RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Belasting van inkomsten uit spaargelden

De Europese Unie (EU) wil dat rente-inkomsten uit spaargelden die in een lidstaat worden ontvangen door natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief kunnen worden belast overeenkomstig het nationale recht van laatstgenoemde lidstaat.

BESLUIT

Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.

SAMENVATTING

Het doel van deze richtlijn is het mogelijk te maken dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die in een lidstaat wordt verricht aan "uiteindelijk gerechtigden" * die een natuurlijke persoon zijn en hun woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief worden belast overeenkomstig het nationale recht van laatstgenoemde lidstaat. Om belastingheffing op rentebetalingen mogelijk te maken in de lidstaat waar de uiteindelijk gerechtigde zijn fiscale woonplaats heeft, is gekozen voor automatische uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten over dergelijke "rentebetalingen" *. De lidstaten zien erop toe dat de op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties de voor de uitvoering van de richtlijn noodzakelijke taken – samenwerking en uitwisseling van bankgegevens - uitvoeren, ongeacht de vestigingsplaats van de debiteur van de rentedragende schuldvordering.

Betrokken inkomsten

De richtlijn ziet uitsluitend op de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling uit hoofde van schuldvorderingen; vraagstukken in verband met de fiscale behandeling van pensioenen en verzekeringsuitkeringen vallen derhalve buiten haar werkingssfeer. Deze richtlijn is van toepassing op rentebetalingen door een "uitbetalende instantie" * die is gevestigd op het grondgebied waarop het Verdrag van toepassing is.

Algemene regeling: uitwisseling van informatie

 • Gegevensverstrekking door de uitbetalende instantie

Wanneer de uiteindelijk gerechtigde woonachtig is in een andere lidstaat dan die waar de uitbetalende instantie is gevestigd, moet de uitbetalende instantie de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van vestiging ten minste de identiteit en de woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde, de naam en het adres van de uitbetalende instantie, het rekeningnummer van de uiteindelijk gerechtigde of, bij ontbreken daarvan, een eenduidige omschrijving van de rentedragende schuldvordering, en gegevens over de rentebetaling meedelen.

Verder moet in de gegevens die de uitbetalende instantie minimaal over de rentebetaling dient te verstrekken, een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van rente volgens in de richtlijn genoemde specifieke categorieën. De lidstaten kunnen evenwel het minimum aan te verstrekken gegevens beperken tot het totaalbedrag van de rente of de inkomsten en tot het totaalbedrag van de opbrengst van de verkoop, terugbetaling of aflossing.

 • Automatische gegevensuitwisseling

Overeenkomstig de richtlijn verstrekt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de uitbetalende instantie - ten minste eenmaal per jaar, binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar van de lidstaat van de uitbetalende instantie - de hierboven bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteit van de woonstaat van de uiteindelijk gerechtigde.

Context

In het kader van het belastingpakket voor de bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie heeft de Europese Unie (EU) besloten een richtlijn vast te stellen die een einde maakt aan de bestaande verschillen inzake effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.

Deze richtlijn stoelt op de consensus die is bereikt op de bijeenkomst van de Europese Raad van Santa Maria da Feira van 19 en 20 juni 2000. Op die bijeenkomst heeft de Raad besloten een systeem voor automatische gegevensuitwisseling tussen alle lidstaten op te zetten. Voor België, Luxemburg en Oostenrijk werd voor de uitvoering van deze maatregel een overgangsperiode voorzien, tijdens welke zij nog geen informatie aan de andere lidstaten hoefden te verstrekken, maar wel een bronbelasting moesten heffen op de onder deze richtlijn vallende inkomsten uit spaargelden.

Belangrijkste begrippen
 • Uiteindelijk gerechtigde: elke natuurlijke persoon die een rentebetaling ontvangt of ten gunste van wie een rentebetaling wordt bewerkstelligd, tenzij deze aantoont dat de rentebetaling niet te zijner gunste is ontvangen of bewerkstelligd.
 • Uitbetalende instantie: elke marktdeelnemer die rente uitbetaalt of een rentebetaling bewerkstelligt ten onmiddellijke gunste van de uiteindelijk gerechtigde, ongeacht of deze marktdeelnemer de debiteur is van het rentedragende schuldinstrument of de marktdeelnemer die door de debiteur of de uiteindelijk gerechtigde is belast met het uitbetalen van de rente of het bewerkstelligen van de rentebetaling. In de in artikel 4 van de richtlijn genoemde specifieke gevallen wordt een in een lidstaat gevestigde entiteit waaraan rente wordt uitbetaald of een rentebetaling wordt bewerkstelligd ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde, op het tijdstip van het verrichten of bewerkstelligen van die rentebetaling eveneens als uitbetalende instantie aangemerkt.
 • Rentebetaling: rente, uitbetaald of bijgeschreven op een rekening, die is terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan niet gedekt door een hypotheek of voorzien van een winstdelingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen, inclusief daaraan gehechte premies en prijzen (boete voor te late betaling wordt niet als rentebetaling aangemerkt); rente die is aangegroeid of gekapitaliseerd op het moment van de verkoop, terugbetaling of aflossing van de hierboven bedoelde schuldvorderingen; inkomsten uit rentebetalingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via bepaalde limitatief opgesomde entiteiten, uitgekeerd door instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) of bepaalde instellingen voor collectieve belegging; inkomsten die zijn gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in icbe’s, indien deze rechtstreeks of via andere instellingen voor collectieve belegging of entiteiten meer dan 40 % van hun vermogen beleggen in de bedoelde schuldvorderingen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 2003/48/EG

16.7.2003

Datum tenuitvoerlegging: 1.7.2005

L 157 van 26.6.2003

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2003/48/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van de Raad van 13 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [COM(2008) 727 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].
Dit voorstel voor een richtlijn heeft tot doel de tekortkomingen van de bestaande richtlijn op te vangen teneinde een efficiëntere belastingheffing over inkomsten uit spaargelden te waarborgen en concurrentievervalsing tegen te gaan.

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

 • definitie van de uiteindelijk gerechtigde: voorstel om een "doorkijkbenadering" toe te passen teneinde rentebetalingen aan rechtspersonen of juridische constructies die in handen zijn van natuurlijke personen eveneens binnen de werkingssfeer van de richtlijn te laten vallen (de huidige richtlijn heeft enkel betrekking op rentebetalingen die worden verricht ten onmiddellijke gunste van natuurlijke personen);
 • identiteit van de uiteindelijk gerechtigden: er wordt voorgesteld om in alle gevallen de geboortedatum en ‑plaats van de uiteindelijk gerechtigde te registeren alsook zijn fiscale identificatienummer indien dat nummer vermeld staat op de voor identificatiedoeleinden voorgelegde documenten;
 • definitie van het begrip "uitbetalende instantie": verduidelijking van het begrip "uitbetalende instantie bij ontvangst" en vaststelling van een "positieve" definitie van de tussenstructuren die in een van de lidstaten zijn gevestigd en als uitbetalende instantie bij ontvangst dienen op te treden;
 • definitie van een rentebetaling, teneinde financiële instrumenten die vergelijkbaar zijn met die welke reeds uitdrukkelijk onder de spaarrichtlijn vallen eveneens in de werkingssfeer van de richtlijn op te nemen: gestructureerde producten die in wezen vergelijkbaar zijn met schuldvorderingen en bepaalde verzekeringsproducten die rechtstreeks vergeleken kunnen worden met instellingen voor collectieve belegging doordat hun prestaties afhankelijk zijn van inkomsten uit schuldvorderingen of vergelijkbare inkomsten;
 • uitbreiding van het toepassingsgebied naar alle instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s);
 • informatieverstrekking door de uitbetalende instanties;
 • invoering van een comitéprocedure om snel uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de richtlijn te kunnen aannemen.
 
Laatste wijziging: 27.09.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven