RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 23 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιθυμεί να παρασχεθεί η δυνατότητα να φορολογούνται πραγματικά οι τόκοι από αποταμιεύσεις, οι οποίοι εισπράττονται σε ένα κράτος μέλος από φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε ένα άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους φορολογικής κατοικίας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της οδηγίας είναι να παράσχει τη δυνατότητα ώστε τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις, υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται, σε ένα κράτος μέλος, σε «δικαιούχους» * που είναι φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε ένα άλλο κράτος μέλος, να φορολογούνται πραγματικά, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους διαμονής. Το μέσο που έχει αποφασιστεί για να παράσχει τη δυνατότητα πραγματικής φορολόγησης των τόκων που καταβάλλονται στο κράτος μέλος όπου ο δικαιούχος έχει τη φορολογική του κατοικία, συνίσταται στην αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με την εν λόγω «καταβολή τόκων» *. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουν την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας - συνεργασία και ανταλλαγή τραπεζικών στοιχείων - από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του οφειλέτη του χρεωστικού τίτλου που παράγει τους εν λόγω τόκους.

Έσοδα που αφορά η οδηγία

Η οδηγία περιορίζεται στη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή καταβολής τόκων από απαιτήσεις και αποκλείει τις περιπτώσεις που συνδέονται με τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η οδηγία εφαρμόζεται για τους τόκους που καταβάλλονται από έναν «φορέα πληρωμής» * που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό του εδάφους όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.

Το γενικό καθεστώς: η ανταλλαγή πληροφοριών

 • Κοινοποίηση στοιχείων από το φορέα πληρωμής

Εφόσον ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων είναι μόνιμος κάτοικος ενός άλλου κράτους μέλους εκτός εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής, η οδηγία επιβάλλει στον εν λόγω φορέα πληρωμής να ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος, ορισμένες ελάχιστες πληροφορίες όπως είναι η ταυτότητα και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου, το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του φορέα πληρωμής, ο αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της τοκοφόρας απαίτησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των τόκων.

Εξάλλου, το ελάχιστο περιεχόμενο των πληροφοριών, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο φορέας πληρωμής να κοινοποιεί σχετικά με την καταβολή τόκων, πρέπει να διαφοροποιεί τους τόκους ανάλογα με τις ειδικές κατηγορίες που απαριθμούνται στην οδηγία. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν το εν λόγω ελάχιστο περιεχόμενο πληροφοριών στο συνολικό ποσό των τόκων ή των εσόδων και στο συνολικό ποσό του προϊόντος της κατάσχεσης, της εξαγοράς ή της απόδοσης.

 • Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Η οδηγία επιβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του φορέα πληρωμής να ανακοινώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία - μία φορά το χρόνο, εντός έξι μηνών από τη λήξη του φορολογικού έτους στο κράτος μέλος του φορέα πληρωμής – στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαμονής του πραγματικού δικαιούχου.

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της «δέσμης φορολογικών μέτρων» που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποφάσισε να υιοθετήσει ένα κανονιστικό μέτρο για τον περιορισμό των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην πραγματική φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Η παρούσα οδηγία βασίζεται στη συναίνεση που επετεύχθη κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira, στις 19 και 20 Ιουνίου 2000. Στη διάρκειά του αποφασίστηκε να θεσπιστεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο σύνολο των κρατών μελών. Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία επωφελήθηκαν από μία μεταβατική περίοδο για την υλοποίηση του μέτρου, κατά τη διάρκεια της οποίας, αντί να παρέχουν στοιχεία στα λοιπά κράτη μέλη, κλήθηκαν να εφαρμόσουν παρακράτηση του φόρου στη πηγή, για τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις, τα οποία καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Πραγματικός δικαιούχος: κάθε φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους ή κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί εντολή πληρωμής τόκων, εκτός και αν παράσχει την απόδειξη ότι η εν λόγω πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν έχει εκδοθεί σχετική εντολή πληρωμής για λογαριασμό του.
 • Φορέας πληρωμής: κάθε οικονομικός φορέας που καταβάλλει τόκους ή εκδίδει εντολή πληρωμής τόκων προς άμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου, είτε ο εν λόγω φορέας είναι ο οφειλέτης της τοκοφόρας απαίτησης, είτε ο φορέας που είναι επιφορτισμένος από τον οφειλέτη ή τον πραγματικό δικαιούχο να καταβάλει τους τόκους ή να εκδώσει τη σχετική εντολή πληρωμής· σε ειδικές περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας, θεωρείται επίσης ως φορέας πληρωμής, εφόσον είναι ο αποδέκτης της πληρωμής τόκων ή της έκδοσης εντάλματος πληρωμής τόκων, κάθε οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής των τόκων προς όφελος του πραγματικού δικαιούχου.
 • Καταβολή τόκων: η πληρωμή τόκων, ή η κατάθεση τόκων σε λογαριασμό, για απαιτήσεις κάθε είδους, που συνοδεύονται ή όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πριμοδοτήσεων και δώρων που συνδέονται με αυτά (με εξαίρεση τις κυρώσεις για καθυστερημένη πληρωμή)· οι δεδουλευμένοι ή κεφαλοποιημένοι τόκοι που λαμβάνονται κατά την κατάσχεση, την απόδοση ή την εξαγορά προγενέστερων οφειλών· τα έσοδα που προέρχονται από την καταβολή τόκων, είτε άμεσα είτε μέσω συγκεκριμένων οργανισμών, που διανέμονται από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ή ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων· τα έσοδα που προκύπτουν από την κατάσχεση, την απόδοση ή την εξαγορά μεριδίων ή μονάδων στους ΟΣΕΚΑ, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί επενδύουν, άμεσα ή έμμεσα, μέσω του μεσάζοντα άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων, περισσότερο από το 40 % του ενεργητικού τους σε τέτοιου είδους απαιτήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 2003/48/ΕΚ

16.7.2003

Ημερομηνία εφαρμογής: 1.7.2005

ΕΕ L 157 της 26.6.2003

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [COM(2008) 727 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Αυτή η πρόταση οδηγίας στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων της παρούσας οδηγίας, με στόχο να εξασφαλίσει πιο αποτελεσματικά μία πραγματική φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και να εξαλείψει τις ανεπιθύμητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι κύριες τροποποιήσεις που προτείνονται αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

 • τον ορισμό του πραγματικού δικαιούχου: πρόταση για μία «μέθοδο διαφάνειας» για να καλυφθούν οι καταβολές τόκων που διενεργούνται υπέρ νομικών προσώπων ή μορφωμάτων, οι κάτοχοι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα (η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο την καταβολή τόκων που διενεργείται προς άμεσο όφελος φυσικών προσώπων)·
 • τον προσδιορισμό της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων: προτείνεται να καταγράφονται εν πάση περιπτώσει η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης του πραγματικού δικαιούχου και να συμπληρώνονται οι πληροφορίες αυτές με τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, εφόσον ο αριθμός αυτός αναγράφεται στα έγγραφα που υποβάλλονται για το σκοπό του προσδιορισμού της ταυτότητας·
 • τον ορισμό της έννοιας φορέας πληρωμής: αποσαφήνιση της έννοιας του «φορέα πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων» και εισαγωγή «θετικού» ορισμού για τις ενδιάμεσες δομές με έδρα ένα από τα κράτη μέλη και οι οποίες υποχρεούνται να ενεργούν ως «φορείς πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων»·
 • τον ορισμό της καταβολής των τόκων, προκειμένου να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι ισοδύναμα με τα ρητώς καλυπτόμενα: δομημένα προϊόντα ισοδύναμα κατ’ ουσίαν με τα προϊόντα απαιτήσεων και ορισμένα προϊόντα ασφάλισης που μπορούν να συγκριθούν άμεσα με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, δεδομένου ότι η απόδοσή τους συνδέεται με εισοδήματα που προέρχονται από απαιτήσεις ή εξομοιώνονται με αυτά·
 • την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε όλους τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)·
 • την κοινοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από τους φορείς πληρωμής·
 • την εισαγωγή μίας διαδικασίας επιτροπολογίας προκειμένου να μπορούν να θεσπίζονται γρήγορα μέτρα εφαρμογής σχετικά με την οδηγία.
 
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.09.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας