RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Taupymo pajamų apmokestinimas

Europos Sąjunga (ES) nori pasiekti, kad taupymo palūkanos, kurias gauna valstybės narės fiziniai asmenys, mokesčių tikslais turintys gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje, būtų veiksmingai apmokestinamos pagal pastarosios valstybės narės įstatymus.

DOKUMENTAS

2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

SANTRAUKA

Direktyvos tikslas – pasiekti, kad taupymo pajamos – palūkanų mokėjimai, mokami vienoje valstybėje narėje faktiškiesiems savininkams *, kurie yra fiziniai asmenys, kitos valstybės narės rezidentai, būtų veiksmingai apmokestinami pagal pastarosios valstybės narės įstatymus. Pasirinktas būdas pasiekti veiksmingo palūkanų mokėjimų apmokestinimo valstybėje narėje, kur faktiškasis savininkas mokesčių tikslais turi gyvenamąją vietą, – automatinis keitimasis informacija tarp valstybių narių apie šiuos palūkanų mokėjimus *. Todėl valstybės narės turi imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos užduotys – bendradarbiavimas ir keitimasis bankų informacija – būtų atliekamos jų teritorijoje įsisteigusių mokėjimų tarpininkų, nepriklausomai nuo skolinių reikalavimų, už kuriuos gaunamos palūkanos, skolininko įsisteigimo vietos.

Susijusios pajamos

Šios direktyvos taikymo sritis apsiriboja taupymo pajamų, gautų kaip palūkanų mokėjimai už skolinius reikalavimus, apmokestinimu, išskiriant klausimus, susijusius su pensijų ir draudimo išmokų apmokestinimu. Teritoriniu lygiu direktyva taikoma palūkanoms, kurias moka mokėjimų tarpininkas *, įsisteigęs teritorijoje, kuriai taikoma Sutartis.

Bendroji sistema: keitimasis informacija

 • Mokėjimų tarpininko pateikiama informacija

Jei faktiškasis savininkas gyvena kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra įsisteigęs mokėjimų tarpininkas, direktyva nustato, kad minimaliame informacijos kiekyje, kurį mokėjimų tarpininkas pateikia savo įsisteigimo valstybės narės kompetentingai institucijai, turi būti: faktiškojo savininko tapatybė ir gyvenamoji vieta, mokėjimų tarpininko pavadinimas ir adresas, faktiškojo savininko sąskaitos numeris arba, jei tokio nėra, skolinio reikalavimo, už kurį gaunamos palūkanos, identifikacija ir informacija apie palūkanų mokėjimą.

Be to, būtinoje nurodyti apie palūkanų mokėjimą informacijoje, kurią pateikia mokėjimų tarpininkas, palūkanos turi būti išskiriamos pagal direktyvoje išvardytas palūkanų kategorijas. Tačiau valstybės narės gali apriboti minimalų informacijos kiekį iki visos sumos palūkanų ar pajamų arba iki visos sumos pajamų iš pardavimo, padengimo ar grąžinimo skelbimo.

 • Automatinis keitimasis informacija

Direktyva įpareigoja mokėjimų tarpininko valstybės narės kompetentingą instituciją mažiausiai kartą per metus, per šešis mėnesius nuo mokėjimų tarpininko valstybės narės mokestinių metų pabaigos, perduoti pirmiau nurodytą informaciją faktiškojo savininko gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Kontekstas

Atsižvelgdama į „Mokesčių paketą“, skirtą žalingai mokesčių konkurencijai pašalinti, Europos Sąjunga (ES) nusprendė sukurti norminę priemonę, skirtą esamiems iškraipymams, kliudantiems veiksmingai apmokestinti iš palūkanų gautas taupymo pajamas, pašalinti.

Ši direktyva grindžiama sutarimu, pasiektu Santa Marija de Feira Europos Vadovų Taryboje 2000 m. birželio 19 ir 20 d., kurios metu buvo nuspręsta nustatyti automatinį keitimąsi informacija tarp visų valstybių narių. Belgija, Liuksemburgas ir Austrija pasinaudojo pereinamuoju laikotarpiu šiai priemonei įgyvendinti, per kurį, užuot teikusios informaciją kitoms valstybėms narėms, jos turėjo taikyti išskaičiuojamąjį mokestį taupymo pajamoms, kurioms taikoma ši direktyva.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Faktiškasis savininkas: bet koks fizinis asmuo, kuriam mokamos palūkanos, arba kuriam palūkanų mokėjimas yra garantuojamas, nebent jis įrodo, kad mokėjimas nebuvo gautas ar garantuotas jo paties naudai.
 • Mokėjimų tarpininkas: bet koks ekonominės veiklos vykdytojas, kuris moka palūkanas arba garantuoja palūkanų mokėjimą tiesioginei faktiškojo savininko naudai, nepriklausomai nuo to, ar tas vykdytojas yra skolinio reikalavimo, už kurį gaunamos palūkanos, skolininkas, ar vykdytojas, skolininko arba faktiškojo savininko įpareigotas mokėti palūkanas arba garantuoti palūkanų mokėjimą; tam tikrais direktyvos 4 straipsnyje nustatytais konkrečiais atvejais, bet koks valstybėje narėje įsisteigęs subjektas, kuriam palūkanos yra mokamos arba kuriam palūkanos garantuotos faktiškojo savininko naudai, taip pat laikomas mokėjimų tarpininku tokio mokėjimo arba garantijos atžvilgiu.
 • Palūkanų mokėjimas: sumokėtos palūkanos arba įskaitytos į sąskaitą palūkanos, susijusios su bet kokios rūšies skoliniais reikalavimais, nesvarbu, ar jos užtikrintos įkeitimu ar ne, ir ar jos suteikia teisę dalyvauti skolininko pelne ar ne, ypač pajamos iš Vyriausybės vertybinių popierių bei pajamos iš obligacijų arba skolinių įsipareigojimų, įskaitant priemokas ir premijas, susijusias su tokiais vertybiniais popieriais, obligacijomis ar skoliniais įsipareigojimais (išskyrus sankcijas už pavėluotus mokėjimus); palūkanos, sukauptos ar kapitalizuotos parduodant, padengiant arba išperkant pirmiau minimus skolinius reikalavimus; pajamos, gaunamos iš palūkanų mokėjimų tiesiogiai arba per tam tikrus konkrečiai nurodytus subjektus, kurias paskirsto kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) arba tam tikri kolektyvinio investavimo subjektai; pajamos, gautos pardavus, padengus ar išpirkus akcijas ar investicinius vienetus KIPVPS, jei jie tiesiogiai ar netiesiogiai, per kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar įmones, investuoja daugiau nei 40 proc. savo turto į skolinius reikalavimus.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys
Direktyva 2003/48/EB

2003 7 16

Taikymo data: 2005 7 1

OL L 157, 2003 6 26

Paskesni Direktyvos 2003/48/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 13 d. pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/48/EB dėl taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, apmokestinimo (COM(2008) 727 galutinis. Neskelbta Oficialiajame leidinyje).
Šis direktyvos pasiūlymas skirtas dabartinės direktyvos trūkumams pašalinti, siekiant geriau užtikrinti veiksmingą taupymo pajamų apmokestinimą ir pašalinti nepageidaujamus konkurencijos iškraipymus.

Šiuo požiūriu pagrindiniai siūlomi pakeitimai susiję su šiais punktais:

 • faktiškojo savininko apibrėžimas: pasiūlymas dėl „skaidrumo metodo“, kad būtų įtraukti mokėjimai juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims priklausančioms struktūroms (šiuo metu direktyva taikoma tik palūkanoms, kurios tiesiogiai mokamos fizinių asmenų naudai);
 • faktiškųjų savininkų tapatybės nustatymas: siūloma visais atvejais registruoti faktiškojo savininko gimimo datą bei vietą ir papildyti šią informaciją savininko mokesčių identifikaciniu numeriu, kai šis numeris nurodytas tapatybei nustatyti pateikiamuose dokumentuose;
 • mokėjimų tarpininko sąvokos apibrėžimas: „mokėjimų tarpininko mokėjimo arba garantijos atžvilgiu“ sąvokos patikslinimas ir „teigiamos“ tarpinių struktūrų, įsisteigusių vienoje iš valstybių narių ir įpareigotų veikti kaip „mokėjimų tarpininkai mokėjimo arba garantijos atžvilgiu“, apibrėžties įvedimas;
 • palūkanų mokėjimo apibrėžtis, siekiant įtraukti finansines priemones, lygiavertes toms, kurios jau yra tiesiogiai reglamentuotos: struktūrinius produktus, iš esmės lygiaverčius skolinių reikalavimų produktams, ir kai kuriuos draudimo produktus, kuriuos galima tiesiogiai prilyginti kolektyvinio investavimo subjektams, nes jų veiklos rezultatai yra tiesiogiai susiję su pajamomis iš skolinių reikalavimų arba lygiaverčių pajamų;
 • taikymo srities išplėtimas visiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams (KIPVPS);
 • mokėjimų tarpininkų teikiama informacija;
 • komiteto procedūros įtraukimas, kad būtų galima greitai nustatyti su direktyva susijusias įgyvendinimo priemones.
Paskutinį kartą atnaujinta: 27.09.2011
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią