfarande få detta belopp tillbakabetalt. Rätt till avdrag föreligger inte om det rör sig om en ekonomisk verksamhet som undantas, eller om den beskattningsbare åtnjuter en särskild ordning (t.ex. momsundantag för småföretag).

I vissa fall kan avdraget begränsas eller villkoras. För att kunna göra avdrag måste man uppfylla vissa villkor, bland annat skyldigheten att bevara en faktura.

Beskattningsbara personers och vissa icke-beskattningsbara personers skyldigheter

Följande personer är skyldiga att betala moms:

 • Beskattningsbara personer som levererar varor eller tillhandahåller tjänster som är beskattningsbara, utom i vissa särskilda fall om en annan person är skattskyldig, exempelvis en kund som tillämpar metoden för omvänd skattskyldighet.
 • Personer som gör ett gemenskapsinternt förvärv av beskattningsbara varor.
 • Personer som vid import är utsedda till eller betraktas som skattskyldiga av importmedlemsstaten.

Den beskattningsbare ska uppge när hans verksamhet som beskattningsbar person inleds, förändras eller upphör.

Den beskattningsbare ska se till att en tillräckligt detaljerad faktura (EN) utställs för de varu- och tjänsteleveranser hon/han genomför för en annan beskattningsbar person eller för en rättslig person som inte är beskattningsbar. Faktura krävs också i vissa andra fall.

Undantag

Medlemsstaterna kan på vissa villkor få rätt att anta avvikande åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt samt undvika skattefusk och undandragande av skatt.

Särskilda regler

Det finns särskilda momssystem för följande:

Konsumenter

Vissa momssystem gäller inte bara de ekonomiska aktörerna direkt, utan även enskilda och slutanvändare. Detta gäller exempelvis om en enskild person köper varor i en annan medlemsstat. Om varan transporteras av konsumenten ända till dennes hemvist betalas momsen i den medlemsstat där varan sålts och köpts (dvs. ursprungslandet). Vissa undantagna beskattningsbara personer och icke-beskattningsbara rättsliga personer har också rätt att förvärva en begränsad mängd varor i en annan medlemsstat. Detta är följden av gällande bestämmelser om beskattning av handeln mellan medlemsstaterna. För sådana personer grundas systemet redan på principen att varor och tjänster ska beskattas i sin ursprungsmedlemsstat (se slutet av denna sammanfattning).

Ursprungsprincipen tillämpas emellertid inte om varor säljs på distans, dvs. om säljare och köpare befinner sig i olika medlemsstater när varorna levereras. Om värdet på varorna som säljs på en årlig basis överstiger en viss tröskel (35 000 euro eller 100 000 euro, beroende på medlemsstat) ska leverantören tillämpa destinationsprincipen. I alla fall ska denna princip tillämpas för försäljning på distans av varor som omfattas av punktskatt. Denna princip innebär att leverantören avräknar momsen i destinationsmedlemsstaten till den skattesats som gäller i den medlemsstaten.

Ursprungsprincipen tillämpas inte heller om nya transportmedel köps i en annan medlemsstat. I sådana fall betalar köparen moms i destinationsmedlemsstaten.

Bekämpning av skatteundandragande

Skatteundandragande stör den inre marknadens funktion, leder till omotiverade varuflöden och medför att varor blir tillgängliga på marknaden till onormalt låga priser.

För att detta gissel ska kunna bekämpas anges i direktiv 2008/117/EG följande åtgärder:

 • Upprättande av en tidsfrist på en månad när det gäller uppgifter om gemenskapsinterna varuleveranser.
 • Införande av samma beskattningsperioder för både leverantören och förvärvaren eller köparen inom ramen för gemenskapsinterna transaktioner.
 • Minskning av den administrativa bördan.
 • Tillstånd för aktörerna att kvartalsvis lämna in sammanställningar angående gemenskapsinterna varuleveranser.

BAKGRUND

Detta momsdirektiv är en omarbetning av sjätte momsdirektivet 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskatt och den enhetliga beräkningsgrund som ändrats mer än trettio gånger sedan den antogs. Direktivet kodifierar bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG från och med den 1 januari 2007 utan att ändra gällande lagstiftning i grunden.

Centrala begrepp i rättsakten
 • Tredje territorier: de territorier som ingår i en medlemsstat men för mervärdesskattesyften anses ligga utanför EU.
 • Nya transportmedel:
  1. motorfordon med en cylindervolym över 48 kubikcentimeter eller en effekt på över 7,2 kilowatt, om de levereras inom sex månader från och med dagen för fordonets första ibruktagande eller fordonet maximalt har kört 6 000 kilometer.
  2. båtar med en längd över 7,5 meter (med undantag för båtar avsedda för navigering på fritt hav för kommersiell passagerartrafik eller för kommersiell eller industriell verksamhet eller för fiske, samt räddningsbåtar och sjöräddningsbåtar för havsbruk och båtar för kustfiske), om de levereras inom tre månader från dagen för båtens första ibruktagande eller båten har körts i högst 100 timmar.
  3. luftfarkoster med en total startvikt på över 1 550 kg (med undantag för luftfarkoster som används av flygbolag som i huvudsak bedriver kommersiell internationell lufttrafik), om de levereras inom tre månader från och med den dag då de tas i bruk för första gången eller har flugit i maximalt 40 timmar.
 • Punktskattepliktig vara: energiprodukter, alkohol och spritdrycker samt tobaksvaror enligt gällande gemenskapsbestämmelser, med undantag för gas som levereras i distributionssystem för naturgas som finns inom EU:s territorium eller något nätverk som är anslutet till ett sådant system.
 • Beskattningsgrundande händelse: med beskattningsgrundande händelse avses den händelse genom vilken de legala förutsättningarna för att skatt ska bli utkrävbar är uppfyllda.
 • Skattens utkrävbarhet: Att skatten blir utkrävbar innebär att staten enligt lag får rätt att vid en given tidpunkt kräva skatt från den person som är skyldig att betala mervärdesskatt. Detta hindrar inte att tidpunkten för betalning får skjutas upp.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Direktiv 2006/112/EG

1.1.2007

1.1.2008

EUT L 347, 11.12.2006

ÄndringsrättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Direktiv 2006/138/EG

29.12.2006

1.1.2007

EUT L 384, 29.12.2006

Direktiv 2007/75/EG

29.12.2007

1.1.2008

EUT L 346, 29.12.2007

Direktiv 2008/8/EG

20.2.2008

Enligt bestämmelserna under perioden 1 januari 2009–1 januari 2015

EUT L 44, 20.2.2008

Direktiv 2008/117/EG

20.2.2009

1.1.2010

EUT L 14, 20.1.2009

Direktiv 2009/47/EG

1.6.2009

EUT L 116, 9.5.2009

Direktiv 2009/69/EG

24.7.2009

1.1.2011

EUT L 173, 4.7.2009

Direktiv 2009/162/EU

15.1.2010

1.1.2011

EUT L 10, 15.1.2010

Direktiv 2010/23/EU

9.4.2010 – 30.6.2015

-

EUT L 72, 20.3.2010

Direktiv 2010/45/EU

11.8.2010

31.12.2012

EUT L 189, 22.7.2010

Direktiv 2010/88/EU

11.12.2010

-

EUT L 326, 10.12.2010

Efterföljande tillägg och rättelser av direktiv 2006/112/EC har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version  är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor [EUT L 292, 10.11.2009].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om möjligheten att tillåta mervärdesskattegrupper enligt artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [KOM(2009) 325 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Meddelande från kommissionen till rådet – Den tekniska utvecklingen på området e-fakturering och åtgärder för att ytterligare förenkla, modernisera och harmonisera reglerna för fakturor med mervärdesskatteuppgifter [KOM(2009) 20 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat [EUT L 44, 20.2.2008].

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer [EUT L 346, 29.12.2007].

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 5 juli 2007 om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt [KOM(2007) 380 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version) [EUT L 286, 17.10.2006].

Rådets förordning (EEG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 [EUT L 264, 15.10.2003].

Senast ändrat den 04.02.2011

Se även

 • Ytterligare information finns på GD Skatter och tullars webbplats (EN), (FR), (DE)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början