RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A megtakarításból származó jövedelmek adóztatása

Az Európai Unió (EU) szándékában áll engedélyezni, hogy az egyik adott tagállamban egy másik tagállamban illetőséggel bíró természetes személyek által húzott megtakarítási kamatjövedelmek után az illetőség szerinti tagállam jogszabályai alapján fizessenek adót.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/48/EK irányelve (2003. június 3.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról [Hivatalos Lap L 157., 2003.6.26.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy lehetővé tegye az egyik tagállamban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban illetőséggel bíró „haszonhúzó természetes személy” * részére történő kifizetéseknek az utóbbi tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását. A tagállamok közötti, az e kamatjövedelmekre vonatkozó automatikus információcsere eszközét választották ki ezeknek a „kamatjövedelmeknek” * a megadóztatására abban a tagállamban, ahol a haszonhúzó adóügyi illetőséggel bír. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen irányelv végrehajtásához szükséges feladatokat –banki együttműködés és információcsere – a belföldön letelepedett kifizetők elvégezzék, függetlenül a kamatot eredményező követelés kötelezettjének letelepedési helyétől.

Érintett jövedelmek

Az irányelv a megtakarításokból származó kamatjövedelmek (követelésekből eredő kamat formájában történő kifizetések) megadóztatására korlátozódik, és kizárja a nyugdíj- és a biztosítási juttatások adózásával kapcsolatos kérdéseket. Területi szinten ezen irányelvet az olyan kifizető * által kifizetett kamatra kell alkalmazni, amely azon a területen telepedett le, amelyre a szerződés vonatkozik.

Az általános rendszer: az információcsere

 • Kifizető általi információszolgáltatás

Amennyiben a haszonhúzó a kifizetőétől eltérő tagállamban bír illetőséggel, az irányelv előírja a kifizető által a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatósága részére kötelezően szolgáltatott információ minimális tartalmát, úgy mint a haszonhúzó személyazonossága és illetősége, a kifizető neve és címe, a haszonhúzó számlaszáma vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározása, illetve a kamatkifizetésre vonatkozó információk.

A kifizető által a kamatkifizetéssel kapcsolatosan megadandó információk minimális tartalmának a kamatokat el kell különítenie az irányelvben felsorolt kamatkategóriáknak megfelelően. A tagállamok ugyanakkor az információk kötelező minimális tartalmát a kamat vagy a jövedelem teljes összegére, vagy az értékesítésből, visszaváltásból vagy visszatérítésből származó teljes összegre korlátozhatják.

 • Automatikus információcsere

Az irányelv előírja kifizető tagállamának illetékes hatósága számára, hogy a fentiekben említett információt – legalább évente, a kifizető tagállamának adóévzárásától számított hat hónapon belül – közölje a haszonhúzó illetősége szerinti tagállam illetékes hatóságával.

Háttér

A káros adóverseny elleni „adócsomag” keretében az Európai Unió (EU) olyan törvényhozási eszközt hozott létre, amely segítségével leküzdhetők a kamatjövedelem formájában megvalósuló megtakarítási jövedelmekre érvényes jelenlegi adózási rendszer meglévő torzulásai.

Ez az irányelv az Európai Tanács 2000. június 19–20-i feirai ülésén elért megegyezésen alapul. Megegyezés született ugyanis ezen a tanácsi ülésen egy, a tagállamok közötti automatikus információcsere létrehozásáról. Belgium, Luxemburg és Ausztria átmeneti engedélyt kapott ezen intézkedés bevezetésére, mely időszak alatt ahelyett, hogy információt szolgáltatnának a többi tagállam számára, az irányelv által lefedett, megtakarításból származó jövedelmekre vonatkozóan forrásadót kell kivetniük.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Haszonhúzó: bármely természetes személy, aki kamatot szerez, vagy bármely természetes személy, akinek kamatot írnak jóvá, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kamatot nem az ő javára fizették ki vagy írták jóvá.
 • Kifizető: azon gazdasági szereplő, amely közvetlenül a haszonhúzó javára kamatot fizet ki vagy kamatot ír jóvá függetlenül attól, hogy a gazdasági szereplő a kamatot eredményező követelés kötelezettje, vagy a kötelezett, illetve a haszonhúzó által a kamat kifizetésével vagy a kamat jóváírásával megbízott szereplő; az irányelv 4. cikkében meghatározott különleges esetekben egy tagállamban letelepedett szervezetet, amelynek a haszonhúzó javára kamatot fizetnek, vagy kamatot írnak jóvá, szintén kifizetőnek kell tekinteni az ilyen kifizetéskor, illetve jóváíráskor.
 • Kamat: valamennyi, követeléshez kapcsolódó, számlára kifizetett vagy arra jóváírt kamat, függetlenül attól, hogy jelzáloggal biztosított, vagy ad-e jogot a kötelezett nyereségében való részesedésre, különösen az állampapírokból, kötvényekből vagy adósságlevelekből – beleértve az ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat és díjakat – származó jövedelmek (a késedelmes kifizetésekre vonatkozó pótlékokból származó jövedelmek kivételével); a fentiekben említett követelések értékesítésekor, visszatérítésekor vagy visszaváltásakor felhalmozódott vagy tőkésített kamat; a kamatkifizetésekből közvetlenül vagy egy, bizonyos szervezeten keresztül juttatott jövedelmek, amelyeket a következők osztanak ki: az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) vagy egyéb kollektív befektetési vállalkozások; az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások részvényeinek vagy részesedésének értékesítéséből, visszatérítéséből vagy törlesztéséből származó jövedelem, amennyiben azok közvetve vagy közvetlenül eszközeik több mint 40%-át adóssági követelésekbe fektetik be más kollektív befektetési vállalkozásokon keresztül.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2003/48/EK tanácsi irányelv

2003.7.16.

Alkalmazás kezdete: 2005.1.1.

HL L 157., 2003.6.26.

A 2003/48/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: A Tanács irányelve (2008. november 13.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv módosításáról [COM(2008) 727 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Ez az irányelvjavaslat a hatályos irányelv hiányosságait szándékozik pótolni, a megtakarításokból származó jövedelem hatékonyabb megadóztatásának és a verseny nemkívánatos torzulása megakadályozásának érdekében.

Ezzel összefüggésben a főbb változtatási javaslatok a következő pontokat érintik:

 • a haszonhúzó személy meghatározása: „look-through” (átláthatósági) megközelítésre irányuló javaslat, amellyel lefedhetők a természetes személyek tulajdonában álló szervezetek vagy konstrukciók részére kifizetett kamatjövedelmek is (a hatályos irányelv csak a közvetlenül természetes személyeknek teljesített kamatkifizetésekre terjed ki);
 • a haszonhúzók azonosítása: javasolt a haszonhúzó születési helyének és idejének minden esetben való rögzítése, illetve amennyiben az azonosításra felmutatott iratokon a haszonhúzó adóazonosító száma is szerepel, akkor a fentieken kívül ennek a számnak a rögzítése is;
 • a kifizető fogalmának meghatározása: a kamat-jóváíráskori kifizető fogalmának tisztázása és a tagállamokban létrehozott, a „jóváíráskori kifizetőként” eljáró kötelezettségeivel terhelt közvetítő szervezetek „pozitív” meghatározásának bevezetése;
 • a kamat fogalmának meghatározása annak érdekében, hogy az explicit módon meghatározott pénzügyi eszközökkel egyenértékű egyéb eszközök is a fogalom alá tartozzanak: olyan strukturált termékek, amelyek lényegükben megegyeznek a kollektív befektetési vállalkozások közvetlenül összehasonlítható követeléseivel és bizonyos biztosítási termékekeivel, mivel azok teljesítménye követelésekből származó vagy ezekkel egyenértékű jövedelmekhez kapcsolódik;
 • az irányelv hatályának kiterjesztése valamennyi átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásra (ÁÉKBV);
 • a kifizetők részéről zajló tájékoztatás;
 • az irányelv végrehajtási intézkedéseinek gyors elfogadását lehetővé tévő komitológiai eljárás bevezetése.
Utolsó frissítés: 27.09.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére