RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obdavčevanje dohodka od prihrankov

Končni cilj Evropske unije je, da so obresti od prihrankov, ki jih je v neki državi članici prejel posameznik, ki je davčni zavezanec v drugi državi članici, dejansko obdavčene v skladu z zakonodajo slednje države članice.

AKT

Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti.

POVZETEK

Namen Direktive je, da je dohodek od prihrankov v obliki plačila obresti, izplačan „dejanskim upravičencem“ *, ki so posamezniki, živeči v drugi državi članici, dejansko obdavčen v skladu z zakonodajo te države članice. Učinkovito obdavčevanje plačil obresti v državi članici, kjer je dejanski upravičenec davčni zavezanec, zagotavlja avtomatična izmenjava informacij o teh „plačilih obresti“» *. V tem smislu države članice sprejmejo nujne ukrepe za izvajanje te drektive − sodelovanje in izmenjava bančnih informacij −, tako da plačilni zastopniki s sedežem na njegovem ozemlju opravljajo vse naloge, potrebne za izvajanje tega sporazuma, ne glede na sedež dolžnika dolžniške terjatve, ki prinaša obresti.

Zadevni prihodki

Direktiva je omejena na obdavčevanje dohodkov od prihrankov v obliki obresti na terjatve in izključuje vprašanja v zvezi z obdavčevanjem pokojnin in prejemkov iz zavarovanj. Na posameznem ozemlju se Drektiva nanaša na obresti, ki jih plača „plačilni zastopnik“ * s sedežem na ozemlju, kjer velja sporazum.

Splošni režim: izmenjava informacij

 • Posredovanje informacij plačilnih zastopnikov

Če dejanski upravičenec do obresti ni rezident države članice, kjer je dejanski upravičenec, Drektiva od te države članice zahteva, da pristojnim organom države članice, kjer dejanski upravičenec živi, sporoča minimalno količino informacij, kot so identiteta in bivališče dejanskega upravičenca, ime ali naziv in naslov plačilnega zastopnika, številka računa dejanskega upravičenca ali, če nima računa, podatke o dolžniški terjatvi, iz katere izhajajo obresti in podatke o plačilu obresti.

Poleg tega morajo minimalne informacije o plačilu obresti, ki jih je plačilni zastopnik dolžan posredovati, vsebovati razvrstitev obresti glede na posebne kategorije, naštete v Direktivi. Kljub temu lahko države članice omejijo minimalne informacije na celotni znesek obresti ali prihodkov in na celotni znesek izkupička od prodaje, odkupa ali izplačila.

 • Avtomatična izmenjava informacij

Direktiva pristojnim organom države članice plačilnega zastopnika nalaga, da vsaj enkrat letno v šestih mesecih po koncu davčnega leta države članice plačilnega zastopnika, sporoča pristojnim organom v državi članici, kjer je dejanski upravičenec rezident, predhodno obravnavane informacije.

Ozadje

Evropska unija (EU) se je v okviru „davčnega paketa“ za boj proti škodljivi davčni konkurenci odločila sprejeti pravni instrument za odpravo obstoječih nepravilnosti pri učinkovitem obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti.

Ta direktiva se nanaša na konsenz, sprejet na Evropskem svetu v Santa Maria de Feira dne 19. in 20. junija 2000. Na tem Svetu je bilo sklenjeno, da bo vzpostavljena avtomatična izmenjava informacij med državami članicami. Belgija, Luksemburg in Avstrija so dosegle prehodno obdobje za izvajanje tega ukrepa, med katerim morajo uvesti davčni odtegljaj na dohodek od prihrankov, ki jih zajema ta direktiva, namesto da bi posredovale informacije drugim državam članicam.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu
 • Upravičeni lastnik: vsak posameznik, ki prejme plačilo obresti ali vsak posameznik, za katerega se zagotovi plačilo obresti, razen če predloži dokazilo, da obresti ni prejel v lastno, korist ali da niso bile zagotovljene v njegovo korist.
 • Plačilni zastopnik: Vsak nosilec gospodarske dejavnosti, ki plača ali zagotovi plačilo obresti v neposredno korist dejanskega upravičenca, bodisi da je nosilec dolžnik terjatve, za katero se plačajo obresti, ali nosilec, ki po nalogu dolžnika ali dejanskega upravičenca plača ali zagotovi plačilo obresti; v posebnih primerih, določenih v členu 4 Direktive, je plačilni zastopnik vsak subjekt, ustanovljen v državi članici, ki v trenutku, ko prejme obresti ali so mu te nakazane, prejema obresti v korist upravičenega lastnika.
 • Plačilo obresti: obresti, ki se plačajo ali pripišejo na račun in se nanašajo na dolžniške terjatve vseh vrst ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek od državnih vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic (z izjemo kazni zaradi zamude pri plačilu); obračunane ali h glavnici pripisane obresti pri prodaji, povračilu ali odkupu prej omenjenih dolžniških terjatev; dohodek, ki izvira iz plačila obresti, bodisi neposredno ali posredno preko predhodno navedenih subjektov, in ki ga razdelijo kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ali določeni kolektivni naložbeni podjemi; dohodek, dosežen s prodajo, povračilom ali odkupom delnic ali enot v naslednjih podjemih in subjektih KNPVP, če ti neposredno ali posredno prek drugih kolektivnih naložb ali subjektov, naložijo več kot 40 % svojih sredstev v dolžniške terjatve.

REFERENCE

AKTZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list
Direktiva 2003/48/ES

16.7.2003

Začetek izvajanja: 1.7.2005

UL L 157, 26.6.2003

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2003/48/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Predlog Direktive Sveta z dne 13. novembra 2008, ki spreminja Direktivo 2003/48/ES o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2008) 727 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).
Namen tega predloga direktive je dopolnitev trenutne direktive za zagotovitev bolj učinkovitega obdavčevanja prihodka od prihrankov ter za odpravo nezaželenega izkrivljanja konkurence.

S tega vidika so glavne predlagane spremembe naslednje:

 • opredelitev dejanskega upravičenca: predlog za „transparentni pristop“ za kritje plačila obresti posameznikov subjektom ali pravnim osebam (sedanja direktiva pokriva zgolj neposredna plačila obresti posameznikom),
 • opredelitev dejanskih upravičencev: predlaga se zapis datuma in kraja rojstva upravičenega lastnika v vseh primerih in dopolnitev teh informacij z davčno številko upravičenca, tako da se ta številka pojavi na dokumentih, predloženih za identifikacijo,
 • opredelitev pojma plačilni zastopnik: pojasnitev pojma plačilni zastopnik ob sprejemu in uvedbi „pozitivne“ definicije posrednih struktur, sprejetih v eni od držav članic, ki ga opredeljuje kot „plačilnega zastopnika ob prejemu“,
 • opredelitev plačila obresti za kritje finančnih instrumentov, enakovrednim neposredno pokritim: strukturirani produkti, enakovredni vsebini terjatev in nekateri zavarovalni produkti, neposredno primerljivi z kolektivnimi naložbami, če je njihovo izvajanje povezano z dohodki iz terjatev ali podobnimi dohodki,
 • razširitev področja uporabe na vse kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP),
 • posredovanje informacij s strani plačilnih zastopnikov,
 • uvedba postopka komitologije za hitro sprejetje izvedbenih ukrepov v zvezi z Direktivo.
Zadnja posodobitev: 27.09.2011
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh