RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) (tzv. smernica o DPH)

Táto smernica kodifikuje opatrenia na vykonávanie spoločného systému DPH, ktorý sa vzťahuje na výrobu a distribúciu tovarov a služieb zakúpených a predaných na účely spotreby v Európskej únii (EÚ). S cieľom zaistiť neutrálny vplyv dane bez ohľadu na počet transakcií si zdaniteľné osoby môžu v súvislosti s DPH odpočítať z daňovej povinnosti sumu dane, ktorú zaplatili iným zdaniteľným osobám. DPH v konečnom dôsledku znáša konečný spotrebiteľ v podobe percentuálnej sumy pridanej ku konečnej cene tovarov a služieb.

AKT

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty].

SÚHRNY

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je všeobecná daň zo spotreby, ktorá sa uplatňuje na obchodné činnosti zahŕňajúce výrobu a distribúciu tovaru a poskytovanie služieb. Táto smernica o DPH kodifikuje opatrenia usmerňujúce zavádzanie spoločného systému DPH v Európskej únii (EÚ).

Spoločný systém DPH sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené a predávané na účely spotreby v rámci EÚ. Daň sa vypočítava na základe hodnoty pridanej k hodnote tovaru a služieb na každom stupni výrobného a distribučného reťazca.

Daň sa vyberá prostredníctvom systému čiastkových platieb, čo zdaniteľným osobám (spoločnostiam registrovaným na účely DPH) umožňuje odpočítať si z daňovej povinnosti sumu DPH, ktorú zaplatili iným zdaniteľným osobám pri nákupe na obchodné účely počas predchádzajúceho stupňa. Tento mechanizmus znamená, že daň je neutrálna bez ohľadu na počet transakcií.

DPH v konečnom dôsledku znáša konečný spotrebiteľ v podobe percentuálnej sumy pridanej ku konečnej cene tovaru a služieb. Konečná cena je súčtom hodnoty pridanej na každom stupni výroby a distribúcie. Dodávateľ tovaru alebo služieb (zdaniteľná osoba) zaplatí DPH zaplatenú za tovar a služby vnútroštátnemu daňovému úradu po odpočítaní DPH, ktorú tento dodávateľ už zaplatil.

Rozsah pôsobnosti

DPH podliehajú transakcie vykonávané za protiplnenie na území štátu EÚ zdaniteľnou osobou konajúcou v tejto pôsobnosti. DPH podlieha aj dovoz uskutočnený akoukoľvek osobou.

Medzi zdaniteľné transakcie patri:

 • dodanie tovaru zdaniteľnou osobou;
 • nadobudnutie tovaru v rámci EÚ, ak sa tovar nadobúda v jednom štáte EÚ, pričom pochádza z iného štátu EÚ;
 • poskytovanie služieb zdaniteľnou osobou;
 • dovoz tovaru z území mimo EÚ (tretie územie * alebo štát, ktorý nie je štátom EÚ).

K nadobudnutiu tovaru v rámci EÚ dochádza len vtedy, keď je tovar prepravený z jedného štátu EÚ do iného. Dochádza k nemu v prípade, že tovar predaný zdaniteľnou osobou v členskom štáte začatia prepravy je zakúpený v inom členskom štáte (ukončenia prepravy) zdaniteľnou osobou konajúcou v tejto pôsobnosti alebo nezdaniteľnou právnickou osobou. Dochádza k nemu aj v prípade nových dopravných prostriedkov * a výrobkov, ktoré podliehajú * spotrebnej dani, zakúpených inými osobami.

Ak celková suma tovaru nadobudnutého v rámci EÚ nezdaniteľnými právnickými osobami a určitými kategóriami zdaniteľných osôb oslobodených od dane neprekročí minimálnu hranicu 10 000 EUR ročne, takto nadobudnutý tovar podlieha DPH len v prípade, že sa kupujúci rozhodne pre registráciu.

Nadobúdanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností v rámci EÚ nepodlieha DPH, ak je predávajúci zdaniteľným obchodníkom alebo organizátorom predaja verejnou dražbou, ktorý zaplatil daň za tento tovar pomocou osobitnej úpravy zdaňovania ziskovej prirážky.

Územná pôsobnosť

DPH EÚ sa neuplatňuje na tieto tretie územia:

 • ostrov Helgoland, územie Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione ďItalia a talianske vody jazera Lugano (územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva);
 • vrch Athos, Kanárske ostrovy, francúzske zámorské oblasti, Alandy a Normandské ostrovy (územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva).

V súlade so zmluvou sa DPH nevzťahuje ani na Gibraltár a časť Cypru, ktorá nepodlieha účinnej kontrole zo strany vlády Cyperskej republiky. Tieto regióny sa považujú za tretie územia.

Vzhľadom na to, že Monacké kniežatstvo, ostrov Man a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia sa nepovažujú za krajiny, ktoré nie sú štátmi EÚ, DPH sa na ne vzťahuje.

Zdaniteľné osoby

Zdaniteľná osoba je osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľvek mieste vykonáva ekonomickú činnosť, odhliadnuc od účelu alebo výsledkov tejto činnosti. Ekonomická činnosť je každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností pri výkone slobodných povolaní. Činnosti osôb pracujúcich za mzdu a iných osôb sa v rozsahu, v akom sú tieto osoby viazané voči zamestnávateľovi pracovnou zmluvou alebo inými právnymi prepojeniami vytvárajúcimi vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, nepovažujú za činnosti vykonávané nezávisle.

Osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok, ktorý bol prepravený do iného štátu EÚ, sa tiež považuje za zdaniteľnú osobu.

Štát EÚ môže považovať za zdaniteľnú osobu každú osobu, ktorá príležitostne uskutočňuje transakciu týkajúcu sa ekonomickej činnosti, a najmä dodania budovy alebo časti budovy alebo pozemku, na ktorom budova stojí, pred prvým obývaním alebo dodania stavebného pozemku.

Štáty, regionálne a miestne orgány, ako aj iné subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby vzhľadom na činnosti alebo transakcie, na ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci, s výnimkou situácie, keď by zaobchádzanie s nimi ako s nezdaniteľnými osobami viedlo k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže. Keď uskutočňujú určité obchodné transakcie, považujú sa však za zdaniteľné osoby.

Zdaniteľné transakcie

Dodanie tovaru je prevod práva zaobchádzať s hmotným majetkom ako majiteľ.

Každá transakcia, ktorá nie je dodaním tovaru, sa chápe ako poskytovanie služieb.

Nadobudnutie tovaru v rámci EÚ je získanie práva disponovať ako majiteľ s hmotným hnuteľným majetkom, ktorý bol prepravený osobe nadobúdajúcej tovar v inom členskom štáte EÚ.

Dovoz tovaru je vstup tovarov, ktoré nie sú vo voľnom obehu, do EÚ. Za dovoz sa považuje aj vstup tovaru, ktorý nie je vo voľnom obehu, z tretieho územia.

Miesto transakcie

Miestom dodania tovaru je:

 • miesto, kde sa tovar nachádza v čase dodania (ak sa tovar neodosiela ani neprepravuje);
 • miesto, kde sa tovar nachádza v čase začatia odosielania alebo prepravy nadobúdateľovi (ak sa tovar odosiela alebo prepravuje);
 • miesto začatia prepravy cestujúcich (v prípade predaja tovaru na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch);
 • miesto, kde sa nadobúdateľ nachádza (v prípade dodania plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu v rámci EÚ alebo siete napojenej na takýto systém, v prípade dodania elektriny alebo dodania tepelnej alebo chladiacej energie prostredníctvom tepelných alebo chladiacich sietí).

Za miesto nadobudnutia tovaru v rámci EÚ sa považuje miesto, kde sa končí preprava tovaru nadobúdateľovi.

Za miesto poskytnutia služieb zdaniteľným osobám sa považuje miesto, kde má odberateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo ak sa poskytuje služba v stálej prevádzkarni, ktorú má odberateľ inde, tak je miestom poskytnutia služieb miesto, kde sa táto stála prevádzkareň nachádza, alebo v prípade, že takéto miesta neexistujú, miesto, kde má odberateľ trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava. Za miesto poskytnutia služieb nezdaniteľným osobám sa považuje miesto, kde má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo ak poskytuje služby v stálej prevádzkarni zriadenej inde, tak je miestom poskytnutia miesto, kde sa táto stála prevádzkareň nachádza, alebo ak takéto miesta neexistujú, miesto, kde má dodávateľ trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

Existuje však aj niekoľko výnimiek z týchto všeobecných pravidiel. Týkajú sa služieb spojených s nehnuteľnosťami, prepravou cestujúcich a tovaru, s činnosťami v oblasti kultúry, umenia, vedy, vzdelávania a zábavy, s činnosťami v oblasti reštauračných a stravovacích služieb a v oblasti krátkodobého prenájmu dopravných prostriedkov. Hlavným účelom týchto výnimiek je zaistiť, že služba bude zdanená na mieste, kde bola skutočne spotrebovaná.

Vo vzťahu k štátom mimo EÚ môžu s cieľom vyhnúť sa dvojitému zdaneniu, nezdaneniu alebo narušeniu hospodárskej súťaže štáty EÚ považovať:

 • miesto poskytovania určitých služieb, ktoré sa nachádza na ich území, za miesto nachádzajúce sa mimo EÚ, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú mimo Spoločenstva;
 • miesto poskytovania určitých služieb, ktoré sa nachádza mimo EÚ, za miesto nachádzajúce sa na území daného štátu EÚ, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú na ich území.

Za miesto dovozu tovaru sa považuje štát EÚ, v ktorom sa tovar nachádza pri jeho vstupe do EÚ.

Zdaniteľná udalosť a vznik daňovej povinnosti

S výnimkou presne uvedených prípadov k zdaniteľnej udalosti * a k vzniku daňovej povinnosti * dochádza pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb.

V prípade nadobudnutia tovaru v rámci EÚ zdaniteľná udalosť vzniká pri nadobudnutí a daňová povinnosť vzniká 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k nadobudnutiu. Ak však bola faktúra vystavená pred týmto dátumom, daňová povinnosť vzniká v deň vystavenia faktúry.

Od 1. januára 2013, keď smernica 2010/45/EÚ nadobudne účinnosť, daňová povinnosť vznikne pri vystavení faktúry alebo po uplynutí časovej lehoty uvedenej v článku 222 smernice, ak do toho času nebude vystavená žiadna faktúra.

Pri dovoze tovaru vzniká zdaniteľná udalosť a daňová povinnosť v momente, keď tovar prejde na územie členského štátu EÚ.

Základ dane

V prípade dodania tovaru a poskytovania služieb a pri nadobúdaní tovaru v rámci EÚ zahŕňa základ dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú získal dodávateľ za transakcie od odberateľa. Zahŕňa aj dotácie priamo spojené s cenou týchto transakcií. Základ dane zahŕňa aj dane, clá, odvody a poplatky (s výnimkou samotnej DPH) a súvisiace výdavky, ktoré dodávateľ účtuje odberateľovi, nezahŕňa však určité zníženia ceny, rabaty a zľavy z ceny ani úhrady za vzniknuté výdavky.

Základom dane pri dovoze tovaru je hodnota určená na colné účely. Zahŕňa pritom dane, clá, odvody a iné poplatky splatné mimo členského štátu dovozu, ako aj tie, ktoré sú splatné pri dovoze (s výnimkou samotnej DPH), a súvisiace výdavky (balenie, preprava a pod.).

Sadzby DPH

Zdaniteľné transakcie sa zdaňujú pri uplatnení sadzieb a podľa podmienok stanovených v štáte EÚ, v ktorom k nim dochádza. Štandardná sadzba DPH sa stanovuje ako percento zo základu dane, ktoré až do 31. decembra 2015 nesmie byť nižšie než 15 %.

Členské štáty EÚ môžu uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré nesmú byť nižšie než 5 %. Znížené sadzby sa môžu uplatňovať len na dodanie tovaru a poskytovanie služieb v kategóriách uvedených v prílohe III smernice o DPH (zmenenej a doplnenej smernicou 2009/47/ES).

Po konzultácii s Výborom pre DPH môžu členské štáty EÚ uplatniť zníženú sadzbu aj na dodávky zemného plynu, elektriny a ústredného kúrenia.

A napokon, na základe odchýlky od bežných pravidiel môžu určité členské štáty EÚ získať oprávnenie na zachovanie znížených sadzieb v určitých oblastiach, a to aj takých, ktoré sú nižšie než minimum, alebo nulových sadzieb.

Niektoré z týchto odchýlok, ktoré umožňoval Akt o pristúpení desiatich krajín, ktoré vstúpili do EÚ k 1. máju 2004, platili len do 31. decembra 2010. Ostatné boli predĺžené alebo začlenené do všeobecných pravidiel smernicou 2009/47/ES.

Výnimky

Tovary a služby, ktoré sú oslobodené od DPH, sa predávajú konečnému spotrebiteľovi bez uplatnenia DPH pri predaji. V prípadoch, keď je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby oslobodené od DPH, si však dodávateľ nemôže uplatniť odpočet DPH na nákup. Takáto výnimka bez práva na odpočet znamená, že v cene platenej spotrebiteľom zostáva zahrnutá „skrytá“ DPH. Túto výnimku treba jasne odlišovať od nulovej sadzby DPH, ktorú si môžu niektoré štáty EÚ ponechať odchylne od pravidiel a ktorá znamená, že konečná cena pre spotrebiteľa neobsahuje žiadnu zostatkovú DPH.

Existujú aj výnimky s právom na odpočet, ktorých hlavným zámerom je zohľadňovať miesto, ktoré sa považuje za miesto spotreby tovarov alebo služieb, a teda aj miesto zdanenia: tieto transakcie sú oslobodené od DPH v ich členskom štáte pôvodu, pretože budú zdanené v členskom štáte určenia.

Výnimky bez práva na odpočet

Zo sociálno-hospodárskych dôvodov sú oslobodené:

 • určité činnosti všeobecného záujmu (ako napríklad nemocničná a zdravotná starostlivosť, tovary a služby súvisiace so sociálnou starostlivosťou alebo činnosťou v oblasti sociálneho zabezpečenia, školské a univerzitné vzdelávanie a určité kultúrne služby);
 • určité transakcie vrátane poistenia, poskytovania úverov, určitých bankových služieb, dodávania poštových známok, lotérií a hazardných hier a určitých služieb v súvislosti s nehnuteľným majetkom.

V záujme uľahčenia obchodu sú oslobodené aj určité dovozy tovarov z území mimo EÚ. Patrí medzi ne konečný dovoz tovaru, ktorého dodanie je v krajine dovozu EÚ oslobodené, a tovary, ktorých konečný dovoz sa riadi smernicami 2007/74/ES (tovar prepravovaný v batožine cestujúcich), 2009/132/ES (tovar dovážaný na neobchodné účely) a 2006/79/EC (malé zásielky tovaru neobchodného charakteru).

Výnimky s právom na odpočet

V záujme zohľadnenia miesta, ktoré sa považuje za miesto spotreby tovaru a služieb, a teda za miesto ich zdanenia, sú oslobodené od DPH s právom na odpočet tieto transakcie:

 • dodanie tovaru v rámci EÚ vrátane nových dopravných prostriedkov a výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani odoslaného z jedného štátu EÚ do druhého;
 • vývoz tovaru z EÚ na tretie územie alebo do štátu mimo EÚ;
 • určité transakcie súvisiace s medzinárodnou prepravou alebo považované za vývoz;
 • poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov, keď sú súčasťou transakcií súvisiacich s vývozom;
 • určité transakcie súvisiace s medzinárodným obchodom, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú colných a iných skladov.

Odpočítanie

Zdaniteľná osoba, ktorá nakupuje tovary alebo služby, má právo odpočítať si sumu DPH v krajine, v ktorej sa tieto transakcie uskutočňujú, ak sa tovary alebo služby použijú na jej profesionálnu ekonomickú činnosť. Zdaniteľná osoba, ktorá zaplatila DPH v štáte EÚ, v ktorom nie je usadená, má nárok na jej vrátenie pomocou osobitného elektronického postupu. Právo na odpočet neexistuje v prípade oslobodenej ekonomickej činnosti alebo v prípade, že zdaniteľná osoba získala oprávnenie na osobitnú úpravu (napríklad oslobodenie od DPH pre malé podniky).

V určitých prípadoch môže byť odpočet obmedzený alebo upravený. Na uplatnenie odpočtu je potrebné splniť určité podmienky, a to najmä povinnosť mať faktúru.

Povinnosti zdaniteľných osôb a určitých nezdaniteľných osôb

DPH platí:

 • každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb, okrem osobitných prípadov, keď daň platí iná osoba, najmä odberateľ, na základe prenesenia daňovej povinnosti;
 • osoba, ktorá nadobúda zdaniteľný tovar v rámci EÚ;
 • pri dovoze osoba, ktorú určí alebo uzná za osobu povinnú platiť daň členský štát EÚ, do ktorého sa dovoz vykonal.

Zdaniteľná osoba oznamuje začatie, zmenu alebo ukončenie svojej činnosti, ktorú vykonáva ako zdaniteľná osoba, a musí viesť dostatočne podrobné záznamy.

Zdaniteľná osoba zaistí vystavenie dostatočne podrobnej faktúry (DE) (EN) (FR) za tovar a služby, ktoré dodala alebo poskytla inej zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe. Faktúra sa musí vystavovať aj v určitých ďalších prípadoch.

Odchýlky

Za istých podmienok môžu členské štáty EÚ získať oprávnenie na uplatnenie odchýlok v záujme zjednodušenia výberu DPH alebo v záujme zabránenia určitým daňovým podvodom alebo únikom.

Osobitné úpravy

Osobitné úpravy DPH sa vzťahujú na:

Spotrebitelia

Niektoré úpravy DPH sa netýkajú len priamo hospodárskych subjektov, ale aj súkromných osôb a konečných spotrebiteľov. Príkladom je napríklad situácia, keď si súkromná osoba kúpi tovar v inom členskom štáte EÚ. Keď si spotrebiteľ vezme tovar domov sám, DPH sa platí v štáte EÚ, v ktorom bol tovar predaný a kúpený (t. j. v štáte jeho pôvodu). Niektoré zdaniteľné osoby oslobodené od dane a nezdaniteľné právnické osoby tiež majú právo nadobudnúť obmedzené množstvo tovaru v inom štáte EÚ v dôsledku pravidiel, ktorými sa riadi zdaňovanie obchodu medzi štátmi EÚ. Pre tieto osoby je úprava už založená na zásade zdaňovania dodaných tovarov a poskytnutých služieb v členskom štáte pôvodu (pozri záver tohto súhrnu).

Zásada štátu pôvodu však neplatí v prípade tovaru predávaného na diaľku, t. j. keď sú kupujúci a predávajúci v iných štátoch EÚ a keď sa tovary odosielajú. Ak hodnota tovaru ročne prekročí určitú hranicu (35 000 EUR alebo 100 000 EUR v závislosti od štátu EÚ), dodávateľ musí uplatniť zásadu miesta určenia, a musí tak urobiť vo všetkých prípadoch diaľkového predaja tovarov, ktoré podliehajú spotrebnej dani. Podľa tejto zásady musí dodávateľ zohľadniť DPH v štáte určenia použitím sadzby platnej v danom štáte.

Zásada miesta pôvodu sa neuplatňuje ani v prípade kúpy nových dopravných prostriedkov v inom štáte EÚ. V takom prípade kupujúci platí DPH v členskom štáte určenia.

Boj proti daňovým podvodom

Daňové podvody narúšajú fungovanie vnútorného trhu tým, že sa vytvárajú neoprávnené toky tovarov a že tovar môže byť umiestnený na trh za výnimočne nízke ceny.

Na účely boja proti tomuto problému sa v smernici 2008/117/ES zavádzajú tieto opatrenia:

 • stanovenie jednomesačnej lehoty na informácie o dodávkach tovaru v rámci EÚ;
 • zavedenie jednotného zdaňovacieho obdobia pre dodávateľa aj kupujúceho alebo zákazníka v súvislosti s transakciami v rámci EÚ;
 • obmedzenie administratívnej záťaže;
 • oprávnenie pre subjekty na predkladanie štvrťročného súhrnného výkazu týkajúceho sa dodávok tovarov v rámci EÚ.

KONTEXT

Táto smernica o DPH je prepracovaním šiestej smernice 77/388/EHS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a o jednotnom vymeriavacom základe, ktorá od svojho prijatia bola zmenená a doplnená viac než tridsaťkrát. Kodifikuje ustanovenia smernice 77/388/EHS od 1. januára 2007 bez toho, aby menila vecný základ platného právneho predpisu.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Tretie územia: územia, ktoré tvoria súčasť členského štátu EÚ, ale na účely DPH sa považujú za územia ležiace mimo EÚ.
 • Nový dopravný prostriedok:
  1. motorové vozidlá so zdvihovým objemom valcov viac než 48 cm3 alebo s výkonom väčším než 7,2 kilowattuv, ak v čase dodania vozidla neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak vozidlo nemá najazdených viac než 6 000 kilometrov;
  2. plavidlá dlhšie než 7,5 metra (s výnimkou plavidiel, ktoré sa používajú na plavbu na otvorenom mori a prepravujú cestujúcich za odplatu alebo ktoré sa používajú na obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, ako aj plavidiel používaných na záchranu alebo pomoc na mori a plavidiel na pobrežný rybolov), ak v čase dodania plavidla neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak plavidlo nebolo prevádzkované na vode viac než 100 hodín;
  3. lietadlá, ktorých štartovacia hmotnosť prevyšuje 1 550 kilogramov (s výnimkou lietadiel používaných leteckými spoločnosťami, ktoré vykonávajú prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu), ak v čase dodania lietadla neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky alebo ak lietadlo nemá nalietaných viac než 40 hodín.
 • Výrobky podliehajúce spotrebnej dani: energetické výrobky, alkohol a alkoholické nápoje a spracovaný tabak, ako sú definované platnými právnymi predpismi EÚ, ale nie plyn dodávaný prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu nachádzajúcej sa na území EÚ alebo inej siete napojenej na takýto systém.
 • Zdaniteľná udalosť: udalosť, na základe ktorej sú splnené právne podmienky potrebné pre vznik daňovej povinnosti.
 • Daňová povinnosť: vzniká, keď sa správca dane stane v danom momente oprávneným podľa zákona požadovať daň od osoby povinnej túto daň zaplatiť, odhliadnuc od toho, že čas platby sa môže odložiť.

REFERENCIE

AktNadobudnutie účinnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2006/112/ES

1.1.2007

1.1.2008

Ú. v. L 347, 11.12.2006

Pozmeňovací(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)Nadobudnutie účinnosti – Dátum ukončenia účinnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2006/138/ES

29.12.2006

1.1.2007

Ú. v. L 384, 29.12.2006

Smernica 2007/75/ES

29.12.2007

1.1.2008

Ú. v. L 346, 29.12.2007

Smernica 2008/8/ES

20.2.2008

Podľa ustanovení v čase od 1.1.2009 do 1.1.2015

Ú. v. L 44, 20.2.2008

Smernica 2008/117/ES

21.1.2009

1.1.2010

Ú. v. L 14, 20.1.2009

Smernica 2009/47/ES

1.6.2009

Ú. v. L 116, 9.5.2009

Smernica 2009/69/ES

24.7.2009

1.1.2011

Ú. v. L 175, 4.7.2009

Smernica 2009/162/EÚ

15.1.2010

1.1.2011

Ú. v. L 10 z 15.1.2010

Smernica 2010/23/EÚ

9.4.2010 – 30.6.2015

Ú. v. L 72, 20.3.2010

Smernica 2010/45/EÚ

11.8.2010

31.12.2012

Ú. v. L 189, 22.7.2010

Smernica 2010/88/EÚ

11.12.2010

Ú. v. L 326, 10.12.2010

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2006/112/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru [Ú. v. L 292, 10.11.2009].

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 2. júla 2009 o možnosti skupinovej registrácie na účely DPH podľa článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [KOM(2009) 325 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

Oznámenie Komisie Rade z 28. januára 2009 o technologickom vývoji v oblasti elektronickej fakturácie a opatreniach zameraných na ďalšie zjednodušenie, modernizáciu a harmonizáciu predpisov v oblasti fakturácie DPH [KOM(2009) 20 konečné znenie – nezverejnené v Úradnom vestníku].

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte [Úradný vestník L 44, 20.2.2008].

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane [Ú. v. L 346, 29.12.2007].

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 5. júla 2007 o iných sadzbách DPH, ako sú štandardné sadzby DPH [KOM(2007) 380 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom].

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) [Ú. v. L 286, 17.10.2006].

Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 [Úradný vestník L 264, 15.10.2003].

Posledná aktualizácia: 04.02.2011

Pozrite tiež:

 • Viac informácií nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok