RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säästöjen tuottamien tulojen verotus

Euroopan unioni (EU) aikoo mahdollistaa säästöistä kertyvien, kussakin jäsenvaltiossa muille kuin siellä asuville luonnollisille henkilöille maksettujen korkotulojen tosiasiallisen verotuksen viimeksi mainitun jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2003/48/EY annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on mahdollistaa säästöistä kertyvien, jossakin jäsenvaltiossa ’tosiasiallisille edunsaajille’ *, jotka ovat toisessa jäsenvaltiossa asuvia luonnollisia henkilöitä, maksettujen korkotulojen tosiasiallinen verotus viimeksi mainitun jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan korkotulojen tosiasiallinen verotus tosiasiallisen edunsaajan verotuksellisen asuinpaikan jäsenvaltiossa. Tämä voidaan saavuttaa vaihtamalla automaattisesti tietoja ’koronmaksuista’ * jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueelle sijoittautuneet maksuasiamiehet suorittavat direktiivin täytäntöön panemisen edellyttämät yhteistyö- ja tietojenvaihtotehtävät riippumatta koron perustana olevan velkasitoumuksen antajan sijoittautumispaikasta.

Tulot, joita direktiivi koskee

Direktiivin soveltamisala on rajoitettu niin, että se ulottuu velkasitoumusten korkoina kertyvien säästötulojen verotukseen jättäen ulkopuolelle muun muassa eläke- ja vakuutusetuuksien verotuksen. Alueellisesti soveltamisala rajoittuu sille alueelle, jolla perustamissopimusta sovelletaan sijoittautuneen ’maksuasiamiehen’ * maksamiin korkoihin.

Yleinen järjestelmä: tietojenvaihto

 • Maksuasiamiehen ilmoitusvelvollisuus

Jos korkojen tosiasiallinen edunsaaja asuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon maksuasiamies on sijoittautunut, maksuasiamiehen on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään seuraavat tiedot: tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyys ja asuinpaikka, maksuasiamiehen nimi ja osoite, tosiasiallisen edunsaajan tilinumero tai sellaisen puuttuessa korkoon oikeuttavan velkasitoumuksen tunnistetiedot sekä koronmaksua koskevat tiedot.

Koronmaksusta ilmoittamissaan vähimmäistiedoissa maksuasiamiehen on eriteltävä korot direktiivissä säädetyn luokituksen mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa maksuasiamiehen ilmoittamien vähimmäistietojen sisällön koron tai tulojen kokonaismäärään ja myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuoton kokonaismäärään.

 • Automaattinen tietojenvaihto

Maksuasiamiehen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava edellä tarkoitetut tiedot tosiasiallisen edunsaajan asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tietojenvaihdon on tapahduttava automaattisesti ja vähintään kerran vuodessa, kuuden kuukauden kuluessa maksuasiamiehen jäsenvaltion verovuoden päättymisestä.

Taustaa

Euroopan unioni (EU) laati äskettäin vahingollisen verokilpailun poistamiseen tähtäävän toimenpidepaketin, johon päätettiin sisällyttää säädös epäsuotavien vääristymien poistamiseksi säästöjen tuottamien korkotulojen tosiasiallisesta verotuksesta.

Tämä direktiivi perustuu Santa Maria da Feirassa 19. ja 20. kesäkuuta 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa saavutettuun yhteisymmärrykseen. Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin koronmaksuja koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä. Itävallalle, Belgialle ja Luxemburgille myönnettiin tämän toimenpiteen täytäntöönpanemiseksi siirtymäkausi, jonka aikana niiden ei tarvitse toimittaa tietoja muille jäsenvaltioille, mutta niiden täytyy soveltaa lähdeveroa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin säästötuloihin.

Keskeiset termit
 • Tosiasiallinen edunsaaja: jokainen luonnollinen henkilö, jolle tai jonka hyväksi maksetaan korkoja, paitsi jos henkilö voi osoittaa, ettei korkoa ole maksettu hänelle tai hänen omaksi hyväkseen.
 • Maksuasiamies: taloudellinen toimija, joka maksaa korkoa tosiasialliselle edunsaajalle tai huolehtii korkojen maksamisesta tämän välittömäksi hyväksi, olipa toimija koron perustana olevan velkasitoumuksen antaja tai toimija, jonka tehtäväksi tämä velallinen tai tosiasiallinen edunsaaja on antanut koron maksun tai sen maksamisesta huolehtimisen. Direktiivin 4 artiklassa säädetyin edellytyksin jäsenvaltioon sijoittautunut yhteisö, jolle korkoa maksetaan tai jolle koron maksamisesta huolehditaan tosiasiallisen edunsaajan hyväksi, katsotaan myös maksuasiamieheksi siinä yhteydessä, kun tällainen maksu maksetaan tai kun siitä huolehditaan.
 • Koronmaksu: kaikenlaisiin velkasitoumuksiin liittyvät maksetut tai tilille kirjatut korot riippumatta siitä, onko niiden vakuutena kiinnitys ja liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen voitosta, ja erityisesti valtioiden liikkeeseen laskemien arvopapereiden ja joukkovelkakirjojen tuotto mukaan luettuina niihin liittyvät emissiovoitot ja palkkiot (maksun viivästymisestä maksettavia sakkomaksuja ei kuitenkaan pidetä korkoina); velkasitoumusten myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä kertyneet tai pääomitetut korot; koronmaksuista kertyvät tulot, joita jakavat – joko suoraan tai tiettyjen erikseen lueteltujen yhteisöjen välityksellä – siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset tai tietyt yhteissijoitusyritykset; arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden tai osuuksien myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä realisoituneet tulot, jos kyseiset yritykset sijoittavat suoraan tai muiden yritysten tai yhteisöjen välityksellä yli 40 prosenttia varoistaan velkasitoumuksiin.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2003/48/EY

16.7.2003

Soveltamispäivä: 1.7.2005

EUVL L 157, 26.6.2003

Direktiiviin 2003/48/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston direktiiviksi, tehty 13 päivänä marraskuuta 2008, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta [KOM(2008) 727 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Tämän direktiiviehdotuksen tarkoituksena on korjata voimassa olevan direktiivin puutteet ja varmistaa tehokkaasti säästöjen tuottamien korkotulojen verotus sekä poistaa kilpailua vääristävät ei-toivotut tekijät.

Tärkeimmät muutosehdotukset koskevat seuraavia asioita:

 • tosiasiallisen edunsaajan määritteleminen: ehdotus avoimesta lähestymistavasta yhteisöille tai oikeudellisille muodoille maksettujen korkojen osalta maksunsaajan ollessa yksityishenkilö (nykyinen direktiivi koskee vain yksityishenkilöille maksettuja suoria korkoja)
 • tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen: ehdotetaan tosiasiallisen edunsaajan syntymäajan ja ‑paikan kirjaamista kaikissa tapauksissa sekä tietojen täydentämistä edunsaajan sosiaaliturvatunnuksella, kun tämä tunnus sisältyy tunnistustarkoituksessa esitettyihin asiakirjoihin
 • käsitteen "maksuasiamies" määritteleminen: "vastaanottava maksuasiamies" -käsitteen selkiyttäminen sekä välityselinten "myönteisen" määritelmän hyväksyminen ja käyttöönotto kussakin jäsenvaltiossa, kun näitä pidetään "vastaanottavina maksuasiamiehinä"
 • koronmaksun määritelmä, jotta rahoitusvälineet vastaisivat lainsäädännön jo kattamia välineitä: strukturoidut tuotteet, jotka vastaavat olennaiselta osaltaan luottotuotteita ja tietyt vakuutustuotteet, joita voidaan suoraan verrata sijoitusrahastoihin siksi, että niiden tuotto riippuu luottojen tai vastaavien tuotosta
 • soveltamisalan laajentaminen kaikkiin sijoitusrahastoihin, joilla on kiinteä arvo
 • maksuasiamiesten toimittamat tiedot
 • komiteamenettelyn käyttöönotto, jotta direktiiviin liittyvät täytäntöönpanotoimet pystyttäisiin keskeyttämään nopeasti.
Viimeisin päivitys 27.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun