RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) ("id-Direttiva dwar il-VAT")

Din id-direttiva tikkodifika d-dispożizzjonijiet implimentattivi tas-sistema komuni tal-VAT, li japplikaw għall-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' oġġetti u servizzi mixtrija u mibjugħin għall-konsum fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE). Biex ikun żgurat li t-taxxa tkun newtrali fl-impatt tagħha, irrispettivament min-numru ta' transazzjonijiet, il-persuni taxxabbli għall-VAT jistgħu jnaqqsu mill-kont tal-VAT tagħhom l-ammont tat-taxxa li jkunu ħallsu lill-persuni taxxabbli oħrajn. Il-VAT għandha finalment titħallas mill-konsumatur finali fil-forma ta' żieda perċentwali fuq il-prezz finali tal-merkanzija jew servizzi.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud [Ara atti emendatorji].

SOMMARJU

It-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) hija taxxa ġenerali fuq il-konsum applikata għall-attivitajiet kummerċjali li jinvolvu l-produzzjoni u distribuzzjoni ta' oġġetti u l-għoti ta' servizzi. Din id-Direttiva tal-VAT tikkodifika d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-introduzzjoni tas-sistema komuni tal-VAT fl-Unjoni Ewropea (UE).

Is-sistema komuni tal-VAT tapplika għal oġġetti u servizzi mixtrija u mibjugħin għall-konsum fl-UE. It-taxxa hija kkalkulata fuq il-bażi tal-valur miżjud għal merkanzija u servizzi f'kull stadju tal-produzzjoni u tal-katina tad-distribuzzjoni.

It-taxxa tinġabar permezz ta' sistema ta' pagamenti parzjali li tippermetti lil persuni taxxabbli (kumpaniji identifikati għall-VAT) biex inaqqsu mill-kontijiet tal-VAT tagħhom l-ammont tat-taxxa li jkunu ħallsu lill-persuni taxxabbli oħrajn fuq ix-xiri tagħhom għal skopijiet kummerċjali matul l-istadju preċedenti. Dan il-mekkaniżmu jfisser li t-taxxa hija newtrali, irrispettivament min-numru ta' transazzjonijiet.

Fl-aħħar, il-VAT titħallas mill-konsumatur finali fil-forma ta' żieda perċentwali għall-prezz finali tal-merkanzija jew servizzi. Dan il-prezz finali huwa t-total tal-valur miżjud f'kull stadju ta' produzzjoni u distribuzzjoni. Il-fornitur ta' oġġetti jew servizzi (il-persuna taxxabbli) iħallas il-VAT imħallsa fuq l-oġġetti jew servizzi lill-amministrazzjoni fiskali nazzjonali wara li titnaqqas il-VAT li diġà tkun tħallset lill-fornituri tiegħu.

Ambitu

Transazzjonijiet imwettqa għall-kunsiderazzjoni fit-territorju ta' pajjiż tal-UE minn persuna taxxabbli li taġixxi f'dik il-kapaċità huma soġġetti għall-VAT. Importazzjonijiet minn kwalunkwe persuna huma wkoll soġġetti għall-VAT.

Transazzjonijiet taxxabbli jinkludu:

 • provvisti ta' oġġetti minn persuna taxxabbli;
 • akkwisti intra-UE f'pajjiż tal-UE ta' oġġetti minn pajjiż ieħor tal-UE;
 • provvisti ta' servizzi minn persuna taxxabbli;
 • importazzjonijiet ta' merkanzija minn barra l-UE (territorju terz * jew pajjiż mhux tal-UE).

Akkwist intra-UE ta' oġġetti jseħħ biss meta oġġetti jiġu ttrasportati minn pajjiż tal-UE għal ieħor. Dan iseħħ meta l-oġġetti mibjugħin minn persuna taxxabbli fil-pajjiż tal-UE ta' tluq jinxtraw f'pajjiż ieħor tal-UE (tal-wasla) minn persuna taxxabbli li taġixxi f'dik il-kapaċità jew minn persuna legali mhux taxxabbli. Dan iseħħ ukoll fil-każ ta' mezzi ġodda ta' trasport * u ta' prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa * mixtrija minn persuni oħra.

Jekk l-ammont totali ta' akkwisti intra-UE ta' oġġetti minn persuni ġuridiċi li mhumiex taxxabbli u ċerti kategoriji ta' persuni eżentati mit-taxxa ma jaqbiżx limitu minimu ta' EUR 10 000 fis-sena, dawn l-akkwisti huma soġġetti għall-VAT biss jekk ix-xerrej jiddeċiedi li jirreġistra.

Akkwisti intra-UE ta' oġġetti 'second-hand', xogħlijiet ta' arti, oġġetti tal-kollezzjoni u antikitajiet mhumiex suġġetti għall-VAT meta l-bejjiegħ ikun negozjant taxxabbli jew organizzatur ta' bejgħ b'irkant pubbliku li jkun ħallas it-taxxa fuq dawn l-oġġetti bl-użu tal-iskema speċjali ta' tassazzjoni tal-marġni ta' profitt.

Ambitu territorjali

Il-VAT tal-UE ma japplikax fit-territorji terzi li ġejjin:

 • il-Gżira ta' Heligoland, it-territorju ta' Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia u l-ibħra Taljani tal-Lag ta' Lugano (territorji li ma jifformawx parti mit-territorju doganali tal-UE);
 • il-Muntanja Athos, il-Gżejjer Kanarji, id-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-Gżejjer Åland u l-Gżejjer Channel (territorji li jiffurmaw parti mit-territorju doganali tal-UE).

Bi qbil mat-Trattat, il-VAT lanqas ma tapplika għal Ġibiltà jew il-parti ta' Ċipru li mhijiex taħt il-kontroll effettiv tal-gvern tar-Repubblika ta' Ċipru. Dawn ir-reġjuni huma ttrattati bħala territorji terzi.

Minħabba li l-Prinċipalità ta' Monako, l-Isle of Man u l-oqsma bażi sovrani tar-Renju Unit ta' Akrotiri u Dhekelia mhumiex meqjusa bħala pajjiżi li mhux fl-UE, f'dawn il-każijiet, il-VAT hija applikabbli.

Persuni taxxabbli

Persuna taxxabbli hija persuna li, b'mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikun x'ikun l-iskop jew ir-riżultati ta' dik l-attività. Attività ekonomika tinkludi kull attività ta' produtturi, kummerċjanti jew persuni li jagħtu servizzi, inklużi attivitajiet fil-minjieri u fl-agrikoltura u attivitajiet tal-professjonijiet. Sal-punt li huma jkunu marbutin ma' min iħaddimhom permezz ta' kuntratt ta' impjieg jew minn kwalunkwe rbit legali ieħor li joħloq ir-relazzjoni ta' min jimpjega u l-impjegat, l-attivitajiet ta' persuni b'salarju u oħrajn mhumiex meqjusin bħala li huma mwettqa b'mod indipendenti.

Kull persuna li, fuq bażi okkażjonali, tipprovdi mezzi ġodda ta' trasport ittrasportat lejn pajjiż ieħor tal-UE hija meqjusa wkoll bħala persuna taxxabbli.

Pajjiż tal-UE jista' jqis ukoll, bħala persuna taxxabbli, lil kull min iwettaq, fuq bażi okkażjonali, operazzjoni marbuta ma' attività ekonomika u, b'mod partikolari, il-provvista, qabel l-ewwel okkupazzjoni, ta' bini jew parti minn bini u tal-art li fuqha jinstab il-bini jew il-provvista ta' art għall-bini.

Stati, awtoritajiet governattivi reġjonali u lokali u korpi oħra regolati mid-dritt pubbliku mhumiex meqjusin bħala persuni taxxabbli fir-rigward tal-attivitajiet jew transazzjonijiet li huma jagħmlu bħala awtoritajiet pubbliċi, ħlief fejn it-trattament tagħhom bħala persuni mhux taxxabbli jwassal għal tgħawwiġ sinifikanti tal-kompetizzjoni. Meta jwettqu ċerti operazzjonijiet kummerċjali, dawn il-korpi huma madankollu persuni taxxabbli.

Transazzjonijiet taxxabbli

Il-provvista ta' oġġetti hija t-trasferiment tad-dritt ta' disponiment minn proprjetà tanġibbli bħala sid.

Kwalunkwe transazzjoni li ma tikkostitwix provvista ta' merkanzija tikkostitwixxi provvista ta' servizzi.

L-akkwist intra-UE ta' oġġetti huwa l-akkwist tad-dritt ta' disponiment bħala sid ta' proprjetà mobbli tanġibbli ttrasportata lill-persuna li takkwista l-merkanzija f'pajjiż ieħor tal-UE.

L-importazzjoni ta' merkanzija huwa d-dħul fl-UE ta' merkanzija li ma tkunx f'ċirkolazzjoni libera. Id-dħul ta' merkanzija li tkun f'ċirkolazzjoni libera minn territorju terz hija wkoll importazzjoni.

Post tat-transazzjonijiet

Il-post ta' provvista ta' oġġetti huwa:

 • il-lok tal-merkanziji fil-ħin tal-provvista (fejn il-merkanziji m'humiex mibgħuta jew ittrasportati);
 • il-lok tal-merkanziji fil-ħin ta' meta tintbagħat jew tkun ittrasportata lill-klijent jibda (fejn il-merkanzija hija mibgħuta jew ittrasportata);
 • il-post tat-tluq tal-operazzjoni ta' trasport tal-passiġġieri (fejn il-merkanzija tinbiegħ abbord vapuri, ajruplani jew ferroviji);
 • il-post fejn ikollu s-sede tiegħu l-klient (fil-każ tal-provvista ta' gass permezz ta' sistema ta' gass naturali fi ħdan l-UE jew kwalunkwe netwerk imqabbad ma' tali sistema, il-provvista tal-elettriku jew il-provvista tas-sħana jew enerġija ta' tkessiħ permezz ta' netwerks ta' tisħin jew tkessiħ).

Il-post ta' akkwist intra-UE ta' oġġetti huwa meqjus li jkun il-post fejn jintemm it-trasport tal-merkanzija lill-persuna li takkwistahom.

Il-post tal-provvista ta' servizzi lil persuni taxxabbli jitqies li jkun il-post fejn il-konsumatur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew, jekk ipprovdut lil stabbiliment fiss li l-klijent ikollu band'oħra, il-post fejn ikun jinstab dak l-istabbiliment fiss jew, fin-nuqqas ta' kwalunkwe stabbiliment, il-post fejn il-konsumatur ikollu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn ikun jirresjedi normalment. Il-post tal-provvista ta' servizzi lil persuni mhux taxxabbli jitqies li huwa l-post fejn il-fornitur stabbilixxa n-negozju tiegħu jew, jekk ipprovdut minn stabbiliment fiss li l-fornitur ikollu band'oħra, il-post fejn ikun jinstab dak l-istabbiliment fiss jew, fin-nuqqas ta' kwalunkwe stabbiliment, il-post fejn il-fornitur ikollu l-indirizz permanenti tiegħu jew fejn ikun jirresjedi normalment.

Hemm, madankollu, xi eċċezzjonijiet għal dawn ir-regoli ġenerali. Is-servizzi kkonċernati jinkludu dawk relatati ma' proprjetà immobbli, it-trasport tal-passiġġieri u t-trasport tal-merkanzija, dawk relatati ma' attivitajiet relatati mal-kultura, arti, l-isport, ix-xjenza, l-edukazzjoni u d-divertiment, dawk ta' ristoranti u servizzi ta' catering u dawk ta' kiri għal perjodu qasir ta' mezzi ta' trasport. L-għan ewlieni ta' dawn l-eċċezzjonijiet huwa li jiġi żgurat li s-servizz jiġi intaxxat fil-post fejn huwa attwalment ikkunsmat.

Fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi mhux tal-UE, sabiex tiġi evitata taxxa doppja, nuqqas ta' taxxa jew tgħawwiġ fil-kompetizzjoni, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jikkunsidraw:

 • il-post tal-provvista ta' ċerti servizzi li jinsabu fit-territorju tagħhom bħala li jinsabu barra l-UE, jekk l-użu effettiv u tgawdija jseħħ barra l-UE;
 • il-post tal-provvista ta' ċerti servizzi li jinsabu barra mill-UE bħala li jinsabu ġewwa l-pajjiż tal-UE, jekk l-użu effettiv u tgawdija jseħħ fit-territorju tagħhom.

Il-post ta' importazzjoni ta' oġġetti huwa l-pajjiż tal-UE fejn tinsab il-merkanzija meta dawn jidħlu fl-UE.

Fatt taxxabbli u ħlas tal-VAT

Ħlief f'numru ta' każijiet elenkati b'mod speċifiku, il-fatt taxxabbli * għat-taxxa jseħħ u t-taxxa ssir dovuta * meta l-merkanzija jew is-servizzi jiġu pprovduti.

Fil-każ ta' akkwist ta' oġġetti intra-UE, il-fatt taxxabbli jseħħ meta jsir l-akkwist u t-taxxa ssir dovuta fil-15 il-jum tax-xahar wara l-akkwist. Madankollu, jekk tinħareġ fattura qabel dik id-data, it-taxxa ssir dovuta fid-data li fiha tinħareġ il-fattura.

Madankollu, mill-1 ta' Jannar 2013, meta d-Direttiva 2010/45/EU tidħol fis-seħħ, il-VAT għandha tiġi mposta mal-ħruġ tal-fattura, jew mal-iskadenza tal-limitu ta' żmien imsemmi fl-Artikolu 222 ta' din id-direttiva jekk l-ebda fattura ma tkun inħarġet sa dak iż-żmien.

Fil-każ tal-importazzjoni ta' merkanzija, il-fatt taxxabbli jseħħ u t-taxxa ssir dovuta meta l-oġġetti jiġu introdotti f'pajjiż tal-UE.

Ammont taxxabbli

Fir-rigward tal-provvista ta' oġġetti u servizzi u l-akkwist intra-UE ta' oġġetti, l-ammont taxxabbli jinkludi dak kollu li jikkostitwixxi kunsiderazzjoni miksuba mill-fornitur għal transazzjonijiet mill-klijent. Dan jinkludi sussidji relatati direttament mal-prezz ta' dawn it-transazzjonijiet. L-ammont jinkludi wkoll taxxi, dazji, levies u drittijiet (minbarra l-VAT innifisha) u spejjeż inċidentali mitluba mill-fornitur lill-klijent iżda jeskludi ċertu tnaqqis fil-prezzijiet, roħs u skonti fuq il-prezz u ħlasijiet lura ta' spejjeż imġarrba.

Fil-każ ta' importazzjonijiet ta' oġġetti, l-ammont taxxabbli huwa l-valur għal finijiet doganali. Dan jinkludi taxxi, dazji, levies u ħlasijiet oħrajn dovuti barra mill-pajjiż ta' importazzjoni tal-UE, u dawk dovuti minħabba l-importazzjoni (minbarra l-VAT innifisha) u spejjeż inċidentali (imballaġġ, trasport, eċċ.)

Rati tal-VAT

Transazzjonijiet taxxabbli huma ntaxxati bir-rati u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-pajjiż tal-UE meta jseħħu. Ir-rata standard tal-VAT hija stabbilita bħala perċentwal tal-ammont taxxabbli li, sal-31 Diċembru 2015, ma jistax ikun inqas minn 15 %.

Pajjiżi tal-UE jistgħu japplikaw waħda jew żewġ rati mnaqqsa ta' mhux anqas minn 5 %. Ir-rati mnaqqsa jistgħu jiġu applikati biss għall-provvisti ta' oġġetti u servizzi fil-kategoriji elenkati fl-Anness III tad-Direttiva tal-VAT (kif l-aħħar emendata bid-Direttiva. 2009/47/KE).

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu wkoll, wara konsultazzjoni mal-Kumitat tal-VAT, japplikaw rata mnaqqsa għall-provvisti ta' gass naturali, elettriku u tisħin distrettwali.

Fl-aħħarnett, permezz ta' deroga mir-regoli normali, ċerti pajjiżi tal-UE ġew awtorizzati li jżommu rati mnaqqsa, inklużi dawk inqas mill-minimu, jew rati ta' żero fil-mija, f'ċerti oqsma.

Xi wħud minn dawn id-derogi previsti fl-att ta' adeżjoni tal-għaxar pajjiżi li ssieħbu fl-UE fl-1 Mejju 2004 applikaw biss sal-31 Diċembru 2010. Oħrajn ġew estiżi jew inkorporati fir-regoli ġenerali mid-Direttiva 2009/47/KE.

Eżenzjonijiet

Oġġetti u servizzi li huma eżenti mill-VAT jinbiegħu lill-konsumatur finali mingħajr ebda VAT applikabbli mal-bejgħ. Madankollu, fejn il-provvista ta' merkanzija jew servizzi tkun eżenti, il-fornitur ma jistax inaqqas il-VAT fuq ix-xiri. Din l-eżenzjoni mingħajr dritt għal tnaqqis tfisser li VAT 'moħbija' tibqa' nkluża fil-prezz imħallas mill-konsumatur. Din l-eżenzjoni għandha tkun distinta b'mod ċar minn rata ta' żero fil-mija ta' VAT li ċerti pajjiżi tal-UE għandhom deroga biex tinżamm u li tfisser li l-prezz finali lill-konsumatur ma jkun jinkludi l-ebda VAT residwa.

Hemm ukoll eżenzjonijiet bi dritt għal tnaqqis li l-għan prinċipali tagħhom huwa li jitqies il-post fejn il-merkanzija jew is-servizzi huma meqjusin li ġew ikkunsmati u għalhekk intaxxati: dawn it-transazzjonijiet huma meħlusa mil-VAT kollha fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom tal-UE minħabba li dawn ikunu ntaxxati fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Eżenzjonijiet mingħajr dritt għal tnaqqis

Għal raġunijiet soċjo-ekonomiċi, dawn li ġejjin huma eżentati:

 • ċerti attivitajiet ta' interess ġenerali (bħal sptar u kura medika, oġġetti u servizzi marbuta mal-benesseri u xogħol tas-sigurtà soċjali, skejjel u edukazzjoni universitarja u ċerti servizzi kulturali);
 • ċerti transazzjonijiet inklużi l-assigurazzjoni, l-għoti ta' kreditu, ċerti servizzi bankarji, il-provvisti ta' bolol, lotteriji u mħatri u ċerti provvisti ta' proprjetà immobbli.

Biex jiffaċilitaw il-kummerċ, ċerti importazzjonijiet ta' oġġetti minn barra l-UE huma eżenti. Dawn jinkludu l-importazzjoni finali ta' merkanzija li l-provvista tagħha hija eżenti fil-pajjiż tal-importazzjoni u merkanzija tal-UE li l-importazzjoni finali tagħha hija regolata mid-Direttivi 2007/74/KE (oġġetti li jinġarru fil-bagalji ta' vjaġġaturi), 2009/132/KE (merkanzija importata għal skopijiet mhux kummerċjali) u 2006/79/KE (kunsinni żgħar ta' oġġetti ta' natura mhux kummerċjali).

Eżenzjonijiet bi dritt għal tnaqqis

Biex jiġi kkunsidrat il-post fejn l-oġġetti u servizzi jitqiesu li jkunu ġew ikkunsmati u għalhekk intaxxati, it-transazzjonijiet li ġejjin huma eżentati bi dritt għal tnaqqis:

 • provvisti intra-UE ta' oġġetti, inklużi mezzi ġodda ta' trasport u prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa mibgħuta minn pajjiż wieħed għal ieħor tal-UE;
 • esportazzjonijiet ta' oġġetti mill-UE għal territorju terz jew pajjiż mhux fl-UE;
 • ċerti transazzjonijiet relatati mat-trasport internazzjonali jew ittrattati bħala esportazzjonijiet;
 • provvisti ta' servizzi minn intermedjarji meta huma jieħdu sehem fi transazzjonijiet relatati mal-esportazzjoni;
 • ċerti transazzjonijiet relatati mal-kummerċ internazzjonali, bħal dawk li jikkonċernaw imħażen doganali u mħażen oħra.

Tnaqqis

Persuna taxxabbli li tixtri oġġetti jew servizzi għandha d-dritt li tnaqqas l-ammont tal-VAT fil-pajjiż tal-UE fejn jitwettqu dawn it-transazzjonijiet jekk l-oġġetti u s-servizzi jintużaw għall-attività ekonomika professjonali tagħha. Persuna taxxabbli li tkun ħallset il-VAT f'pajjiż tal-UE fejn hija ma tkunx stabbilita, tista' tassigura rimborż permezz ta' proċedura elettronika speċjali. Ma hemm l-ebda dritt għal tnaqqis fil-każ ta' attività ekonomika eżenti jew jekk il-persuna taxxabbli tikkwalifika għal skema speċjali (eż. l-eżenzjoni mill-VAT għal kumpaniji żgħar).

F'ċerti każijiet it-tnaqqis jista' jkun limitat jew aġġustat. Biex it-tnaqqis ikun eżerċitat, ikun jeħtieġ li ċerti kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, b'mod partikolari l-obbligu li ssir fattura.

Obbligi tal-persuni taxxabbli u ta' ċerti persuni li mhumiex taxxabbli

VAT hija dovuta:

 • minn kwalunkwe persuna taxxabbli li tkun qed twettaq forniment taxxabbli ta' merkanzija jew servizzi, minbarra f'ċerti każijiet speċifiċi fejn it-taxxa hija pagabbli minn xi persuna oħra, b'mod partikolari konsumatur li juża l-proċedura ta' ħlas invertit;
 • mill-persuna li tagħmel akkwisti intra-UE ta' oġġetti taxxabbli;
 • malli ssir importazzjoni minn persuna maħtura jew rikonoxxuta bħala responsabbli mill-pajjiż tal-UE ta' importazzjoni.

Persuna taxxabbli trid tiddikjara meta l-attività tagħha bħala persuna taxxabbli tibda', tinbidel jew tieqaf u għandha żżomm rekords dettaljati biżżejjed.

Persuna taxxabbli għandha tiżgura li tinħareġ fattura (DE) (EN) (FR) dettaljata biżżejjed għal prodotti u servizzi li hija tforni lil persuna taxxabbli oħra jew lil persuna legali mhux taxxabbli. Fattura trid tinħareġ ukoll f'ċerti każijiet oħrajn.

Derogi

Taħt ċerti kundizzjonijiet, pajjiżi tal-UE jistgħu jkunu awtorizzati li jintroduċu derogi li jissimplifikaw il-ġbir tal-VAT jew li jevitaw ċerti frodi jew evażjoni fiskali.

Skemi speċjali

Hemm skemi speċjali tal-VAT għal:

Konsumaturi

Xi skemi tal-VAT jikkonċernaw mhux biss lill-operaturi ekonomiċi direttament iżda wkoll lil persuni privati u lill-konsumaturi finali. Dan huwa l-każ pereżempju fejn persuna privata tixtri prodotti f'pajjiż ieħor tal-UE. Meta l-konsumatur jieħu l-prodotti d-dar huwa/hija stess, il-VAT titħallas fil-pajjiż tal-UE fejn inbiegħu jew inxtraw (jiġifieri fl-oriġini tagħhom). Xi persuni taxxabli li huma eżentati u persuni legali mhux taxxabbli għandhom ukoll id-dritt li jiksbu kwantità limitata ta' prodotti f'pajjiż ieħor tal-UE bħala riżultat tar-regoli li jirregolaw it-tassazzjoni tal-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-UE. Għal dawk il-persuni, l-iskema hija diġà bbażata fuq il-prinċipju ta' tassazzjoni fil-pajjiż ta' oriġini tal-UE tal-prodotti u servizzi pprovduti (ara l-aħħar ta' dan is-sommarju).

Madankollu, il-prinċipju ta' oriġini ma japplikax meta l-prodotti jinbiegħu minn distanza, jiġifieri meta x-xerrej u l-bejjiegħ jiġu minn pajjiżi differenti tal-UE u l-prodotti jintbagħtu. Jekk il-valur ta' oġġetti mibjugħin fuq bażi annwali jaqbeż ċertu limitu (EUR 35 000 jew EUR 100 000 skont il-pajjiż tal-UE), il-fornitur għandu japplika l-prinċipju ta' destinazzjoni, u għandu jagħmel hekk fi kwalunkwe eventwalità fil-każ ta' bejgħ mill-bogħod ta' prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa. Taħt dan il-prinċipju, il-fornitur jaħdem il-VAT fil-pajjiż ta' destinazzjoni fl-UE bir-rata applikabbli hemmhekk.

Il-prinċipju ta' oriġini ma japplikax meta l-mezzi ġodda ta' trasport jinxtraw f'pajjiż ieħor tal-UE. F'dak il-każ, ix-xerrej iħallas il-VAT fil-pajjiż ta' destinazzjoni fl-UE.

Ġlieda kontra l-evażjoni fiskali

L-evażjoni fiskali tfixkel il-funzjonament tas-suq intern, billi toħloq flussi mhux iġġustifikati ta' merkanziji u billi tippermetti merkanzija li titqiegħed fis-suq bi prezzijiet baxxi b'mod mhux normali.

Biex tiġġieled kontra din il-pjaga, id-Direttiva 2008/117/KE tintroduċi l-miżuri li ġejjin:

 • l-istabbiliment ta' skadenza ta' xahar għall-informazzjoni fuq provvisti intra-UE ta' oġġetti;
 • l-introduzzjoni tal-istess perjodu taxxabli kemm għall-fornitur kif ukoll għax-xerrej jew il-klijent fil-kuntest ta' transazzjonijiet intra-UE;
 • it-tnaqqis ta' piżijiet amministrattivi;
 • awtorizzazzjoni għall-operaturi li jippreżentaw fuq bażi ta' tliet xhur, dikjarazzjonijiet rikapitulattivi li jikkonċernaw provvisti intra-UE ta' oġġetti.

KUNTEST

Din id-Direttiva dwar il-VAT hija riformulazzjoni tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u l-bażi uniformi ta' valutazzjoni li ġiet emendata aktar minn tletin darba minn meta ġie adottata. Hija tikkodifika d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 77/388/KEE mill-1 Jannar 2007 mingħajr ma tibdel is-sustanza tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ.

Termini prinċipali fl-att
 • Territorji terzi: territorji li jiffurmaw parti minn pajjiż tal-UE iżda li jitqiesu, għal skopijiet ta' VAT, bħala li jinsabu barra mill-UE.
 • Mezzi ġodda ta' trasport:
  1. vetturi tal-art li l-kapaċità tagħhom taqbeż it-48 ċentimetru kubu jew li l-potenza tagħhom taqbeż is-7.2 kilowatts, fejn il-provvista ssir fi żmien sitt xhur mid-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew fejn il-vettura tkun ivjaġġat għal mhux aktar minn 6 000 kilometru;
  2. bastimenti itwal minn 7.5 metri fit-tul (bl-eċċezzjoni ta' bastimenti wżati għan-navigazzjoni fl-ibħra fondi u li jġorru passiġġieri bi ħlas, u bastimenti wżati għall-iskopijiet ta' attivitajiet kummerċjali, industrijali jew tas-sajd, jew għas-salvataġġ u għajnuna fil-baħar, jew għal qrib il-kosta tas-sajd), fejn il-provvista ssir fi żmien tliet xhur mid-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew fejn il-bastiment baħħar għal mhux aktar minn 100 siegħa;
  3. ajruplani li malli jaqtgħu mill-art ikollhom piż li jaqbeż l-1 550 kilogramma (bl-eċċezzjoni ta' ajruplani wżati minn linji li joperaw għall-ħlas prinċipalment fuq rotot internazzjonali), fejn il-provvista ssir fi żmien tliet xhur mid-data tal-ewwel dħul fis-servizz jew fejn l-ajruplan għandu jittajjar għal mhux aktar minn 40 siegħa.
 • Prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa: prodotti ta' enerġija, alkoħol u xarbiet alkoħoliċi u tabakk immanifatturat, kif definit mil-leġiżlazzjoni attwali tal-UE, iżda mhux gass ipprovdut permezz ta' sistema ta' gass naturali li jkun jinsab fit-territorju tal-UE jew kwalunkwe netwerk imqabbad ma' tali sistema.
 • Każ taxxabbli: l-okkorrenza li permezz tagħha, il-kundizzjonijet legali meħtieġa biex tiġi mposta l-VAT jiġu ssodisfati.
 • Ħlas tal-VAT: meta l-awtorità tat-taxxa ssir intitolata bil-liġi, f'mument partikolari, biex tiġbor it-taxxa mill-persuna soġġetta li tħallasha, anki jekk iż-żmien għall-ħlas jista' jiġi pospost.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Direttiva 2006/112/KE

1.1.2007

1.1.2008

ĠU L 347 tal-11.12.2006

Att(i) emendatorju(i)Dħul fis-seħħ - Data ta' skadenzaSkadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Direttiva 2006/138/KE

29.12.2006

1.1.2007

ĠU L 384 tad-29.12.2006

Direttiva 2007/75/KE

29.12.2007

1.1.2008

ĠU L 346 tad-29.12.2007

Direttiva 2008/8/KE

20.2.2008

Skont id-dispożizzjonijiet, bejn 1.1.2009 u 1.1.2015

ĠU L 44 tal-20.2.2008

Direttiva 2008/117/KE

21.1.2009

1.1.2010

ĠU L 14, tal-20.1.2009

Direttiva 2009/47/KE

1.6.2009

-

ĠU L 116, tad-9.5.2009

Direttiva 2009/69/KE

24.7.2009

1.1.2011

ĠU L 175, tal-4.7.2009

Direttiva 2009/162/UE

15.1.2010

1.1.2011

ĠU L 10, tal-15.1.2010

Direttiva 2010/23/UE

9.4.2010 – 30.6.2015

-

ĠU L 72, tal-20.3.2010

Direttiva 2010/45/UE

11.8.2010

31.12.2012

ĠU L 189, tat-22.7.2010

Direttiva 2010/88/UE

11.12.2010

-

ĠU L 326, tal-10.12.2010

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2006/112/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha tintuża biss għal għanijiet ta' referenza.

ATTI RELATATI

Direttiva tal-Kunsill 2009/132/KE tad-19 ta' Ottubru 2009 li tiddetermina l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 143(b) u (c) tad-Direttiva 2006/112/KE dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti [ĠU L 292, 10.11.2009].

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tat-2 ta' Lulju 2009 dwar l-għażla ta' raggruppament għall-iskop tal- VAT prevista fl-Artikolu 11 tad-direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud [COM(2009) 325 finali – Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2009 dwar l-iżviluppi tekonoloġiċi fil-qasam tal-fatturazzjoni elettronika u miżuri mmirati sabiex ikunu modernizzati, issemplifikati u armonizzati aktar ir-regoli dwar fatturazzjoni tal-VAT [COM(2009) 20 finali – Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE tat-12 ta' Frar 2008 li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta’ rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor [Ġurnal Uffiċjali L 44, 20.2.2008].

Direttiva tal-Kunsill 2007/74/KE tal-20 ta' Diċembru 2007 dwar l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju tas-sisa fuq oġġetti importati minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi [ĠU L 346, 29.12.2007].

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2007 dwar ir-rati tal-VAT minbarra r-rati standard tal-VAT [COM(2007) 380 finali – Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

Direttiva tal-Kunsill 2006/79/KE tal-5 ta' Ottubru 2006 dwar eżenzjonijiet mit-taxxi applikabbli għall-importazzjoni ta' kunsinni żgħar ta' merkanzija ta' natura mhux kummerċjali minn pajjiżi terzi) [ĠU L 286, 17.10.2006].

Regolament tal-Kunsill (KE) 1798/2003 tas-7 ta' Ottubru 2003 dwar il-koperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru. 218/92 [Ġurnal Uffiċjali L 264, 15.10.2003].

L-aħħar aġġornament: 04.02.2011

Ara wkoll

 • Għal aktar informazzjoni, żur il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni (DE) (EN) (FR)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna