RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdaňovanie príjmu z úspor

Európska únia (EÚ) umožňuje, aby úroky z úspor získané v jednom členskom štáte jednotlivcami usadenými v inom členskom štáte podliehali účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi uvedeného štátu bydliska.

AKT

Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

SÚHRNY

Konečným cieľom tejto smernice je umožniť, aby príjem z úspor v podobe výplat úroku vlastníkom požitkov * v jednom členskom štáte, ktorí sú jednotlivcami usadenými v inom členskom štáte, podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi uvedeného štátu bydliska. Prostriedok, ktorým sa dá umožniť účinné zdaňovanie výplat úroku v členskom štáte usadeného vlastníka požitkov na daňové účely je výmena informácií týkajúcich sa výplat úroku medzi členskými štátmi *. Preto členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úlohy potrebné na vykonávanie tejto smernice – spolupráca a výmena bankových informácií – vykonávali vyplácajúci zástupcovia usadení na ich

území bez ohľadu na miesto usadenia dlžníka pohľadávky, ktorá poskytuje úrok.

Príslušné príjmy

Rozsah platnosti smernice sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplat úroku z pohľadávok a vylučuje otázky týkajúce sa zdaňovania požitkov z penzií a poistenia. Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, táto smernica sa uplatňuje na úrok vyplatený zo strany vyplácajúceho zástupcu * usadeného na území, na ktoré sa uplatňuje zmluva.

Všeobecný systém: výmena informácií

 • Informácie oznamované zo strany vyplácajúceho zástupcu

Pokiaľ vlastník požitkov má bydlisko v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je usadený vyplácajúci zástupca, smernica ukladá vyplácajúcemu zástupcovi oznamovať príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený, minimálny objem informácií, ako je totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov, meno a adresa vyplácajúceho zástupcu, číslo účtu vlastníka požitkov alebo pokiaľ toto chýba, identifikácia pohľadávky, ktorá poskytuje úrok, a informácie týkajúce sa výplaty úroku.

Okrem toho minimálny rozsah informácií týkajúcich sa výplaty úroku, ktoré má oznamovať vyplácajúci zástupca, rozlišuje medzi konkrétnymi kategóriami úroku vymenovanými v smernici. Členské štáty môžu však obmedziť tento minimálny rozsah informácií na celkovú čiastku úroku alebo príjmu a na celkovú čiastku výnosov z odpredaja, amortizácie alebo náhrady.

 • Automatická výmena informácií

Smernica ukladá príslušnému orgánu členského štátu vyplácajúceho zástupcu povinnosť oznámiť – najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia daňového roka členského štátu vyplácajúceho zástupcu – vyššie uvedené informácie príslušnému orgánu členského štátu bydliska vlastníka požitkov.

Kontext

V rámci fiškálneho balíka, ktorého cieľom je bojovať proti škodlivej daňovej súťaži, sa Európska únia rozhodla prijať normatívny nástroj na zmiernenie súčasnej nerovnováhy v oblasti účinného zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Táto smernica stavia na všeobecnom súhlase, ktorý dosiahla Európska rada v Santa maria da Feira 19. a 20. júna 2000. Rada na tomto zasadnutí prijala rozhodnutie zaviesť automatickú výmenu informácií medzi všetkými členskými štátmi. Na zavedenie tohto opatrenia čerpalo Belgicko, Luxembursko a Rakúsko výhody z prechodného obdobia, počas ktorého sa od týchto krajín namiesto poskytovania informácií iným členským štátom vyžadovalo, aby vyberali zrážanú daň na tie príjmy z úspor, ktoré patria do tejto smernice.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Vlastník požitkov: akýkoľvek jednotlivec, ktorý prijíma výplatu úroku, alebo jednotlivec, ktorému je výplata úroku zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že nebola prijatá alebo zabezpečená v jeho vlastný prospech.
 • Vyplácajúci zástupca: akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý vypláca alebo zabezpečuje úrok na okamžitý prospech vlastníka požitkov, bez ohľadu na to, či je subjekt dlžníkom pohľadávky, ktorá spresňuje úrok, alebo subjektom povereným dlžníkom alebo vlastníkom požitkov vyplácaním úroku alebo zabezpečením vyplácania úroku; v osobitných prípadoch, ktoré upresňuje článok 4 tejto smernice, sa pri takejto výplate alebo zabezpečovaní takejto výplaty za vyplácajúceho zástupcu považuje aj akýkoľvek subjekt usadený v členskom štáte, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorého sa úrok zabezpečuje v prospech vlastníka požitkov.
 • Výplata úrokov: úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zabezpečené hypotékou, a bez ohľadu na to, či sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi (s výnimkou penálov za oneskorené výplaty); úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo amortizácii pohľadávok uvedených vyššie; príjem pochádzajúci z výplat úrokov buď priamo, alebo prostredníctvom niektorých vymenovaných subjektov, ktoré sú rozdeľované podnikmi pre kolektívne investovanie s prevoditeľnými cennými papiermi (PKIPCP) alebo niektorými podnikmi pre kolektívne investovanie; príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo amortizácii akcií alebo podielov v týchto PKIPCP, ak priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov na kolektívne investovanie alebo iných subjektov investujú viac ako 40 % svojich aktív do pohľadávok.

REFERENCIE

AktNadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2003/48/ES

16.7.2003

Dátum uplatňovania 1.7.2005

Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2003/48/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

SÚVISIACE AKTY

Návrh smernice Rady z 13. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov [KOM(2008) 727 v konečnom znení – Nezverejnený v Úradnom vestníku].
Cieľom tohto návrhu smernice je zmierniť nedostatky súčasnej smernice a zabezpečiť účinnejšie zdaňovanie príjmov z úspor a odstrániť nežiaduce deformácie hospodárskej súťaže.

Z tohto hľadiska sa hlavné navrhované zmeny a doplnenia týkajú nasledujúcich bodov:

 • definícia vlastníka požitkov: návrh „transparentného prístupu”, ktorým by sa pokryli výplaty úrokov vykonaných v prospech právnických osôb alebo právnických subjektov, ktoré vlastnia fyzické osoby (súčasná smernica pokrýva len výplaty z úrokov vykonaných na bezprostredný prospech fyzických osôb);
 • totožnosť vlastníkov požitkov: navrhuje sa zaznamenať dátum a miesto narodenia vlastníka požitkov vo všetkých prípadoch a doplniť tieto údaje o daňové identifikačné číslo vlastníka požitkov, tak aby bolo uvedené na dokumentoch slúžiacich na overenie totožnosti;
 • vymedzenie pojmu vyplácajúci zástupca: objasnenie pojmu „vyplácajúci zástupca” prijatím a zavedením „pozitívneho” vymedzenia sprostredkovateľských štruktúr, ktoré sídlia v Európskej únii a sú povinné konať ako „vyplácajúci zástupca po prijatí“;
 • vymedzenie výplaty z úrokov s cieľom pokryť finančné nástroje rovnocenné s tými, ktoré už sú explicitne zahrnuté: štruktúrované produkty, ktoré sú vo svojej podstate rovnocenné s produktmi súvisiacimi s pohľadávkami a niektorými produktmi poistenia priamo porovnateľnými s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ak je ich plnenie prepojené na príjmy z pohľadávok alebo s rovnocenným príjmom;
 • rozšírenie rozsahu pôsobnosti na podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP);
 • podávanie informácií zo strany vyplácajúcich zástupcov;
 • zavedenie komitologických postupov na rýchle prijatie vykonávacích opatrení súvisiacich so smernicou.
Posledná aktualizácia: 27.09.2011
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok