RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Данъчно облагане на доходи от спестявания

Европейският съюз (ЕС) планира да разреши лихвите от спестявания, получени в една държава-членка от физически лица с местожителство за данъчни цели в друга държава-членка, ефективно да се облагат с данък в съответствие със законите на тази последна държава-членка.

АКТ

Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата има за цел да позволи доходите от спестявания под формата на лихвени плащания, извършени в дадена държава-членка в полза на „действителни бенефициери“ *, които са физически лица с местожителство за данъчни цели в друга държава-членка, да бъдат ефективно облагани съобразно законите на последната държава-членка. Начинът за ефективно данъчно облагане на лихвените плащания в държавата-членка, където е местожителството за данъчни цели на действителния бенефициер, е автоматичният обмен на информация между държавите-членки по тези „лихвени плащания“ *. В този смисъл държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на изпълнение на задачите, необходими за прилагане на настоящата директива – сътрудничество и обмен на банкова информация – от агентите по плащания, установени на тяхна територия, независимо от местонахождението на длъжника на вземането, за което се плащат лихви.

Засегнати доходи

Директивата се ограничава до данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания по дълг и изключва въпроси, свързани с данъчното облагане на пенсиите и доходите от застраховки. На териториално ниво директивата се прилага спрямо лихви, платени от „агент по плащанията“ *, установен на територията, където се прилага Договорът.

Обща схема: обмен на информация

 • Информация, докладвана от агента по плащания

Когато действителният бенефициер на лихвите е местно лице на държава-членка, различна от тази, в която се намира агентът по плащания, директивата изисква от последния да докладва на компетентните органи в държавата-членка, където е установен, минимална информация, например самоличност и местожителството на действителния бенефициер, име или наименование на агента по плащания, номер на сметката на действителния бенефициер или в случай че това е невъзможно, идентифициране на вземането по дълг, генериращо лихви, и информация за лихвеното плащане.

Освен това минималната информация, която агентът по плащане трябва да докладва за лихвеното плащане, трябва да промени лихвите по изброените специфични категории в директивата. Въпреки това държавите-членки могат да ограничат минималния размер на информацията до общата сума на лихвите или на доходите и до общата сума на постъпленията от продажба, изплащане или изкупуване.

 • Автоматичен обмен на информация

Директивата изисква от компетентния орган на държавата-членка на агента по плащанията да докладва на компетентния орган на държавата-членка по местоживеене на действителния бенефициер горепосочената информация – поне веднъж годишно в рамките на шест месеца след края на данъчната година на държавата-членка на агента по плащанията.

Контекст

В рамките на „данъчния пакет“ за борба с вредната данъчна конкуренция Европейският съюз (ЕС) реши да приеме правен инструмент за преодоляване на съществуващите нарушения на ефективното данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Настоящата директива се основава на консенсуса, постигнат на Европейския cъвет от Фейра на 19 и 20 юни 2000 г. По време на този cъвет е решено да се създаде автоматичен обмен на информация между всички държави-членки. Белгия, Люксембург и Австрия бяха облагодетелствани от един преходен период по отношение на тази мярка, през който, вместо да предоставят данни на другите държави-членки за доходите от спестявания, обхванати от настоящата директива, те трябваше да облагат с данък при източника.

Ключови думи на акта
 • Реален бенефициер: всяко физическо лице, което получава лихвено плащане или всяко физическо лице, за което е гарантирано лихвено плащане, освен ако не представи доказателства, че плащането не е било извършвано или гарантирано в негова полза.
 • Агент по плащанията: всеки икономически оператор, който плаща лихви или гарантира лихвени плащания в непосредствена полза на бенефициера, независимо дали операторът е длъжникът на вземането по дълга, по който се плаща лихвата или това е операторът, натоварен от длъжника или бенефициера с лихвеното плащане или гарантирането на лихвеното плащане; в специфични случаи, посочени в член 4 от директивата, за агент по плащанията се счита всяко лице, установено в държава-членка, което в даден момент получава лихвено плащане или му се гарантира лихвено плащане, и лихвата се изплаща или е гарантирана в полза на бенефициера.
 • Лихвено плащане: лихви, платени или кредитирани по сметка, свързани с вземания по дълг от всякакво естество, независимо дали са обезпечени или не с ипотека или право на участие в печалбите на длъжника, а именно приходи от държавни ценни книжа и бонове и облигации, включително от премии и награди, свързани с тях (с изключение на неустойки за забавено плащане); лихви, натрупани или капитализирани при продажбата, възстановяването или обратното изкупуване на дълга, посочен по-горе; доходи от лихвени плащания, пряко или чрез посредничеството на определени стопански субекти, щателно изброени, разпределени от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или определени предприятия за колективно инвестиране; доходи, реализирани при продажбата, възстановяването или обратното изкупуване на акции или дялове в ПКИПЦК, когато същите инвестират пряко или непряко чрез други предприятия за колективно инвестиране или правни субекти повече от 40 % от активите си във вземания по дългове.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Директива 2003/48/ЕО

16.7.2003 г.

Дата на прилагане:

 1.7.2005 г.

ОВ L 157 от 26.6.2003 г.

Измененията и последващите корекции на Директива 2003/48/ЕО са включени в основния текст. Настоящата консолидирана версия има само информативен характер.

Cвързани актове

Предложение за директива на Съвета от 13 ноември 2008 година за изменение нa Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2008) 727 окончателенн – непубликуван в Официален вестник].
Предложената директива има за цел да се преодолеят недостатъците на настоящата директива, за да се осигури по-ефективно данъчно облагане на доходите от спестявания и премахване на нежеланото нарушаване на конкуренцията.

От тази гледна точка основните предложения за промени са следните:

 • определяне на ефективния бенефициер: предложение за „интегриран подход“ за покриване на лихвените плащания, извършени в полза на лица или правни субекти, притежавани от физически лица (настоящата директива обхваща само лихвени плащания в непосредствена полза на физически лица);
 • идентифициране на ефективния бенефициер: посочват се датата и мястото на раждане на ефективния бенефициер, придружени от данъчен идентификационен номер на бенефициера, когато този номер фигурира в представените документи с цел идентификация;
 • определение на понятието агент по плащанията: изясняване на понятието агент по плащанията при получаване и въвеждане на „позитивното“ определение на посредническите структури, създадени в държавите-членки и натоварени със задължението да действат като „агент по плащанията при получаване“;
 • определението за лихвено плащане, за покриване на финансовите инструменти, равностойни на тези, които са вече изрично обхванати: структурирани продукти, по същество равностойни на вземанията и на някои застрахователни продукти, сравними пряко с предприятията за колективно инвестиране, тъй като тяхното изпълнение е свързано с приходи от дългове или подобни доходи;
 • разширяване на обхвата на прилагане спрямо всички субекти за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК);
 • информация, предоставена от агентите по плащанията;
 • въвеждане на процедура по комитология с цел бързото приемане на мерки за прилагане на директивата.
Последна актуализация: 27.09.2011
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата