RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zdanění příjmů z úspor

Evropská unie (EU) hodlá umožnit, aby úroky z úspor, které jsou vyplacené v jednom členském státě fyzickým osobám s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu.

AKT

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

PŘEHLED

Konečným cílem této směrnice je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich „skutečným vlastníkům“ *, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu. Zvoleným způsobem, který má umožnit účinné zdanění těchto výplat v tom členském státě, v němž má skutečný vlastník bydliště, je automatická výměna informací mezi členskými státy o těchto „úrokových platbách“ *. Členské státy v tomto smyslu přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby platební zprostředkovatelé usazení na jejich území splnili povinnosti nezbytné k provádění této směrnice - spolupráci a výměnu bankovních informací - a to bez ohledu na místo usazení dlužníka, z jehož dluhu úroky plynou.

Dotčené příjmy

Směrnice se omezuje na zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb z pohledávek a vylučuje záležitosti spojené se zdaněním důchodů a pojistného plnění. Z územního hlediska se směrnice vztahuje na úroky vyplacené „platebním zprostředkovatelem“ * usazeným na území, na něž se vztahuje Smlouva.

Obecný režim: výměna informací

 • Předkládání informací platebním zprostředkovatelem

Pokud má skutečný vlastník bydliště v jiném členském státu než v tom, v němž je usazen platební zprostředkovatel, ukládá směrnice platebnímu zprostředkovateli povinnost předložit příslušnému orgánu členského státu, v němž je sám usazen, informace v minimálním rozsahu, zahrnující totožnost a bydliště skutečného vlastníka, jméno a adresu platebního zprostředkovatele, číslo účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z níž úroky plynou, a informace týkající se úrokové platby.

V rámci minimálního rozsahu informací, které se týkají úrokové platby a které musí platební zprostředkovatel předložit, je navíc nutné úroky rozlišit podle kategorií specifikovaných ve směrnici. Členské státy však mohou omezit minimální rozsah informací, které má platební zprostředkovatel předkládat, na celkovou výši úroků nebo příjmů a na celkovou výši výnosů z převodu, zpětného odkupu či splacení.

 • Automatická výměna informací

Směrnice ukládá příslušnému orgánu členského státu platebního zprostředkovatele, aby výše uvedené informace předal příslušnému orgánu členského státu, v němž má skutečný vlastník bydliště, nejméně jednou ročně, do šesti měsíců po skončení daňového roku v členském státě platebního zprostředkovatele.

Kontext

V rámci „daňového balíčku“, jehož cílem je bojovat proti škodlivé daňové soutěži, se Evropská unie (EU) rozhodla přijmout normativní nástroj, který zmírní disproporce v účinném zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru.

Tato směrnice se opírá o společnou shodu, jíž bylo dosaženo na zasedání Evropské rady ve Feiře ve dnech 19. a 20. června 2000. Na této Radě se rozhodlo o zavedení automatické výměny informací mezi všemi členskými státy. Belgii, Lucembursku a Rakousku bylo pro provedení tohoto opatření poskytnuto přechodné období, během kterého musely místo výměny informací s ostatními členskými státy uplatňovat na příjmy z úspor podle této směrnice srážkovou daň.

Klíčové pojmy aktu
 • Skutečný vlastník: fyzická osoba, která přijme úrokovou platbu, nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch je úroková platba připsána, pokud neprokáže, že úroková platba nebyla provedena nebo připsána v její vlastní prospěch.
 • Platební zprostředkovatel: hospodářský subjekt, který provádí nebo připisuje úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu na to, zda je tento subjekt dlužníkem, z jehož dluhu úroky plynou, nebo subjektem, jenž byl dlužníkem nebo skutečným vlastníkem pověřen úrokovou platbu provést nebo připsat; v případech popsaných v článku 4 směrnice je v okamžiku provedení či připsání platby úroku ve prospěch skutečného vlastníka za platebního zprostředkovatele rovněž považován jakýkoli subjekt, který je usazen v členském státě a provádí nebo připisuje tuto platbu.
 • Úroková platba: vyplacené nebo na účet připsané úroky, které souvisejí s pohledávkami jakéhokoliv druhu, ať zajištěnými či nezajištěnými zástavním právem na nemovitosti a majícími či nemajícími právo účasti na zisku dlužníka, a zvláště příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům (s výjimkou penále uloženého za pozdní platbu); úroky vzniklé nebo kapitalizované při převodu, splacení nebo zpětném odkupu výše uvedených pohledávek; příjmy plynoucí z úrokové platby prováděné přímo či prostřednictvím taxativně uvedených subjektů, a rozdělované subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo některými subjekty kolektivního investování; příjmy z převodu, splacení nebo zpětného odkupu akcií či podílů ve SKIPCP, pokud tyto subjekty investují přímo či nepřímo, prostřednictvím jiných subjektů kolektivního investování nebo subjektů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2003/48/ES

16. 7. 2003

Datum použití: 1. 7. 2005

Úř. věst. L 157 ze dne 26. 6. 2003

Postupné změny a opravy směrnice 2003/48/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh směrnice Rady ze dne 13. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (KOM(2008) 727 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)
Tento návrh směrnice se snaží zmírnit nedostatky současné směrnice a lépe zajistit účinné zdanění příjmů z úspor a odstranit nežádoucí narušování hospodářské soutěže.

Hlavní navrhované změny se v této souvislosti týkají následujících bodů:

 • definice skutečného vlastníka: návrh transparentního přístupu pokrývajícího úrokové platby uskutečněné ve prospěch právních subjektů nebo uspořádání v rukou fyzických osob (současná směrnice pokrývá pouze úrokové platby přímo ve prospěch fyzických osob);
 • totožnost skutečných vlastníků: navrhuje se zaznamenávat ve všech případech datum a místo narození skutečného vlastníka a pokud na dokladech předložených za účelem zjištění totožnosti figuruje daňové identifikační číslo, doplnit tyto údaje o daňové identifikační číslo;
 • definice pojmu platební zprostředkovatel: vyjasnění pojmu platební zprostředkovatel v okamžiku přijetí platby a zavedení „pozitivní“ definice zprostředkovatelských struktur vytvořených v některém ze členských států, které mají povinnost jednat jako „platební zprostředkovatelé v okamžiku přijetí platby“;
 • definice úrokové platby, aby pokrývala finanční nástroje rovnocenné těm, na které se směrnice výslovně vztahuje: strukturované produkty, které jsou v podstatně rovnocenné produktům pohledávek a některým pojistným produktům, které jsou přímo srovnatelné se subjekty kolektivního investování, neboť jejich výkon je spojen s příjmy z pohledávek nebo se rovná těmto příjmům;
 • rozšíření působnosti na všechny subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);
 • předkládání informací platebními zprostředkovateli;
 • zavedení postupu projednávání ve výboru, aby bylo možné rychle přijmout prováděcí opatření týkající se směrnice.
Poslední aktualizace: 27.09.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky