RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) (směrnice o DPH)

Tato směrnice kodifikuje ustanovení provádějící společný systém DPH, který se vztahuje na výrobu a distribuci zboží a služeb kupovaných a prodávaných za účelem spotřeby v Evropské unii (EU). Pro zajištění toho, aby tato daň měla neutrální dopad, bez ohledu na počet plnění, osoby povinné k DPH si mohou ze svého účtu DPH odpočíst výši daně, kterou sami zaplatili jiným osobám povinným k dani. DPH nakonec zatíží konečného spotřebitele ve formě procentní přirážky ke konečné ceně zboží či služeb.

AKT

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň ze spotřeby uplatněná na obchodní činnosti zahrnující výrobu a distribuci zboží a poskytování služeb. Tato směrnice o DPH kodifikuje ustanovení řídící zavedení společného systému DPH v Evropské unii.

Společný systém DPH se vztahuje na zboží a služby koupené a prodané za účelem spotřeby v EU. Tato daň se vypočítává na základě hodnoty přidané ke zboží a službám v každé fázi výrobního a distribučního řetězce.

Daň je vybírána prostřednictvím systému částečných plateb, které umožňují osobám povinným k dani (firmy identifikované pro DPH) odpočítat ze svého účtu DPH výši daně, kterou sami zaplatili jiným osobám povinným k dani za své nákupy pro obchodní účely během předchozího stupně. Tento mechanismus znamená, že tato daň je neutrální bez ohledu na počet plnění.

DPH nakonec zatíží konečného spotřebitele ve formě procentní přirážky ke konečné ceně zboží či služeb. Tato konečná cena je součet hodnoty přidané v každé fázi výroby a distribuce. Dodavatel zboží či služeb (osoba povinná k dani) platí DPH zaplacenou za zboží či služby vnitrostátní daňové správě po odpočtu DPH již zaplacené vlastním dodavatelům.

Oblast působnosti

Předmětem DPH jsou plnění prováděná za úplatu v rámci země EU osobou povinnou k dani, která jedná jako taková. Předmětem DPH je také dovoz jakoukoli osobou.

Zdanitelná plnění zahrnují:

 • dodání zboží osobou povinnou k dani;
 • pořízení zboží ze země uvnitř EU v některé jiné zemi EU;
 • dodání služeb osobou povinnou k dani;
 • dovoz zboží ze země mimo EU (třetí území * nebo země mimo EU).

K pořízení zboží uvnitř EU dochází pouze v případě, že je zboží přepraveno z jedné země EU do druhé. Dochází k němu, když zboží prodané osobou povinnou k dani v zemi EU zahájení přepravy je zakoupeno v jiné zemi EU (ukončení přepravy) osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. Dochází k němu také v případě nových dopravních prostředků * a výrobků podléhajících spotřební * dani zakoupených jinými osobami.

Pokud celkové množství pořízení zboží uvnitř EU právnickými osobami nepovinnými k dani a některými kategoriemi osob povinných k dani osvobozených od uplatňování daně nepřekročí minimální prahovou hodnotu 10 000 EUR za rok, jsou tato pořízení předmětem DPH, pouze pokud se pořizovatel rozhodne zaregistrovat.

Pořízení použitého zboží, uměleckých děl, starožitností a sběratelských předmětů uvnitř EU není předmětem DPH, je-li prodávajícím osoba povinná k dani nebo organizátor prodejů veřejnou dražbou, který daň za toto zboží zaplatil pomocí zvláštního režimu zdanění ziskové přirážky.

Územní působnost

DPH EU se nevztahuje na následující třetí území:

 • ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano (území, která nejsou součástí celního území EU);
 • hora Athos, Kanárské ostrovy, francouzské zámořské departementy, Ålandy a Normanské ostrovy (území, která jsou součástí celního území EU).

V souladu se Smlouvou DPH se také nevztahuje na Gibraltar ani na část Kypru, která není pod účinnou kontrolou vlády Kyperské republiky. Tato území jsou považována za třetí území.

Vzhledem k tomu, že Monacké knížectví, ostrov Man a výsostné oblasti Spojeného království v Akrotiri a Dhekelii se nepovažují za země mimo EU, DPH v nich platí.

Osoby povinné k dani

Osoba povinná k dani je osoba, která na jakémkoli místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. Ekonomickou činností se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání. Činnost osob pobírajících plat a dalších osob, váže-li je k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance, není považován za samostatnou činnost.

Každá osoba, která příležitostně dodá nový dopravní prostředek, jenž je přepraven do jiné země EU, je také považována za osobu povinnou k dani.

Země EU může za osobu povinnou k dani považovat také každého, kdo příležitostně uskuteční operaci související s ekonomickou činností, zejména pak dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní přiléhajícího nebo dodání stavebního pozemku.

Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se nepovažují za osoby povinné k dani v souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány veřejné moci, s výjimkou toho, že by zacházení s nimi jako s osobami nepovinnými k dani vedlo k výraznému narušení hospodářské soutěže. Pokud provádějí určité obchodní operace, jsou tyto orgány osobami povinnými k dani.

Zdanitelná plnění

Dodání zboží je převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník.

Jakékoli plnění, které není dodáním zboží, je dodáním služeb.

Pořízení zboží uvnitř EU je nabytí práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným majetkem, který byl pořizovateli přepraven do jiné země EU.

Dovoz zboží je vstup zboží, které se nenachází ve volném oběhu, do EU. Dovoz je také vstup zboží, které se nachází ve volném oběhu, z třetího území.

Místo plnění

Místo dodání zboží je:

 • místo, kde se zboží nachází v okamžiku dodání (pokud zboží není odesláno ani přepraveno);
 • místo, kde se zboží nachází v okamžiku zahájení svého odeslání nebo přepravy pořizovateli (pokud je zboží odesláno nebo přepraveno);
 • místo zahájení přepravy cestujících (pokud se zboží prodává na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku);
 • místo, kde se nachází zákazník (v případě dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu v EU nebo jakékoli jiné sítě připojené k takové soustavě, v případě dodání elektřiny nebo dodání tepla či chladicí energie prostřednictvím topných či chladicích sítí).

Za místo pořízení zboží uvnitř EU se považuje místo, kde přeprava zboží pořizovateli končí.

Za místo poskytnutí služeb osobám povinným k dani se považuje místo, kde má pořizovatel sídlo ekonomické činnosti, nebo v případě poskytnutí do stálé provozovny, kterou má pořizovatel jinde, je to místo této stálé provozovny, nebo nemá-li pořizovatel žádné sídlo, jedná se o místo, kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje. Za místo poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani se považuje místo, kde má dodavatel sídlo ekonomické činnosti, nebo v případě poskytnutí ze stálé provozovny, kterou má dodavatel jinde, je to místo této stálé provozovny, nebo nemá-li dodavatel žádné sídlo, jedná se o místo, kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje.

U těchto všeobecných pravidel však existují určité výjimky. K uvedeným službám patří služby související s nemovitostí, přepravou cestujících a přepravou zboží, služby související s kulturou, uměním, sportem, vědou, vzděláváním a zábavou, dále restaurační a cateringové služby a služby související s krátkodobým nájmem dopravních prostředků. Hlavním účelem těchto výjimek je zajistit, aby služba byla zdaněna na místě, kde je skutečně spotřebována.

Ve vztazích se zeměmi mimo EU kvůli zamezení dvojího zdanění, nezdanění nebo narušení hospodářské soutěže mohou země EU považovat:

 • místo poskytnutí některých služeb, které se nachází na jejich území, za místo nacházející se mimo EU, pokud ke skutečnému použití a využití služby dochází mimo EU;
 • místo poskytnutí těchto některých služeb, které se nachází mimo EU, za místo na území země EU, pokud ke skutečnému použití a využití služby dochází na jejich území;

Místo dovozu zboží je země EU, na jejímž území se zboží nachází při vstupu do EU.

Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti

S výjimkou několika specificky uvedených případů, k uskutečnění zdanitelného plnění * pro daň dochází a vzniká daňová povinnost *, když je dodáno zboží a jsou poskytnuty služby.

V případě pořízení zboží uvnitř EU dochází k uskutečnění zdanitelného plnění tehdy, když je zboží pořízeno, a daňová povinnost vzniká k patnáctému dni měsíce následujícího po pořízení. Pokud je však faktura vystavena před tímto datem, vzniká daňová povinnost k datu vystavení faktury.

Od 1. ledna 2013, kdy vstoupí v platnost směrnice 2010/45/EU, bude daňová povinnost vznikat vystavením faktury nebo uplynutím lhůty uvedené v článku 222 této směrnice, není-li faktura do uvedeného dne vystavena.

V případě dovozu zboží dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a ke vzniku daňové povinnosti, když se zboží dostane do země EU.

Základ daně

V případě dodání zboží a poskytnutí služeb a pořízení zboží uvnitř EU zahrnuje základ daně vše, co tvoří protiplnění, které dodavatel získal od pořizovatele za plnění. Patří k tomu dotace přímo vázané k ceně těchto plnění. Základ také zahrnuje daně, cla, dávky a poplatky (s výjimkou samotné DPH) a vedlejší výdaje, které dodavatel zboží nebo poskytovatel služby účtuje k tíži pořizovatele nebo příjemce, ale nezahrnuje některá snížení ceny, rabaty a slevy a úhradu zaplacených výdajů.

V případě dovozu zboží je základem daně celní hodnota. Zahrnuje daně, cla, dávky a další poplatky splatné mimo zemi EU dovozu, jakož i ty, které jsou splatné při dovozu (s výjimkou DPH) a vedlejší výdaje (balení, přeprava atd.).

Sazby DPH

Zdanitelná plnění se zdaňují sazbami a za podmínek stanovenými zemí EU, ve které se uskutečňují. Základní sazba DPH se stanovuje jako procentní podíl ze základu daně, který do 31. prosince 2015 nesmí klesnout pod 15 %.

Země EU mohou uplatňovat jednu nebo dvě snížené sazby, které nesmějí být nižší než 5 %. Snížené sazby je možné uplatňovat pouze na dodání zboží a poskytnutí služeb v kategoriích uvedených v příloze III směrnice o DPH (naposledy pozměněná směrnicí 2009/47/ES).

Země EU mohou také po konzultaci výboru pro DPH uplatňovat sníženou sazbu u dodání zemního plynu, elektřiny a dálkového vytápění.

A nakonec, odchylně od běžných pravidel dostaly některé země EU oprávnění v některých oblastech zachovat snížené sazby, i když byly nižší než stanovené minimum, nebo nulové sazby.

Některé tyto odchylky stanovené v aktu o přistoupení deseti zemí, které do EU vstoupily 1. května 2004, platily pouze do 31. prosince 2010. Další byly prodlouženy nebo začleněny do obecných pravidel ve směrnici 2009/47/ES.

Osvobození od daně

Zboží a služby, které jsou osvobozeny od daně, jsou prodávány konečnému spotřebiteli, aniž by DPH byla na prodej uplatněna. Pokud je však dodání zboží a poskytnutí služeb osvobozeno od daně, dodavatel nemůže využít odpočtu DPH za nákupy. Takové osvobození od daně bez nároku na odpočet znamená, že „skrytá“ DPH zůstává zahrnuta v ceně, kterou spotřebitel zaplatí. Toto osvobození od daně by se mělo jasně odlišit od nulové sazby DPH, kterou některé země EU mohou zachovávat jako odchylku a která znamená, že konečná cena pro spotřebitele neobsahuje žádnou zbytkovou DPH.

Existují také osvobození od daně s nárokem na odpočet, jejichž hlavním cílem je brát v úvahu místo, kde mají být zboží nebo služby spotřebovány a tudíž zdaněny: tato plnění jsou osvobozena od DPH v zemi EU původu, protože budou zdaněna v zemi určení.

Osvobození od daně bez nároku na odpočet

Ze sociálně-ekonomických důvodů je osvobozeno od daně následující:

 • některé činnosti všeobecného zájmu (například nemocniční a zdravotní péče, zboží a služby úzce související se sociální péčí nebo sociálním zabezpečením, školním a univerzitním vzděláváním a některými kulturními službami);
 • některá plnění, včetně pojištění, poskytnutí úvěrů, některé bankovní služby, dodání poštovních známek, loterie a hry a některá dodání nemovitostí.

Pro usnadnění obchodu je od daně osvobozen dovoz určitého zboží ze zemí mimo EU. Patří sem konečný dovoz zboží, jehož dodání je osvobozeno od daně v zemi EU dovozu, a dovoz zboží upravený směrnicemi 2007/74/ES (zboží v osobních zavazadlech cestujících), 2009/132/ES (zboží dovážené pro neobchodní účely) a 2006/79/ES (drobné zásilky neobchodní povahy).

Osvobození od daně s nárokem na odpočet

S cílem brát v úvahu místo, kde mají být zboží a služby spotřebovány a tudíž zdaněny, jsou od daně osvobozena následující plnění s nárokem na odpočet:

 • dodání zboží uvnitř EU, včetně nových dopravních prostředků a výrobků podléhajících spotřební dani odeslaných z jedné země EU do druhé;
 • vývoz zboží z EU do třetího území nebo do země mimo EU;
 • některá plnění související s mezinárodní přepravou nebo považovaná za vývoz;
 • poskytování služeb zprostředkovateli, když se účastní plnění v souvislosti s vývozem;
 • některá plnění související s mezinárodním obchodem, například týkající se celních skladů a dalších skladů.

Odpočet daně

Osoba povinná k dani, která zakoupí zboží nebo služby, má nárok odpočíst výši DPH v zemi EU, kde se tato plnění uskutečňují, pokud toto zboží nebo služby použije pro svou profesní ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani, která zaplatila DPH v zemi EU, kde není usazena, může získat náhradu prostřednictvím speciálního elektronického postupu. Nárok na odpočet není v případě ekonomické činnosti osvobozené od daně nebo v případě, že osoba povinná k dani je způsobilá pro zvláštní režim (např. osvobození od DPH pro malé firmy).

V některých případech mohou být odpočty omezeny nebo upraveny. Pro využití odpočtu je nutné splnit určité podmínky, zejména povinnost vytavit fakturu.

Povinnosti osob povinných k dani a některých osob nepovinných k dani

Daň je povinna odvést:

 • osoba povinná k dani uskutečňující zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou případů, kdy daň odvádí jiná osoba, zejména spotřebitel využívající postup přenesení daňové povinnosti;
 • osoba uskutečňující zdanitelné pořízení zboží uvnitř EU;
 • při dovozu osoba, kterou za osobu povinnou odvést daň určí nebo uzná země EU dovozu.

Osoba povinná k dani musí oznámit zahájení, změnu nebo ukončení činnosti, kterou vykonává jako osoba povinná k dani, a musí vést dostatečně podrobné záznamy.

Osoba povinná k dani musí zajistit vystavení dostatečně podrobné faktury (DE) (EN) (FR) za zboží a služby, které dodá jiné osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani. Faktura musí být vystavena také v některých dalších případech.

Odchylky

Za určitých podmínek mohou být země EU oprávněny zavést odchylky pro zjednodušení výběru DPH nebo pro zamezení určitým daňovým podvodům či únikům.

Zvláštní režimy

Existují zvláštní režimy DPH pro:

Spotřebitelé

Některé režimy DPH dopadají nejen přímo na hospodářské subjekty, ale také na soukromé osoby a konečné spotřebitele. Jedná se například o situaci, kdy si soukromá osoba zakoupí zboží v jiné zemi EU. Když si spotřebitel vezme zboží domů sám, DPH se platí v zemi EU, ve které bylo zboží prodáno a koupeno (tj. v zemi původu). Některé osoby povinné k dani osvobozené od uplatňování daně a právnické osoby nepovinné k dani mají také nárok získat omezené množství zboží v jiné zemi EU v důsledku pravidel, podle kterých se řídí zdanění obchodu mezi zeměmi EU. Pro tyto osoby je již režim založen na zásadě zdanění v zemi EU původu dodaného zboží a poskytnutých služeb (viz na konci tohoto shrnutí).

Zásada původu však neplatí, když je zboží prodáno na dálku, tj. když pořizovatel a prodávající jsou v různých zemích EU a zboží se odesílá. Pokud hodnota prodaného zboží ročně přesáhne určitou prahovou hodnotu (35 000 EUR nebo 100 000 EUR podle toho, o jakou zemi EU se jedná), dodavatel musí uplatnit zásadu místa určení a musí tak učinit v každém případě při prodeji na dálku u výrobků podléhajících spotřební dani. V rámci této zásady je dodavatel zodpovědný za DPH v zemi EU místa určení podle sazeb platných v této zemi.

Zásada původu neplatí při zakoupení nových dopravních prostředků v jiné zemi EU. Pořizovatel v každém případě platí DPH v zemi EU místa určení.

Boj proti daňovým únikům

Daňové úniky brání fungování vnitřního trhu tím, že vytvářejí neoprávněně toky zboží a umožňují prodej zboží za nenormálně nízké ceny.

V rámci boje proti tomuto nešvaru směrnice 2008/117/ES zavádí tato opatření:

 • zavedení měsíční lhůty pro informace o dodání zboží uvnitř EU;
 • zavedení stejného daňového období pro dodavatele i kupujícího nebo příjemce v kontextu plnění uvnitř EU;
 • snížení administrativní zátěže;
 • umožnit hospodářským subjektům podávat souhrnná hlášení týkající se dodání zboží uvnitř EU čtvrtletně.

KONTEXT

Tato směrnice o DPH je přepracováním šesté směrnice 77/388/EHS (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) o společném systému daně z přidané hodnoty a jednotném základu daně, který byl od přijetí pozměněn více než třicetkrát. Kodifikuje ustanovení směrnice 77/388/EHS z 1. ledna 2007, aniž by měnila podstatu platné legislativy.

Klíčové pojmy aktu
 • Třetí území: území, která jsou součástí země EU, ale z hlediska DPH jsou považována za ležící mimo EU.
 • Nové dopravní prostředky:
  1. pozemní vozidla s objemem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud se dodání uskuteční do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo pokud má vozidlo ujeto nejvýše 6 000 km;
  2. lodě delší než 7,5 m (s výjimkou lodí užívaných k plavbě na volném moři a přepravujících cestující za úplatu nebo lodí užívaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti, jakož i lodí užívaných k poskytování záchrany nebo pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu), pokud se dodání uskuteční do tří měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo pokud má loď najeto nejvýše 100 hodin;
  3. letadla o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg (s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi, které provozují zejména mezinárodní leteckou přepravu za úplatu), pokud se dodání uskuteční do tří měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo pokud má letadlo nelétáno nejvýše 40 hodin.
 • Výrobky podléhající spotřební dani: energetické výrobky, alkohol a alkoholické nápoje a zpracovaný tabák, vymezené platnými právními předpisy EU, avšak nepovažuje se za ně plyn dodávaný prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu na území EU ani sítě připojené k takové soustavě.
 • Uskutečnění zdanitelného plnění: situace, při níž se naplní právní podmínky pro vznik daňové povinnosti.
 • Daňová povinnost: povinnost odvést daň, jejíž splnění může správce daně podle zákona od určitého okamžiku vyžadovat od osoby povinné odvést daň bez ohledu na skutečnost, že úhrada daně může být odložena.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2006/112/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2008

Úř. věst. L 347

ze dne 11. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2006/138/ES

29. 12. 2006

1. 1. 2007

Úř. věst. L 384

ze dne 29. 12. 2006

Směrnice 2007/75/ES

29. 12. 2007

1. 1. 2008

Úř. věst. L 346

ze dne 29. 12. 2007

Směrnice 2008/8/ES

20. 2. 2008

Podle ustanovení v období od 1. 1. 2009 do 1. 1. 2015

Úř. věst. L 44

ze dne 20. 2. 2008

Směrnice 2008/117/ES

21. 1. 2009

1. 1. 2010

Úř. věst. L 14

ze dne 20. 1. 2009

Směrnice 2009/47/ES

1. 6. 2009

-

Úř. věst. L 116

ze dne 9. 5. 2009

Směrnice 2009/69/ES

24. 7. 2009

1. 1. 2011

Úř. věst. L 175

 ze dne 4. 7. 2009

Směrnice 2009/162/EU

15. 1. 2010

1. 1. 2011

Úř. věst. L 10

ze dne 15. 1. 2010

Směrnice 2010/23/EU

9.4.2010–30.6.2015

-

Úř. věst. L 72

ze dne 20. 3. 2010

Směrnice 2010/45/EU

11. 8. 2010

31. 12. 2012

Úř. věst. L 189

ze dne 22. 7. 2010

Směrnice 2010/88/EU

11. 12. 2010

-

Úř. věst. L 326

ze dne 10. 12. 2010

Následné změny a úpravy směrnice 2006/112/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009 , kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.

Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 2. července 2009 o možnosti seskupení pro účely DPH podle článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (KOM(2009) 325 v konečném znění – neuveřejněno v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Radě ze dne 28. ledna 2009 o technologickém vývoji v oblasti elektronické fakturace a opatření k dalšímu zjednodušení, modernizaci a harmonizaci pravidel fakturace DPH (KOM(2009) 20 v konečném znění – neuveřejněno v Úředním věstníku).

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. července 2007 o jiných než základních sazbách DPH (KOM(2007) 380 v konečném znění – neuveřejněno v Úředním věstníku).

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění).

Nařízení Rady (ES) 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92.

Poslední aktualizace: 04.02.2011

Viz také

 • Další informace naleznete na internetových stránkách Generálního ředitelství pro daně Evropské komise (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky