RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opodatkowanie dochodów z oszczędności

Unia Europejska (UE) chce pozwolić, aby odsetki z oszczędności uzyskiwane w jednym państwie członkowskim przez osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania do celów podatkowych w innym państwie członkowskim, były poddane efektywnemu opodatkowaniu zgodnie z przepisami tego ostatniego państwa członkowskiego.

AKT

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

STRESZCZENIE

Celem dyrektywy jest pozwolenie, aby dochody z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, uzyskiwane w danym państwie członkowskim przez „właścicieli odsetek” *, którzy są osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, były poddane efektywnemu opodatkowaniu zgodnie z przepisami tego ostatniego państwa członkowskiego. Środkiem przeznaczonym do zrealizowania efektywnego opodatkowania wypłacanych odsetek w państwie członkowskim, w którym właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania do celów podatkowych, jest automatyczna wymiana informacji między państwami członkowskimi dotycząca „wypłacania odsetek” *. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby zadania wymagane do wykonania niniejszej dyrektywy, takie jak współpraca i wymiana informacji bankowych, były realizowane przez podmioty wypłacające mające siedzibę na ich terytorium, niezależnie od siedziby dłużnika, od którego długu powstają odsetki.

Dochody objęte dyrektywą

Dyrektywa ogranicza się do opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych od wierzytelności, z wyłączeniem kwestii odnoszących się do opodatkowania świadczeń emerytalnych, rentowych i ubezpieczeniowych. Co do zasięgu terytorialnego, dyrektywę stosuje się do odsetek wypłacanych przez „podmiot wypłacający” * mający siedzibę na terytorium, do którego stosuje się traktat.

Działanie ogólne: wymiana informacji

 • Zgłaszanie informacji przez podmiot wypłacający

Gdy właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, niż to, w którym siedzibę ma podmiot wypłacający, dyrektywa wymaga od tego ostatniego przedstawienia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma on siedzibę, minimalnej ilości informacji, takich jak tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek, nazwa lub nazwisko i adres podmiotu wypłacającego, numer rachunku właściciela odsetek lub, w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz informacje dotyczące wypłaty odsetek.

Minimalna ilość informacji dotyczących wypłaty odsetek, które powinien przedstawić podmiot wypłacający, różni się ponadto w zależności od określonych kategorii odsetek wymienionych w dyrektywie. Państwa członkowskie mogą tymczasem ograniczyć tę minimalną ilość informacji do całkowitej kwoty odsetek lub przychodu oraz do całkowitej kwoty wpływów ze sprzedaży, umorzenia lub zwrotu.

 • Automatyczna wymiana informacji

Dyrektywa zobowiązuje właściwy organa państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma podmiot wypłacający, do przekazania – przynajmniej raz w roku, w przeciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego państwa członkowskiego podmiotu wypłacającego – wyżej wymienionych informacji właściwemu organowi państwa członkowskiego zamieszkania właściciela odsetek.

Kontekst

W ramach „pakietu podatkowego” mającego na celu walkę ze szkodliwą konkurencją podatkową Unia Europejska postanowiła wyposażyć się w instrument normatywny mający złagodzić istniejące zaburzenia efektywnego opodatkowania przychodów z oszczędności w formie wypłacania odsetek.

Niniejsza dyrektywa opiera się na porozumieniu osiągniętym przez Radę Europejską podczas szczytu w Feirze w dniach 19 i 20 czerwca 2000 r. Podczas tego posiedzenia zdecydowano o utworzeniu automatycznej wymiany informacji między wszystkimi państwami członkowskimi. Belgia, Luksemburg i Austria skorzystały z okresu przejściowego dla wdrożenia tego środka. Podczas tego okresu, zamiast dostarczać informacji innym państwom członkowskim, kraje te musiały zastosować podatek u źródła przy dochodach z oszczędności objętych niniejszą dyrektywą.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Właściciel odsetek: każda osoba fizyczna, której wypłacane są odsetki lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że osoba taka udowodni, że nie otrzymała takich odsetek ani nie zostały one zabezpieczone na jej rzecz.
 • Podmiot wypłacający: każdy podmiot gospodarczy płacący odsetki lub zabezpieczający wypłatę odsetek bezpośrednio na rzecz właściciela odsetek, bez względu na to czy podmiot taki jest dłużnikiem, od którego długu powstają odsetki, czy też podmiotem, któremu dłużnik lub właściciel odsetek powierzył wypłacenie odsetek lub zabezpieczenie wypłaty odsetek; w określonych przypadkach opisanych w artykule 4 dyrektywy każdy podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim, któremu wypłacane są odsetki lub na rzecz którego wypłata odsetek jest zabezpieczona, jest również uznawany za podmiot wypłacający w przypadku takiej wypłaty lub zabezpieczenia takiej wypłaty.
 • Wypłata odsetek: odsetki wypłacone lub zapisane na dobro rachunku, odnoszące się do wierzytelności wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy są one zabezpieczone hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo uczestniczenia w zyskach dłużnika oraz, w szczególności, przychód z rządowych papierów wartościowych i z obligacji, w tym premii i nagród związanych z nimi (poza karami z tytułu nieterminowych płatności), odsetki narosłe lub skapitalizowane przy sprzedaży, zwrocie lub umorzeniu wierzytelności, określonych wcześniej, przychód uzyskany z wypłat odsetek, bezpośrednio albo przez pewne podmioty wymienione w sposób ograniczony, rozdzielony przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub pewne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, przychód osiągany ze sprzedaży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa w UCITS, jeżeli inwestują one bezpośrednio lub pośrednio przez inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub podmioty, więcej niż 40% ich aktywów w wierzytelności.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2003/48/WE

16.7.2003

Data zastosowania: 1.7.2005

Dz.U. L 157 z 26.6.2003

Kolejne zmiany i poprawki dyrektywy 2003/48/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Wniosek dyrektywa Rady z 13 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [COM(2008) 727 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].
Zaproponowana dyrektywa ma na celu naprawienie mankamentów obecnej dyrektywy, aby zapewnić skuteczniejsze opodatkowanie dochodów z oszczędności i wyeliminować niepożądane zakłócenia konkurencji.

Główne zmiany zaproponowane w tej perspektywie dotyczą następujących punktów:

 • definicja właściciela odsetek: propozycja „kryterium przełamania osobowości prawnej”, w celu objęcia płatności odsetek na rzecz podmiotów lub porozumień prawnych posiadanych przez osoby fizyczne (obecna dyrektywa dotyczy jedynie odsetek wypłacanych bezpośrednio na rzecz osób fizycznych),
 • identyfikacja właścicieli odsetek: proponuje się zapisanie daty i miejsca urodzenia właściciela odsetek we wszystkich przypadkach oraz uzupełnienie tych informacji o numer identyfikacji podatkowej właściciela, gdy numer ten widnieje na dokumencie przedstawionym podczas identyfikacji,
 • definicja pojęcia podmiotu wypłacającego : wyjaśnienie pojęcia podmiotu wypłacającego w przypadku otrzymania i wprowadzenia „pozytywnej” definicji struktur pośrednich mających siedzibę w jednym z państw członkowskich i zobowiązanych do działania w charakterze „podmiotu wypłacającego w przypadku otrzymania”,
 • definicja wypłaty odsetek – aby objąć założeniami instrumenty finansowe odpowiadające tym, które są nimi wyraźnie objęte: produkty strukturyzowane odpowiadające w swej materii produktom wierzytelnościowym i niektórym produktom ubezpieczeniowym, dające się bezpośrednio porównać z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, ponieważ ich działanie jest związane z przychodami z wierzytelności lub z przychodami im odpowiadającymi,
 • rozszerzenie pola zastosowania do wszystkich przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS),
 • przekazywanie informacji przez podmioty wypłacające,
 • wprowadzenie procedury komitetów w celu szybkiego podejmowania środków wdrożeniowych związanych z dyrektywą.
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony