RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den allmänna ordningen för innehav och förflyttning av punktskattepliktiga varor

Arkiv

Genom förevarande direktiv harmoniseras på gemenskapsnivå den allmänna ordningen för punktskattepliktiga varor så att deras fria rörlighet säkras.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I förevarande direktiv sammanfattas direktiven om ordningen för varor som omfattas av punktskatter och andra indirekta skatter, med undantag av mervärdesskatt och skatter som införts av gemenskapen.

I direktivet fastställs inom vilket territorium de nuvarande direktiven och de särskilda direktiven om skattesatser och skattestrukturer för punktskattepliktiga varor ska tillämpas.

De produkter som omfattas av direktiven är mineraloljor, alkohol och alkoholhaltiga drycker samt tobaksvaror. Dessa varor kan också påföras andra indirekta skatter för särskilda ändamål.

Medlemsländerna har rätt att införa eller bibehålla indirekta skatter som påförts andra varor än de som anges ovan, förutsatt att de inte leder till gränsformaliteter.

Landet där punktskatten ska tas ut.

  • För varor som släppts för konsumtion i ett medlemsland och som förvaras för kommersiella ändamål i ett annat medlemsland ska punktskatten tas ut i det medlemsland där varorna förvaras.
  • Varor som har inköpts av enskilda personer för deras eget bruk och som transporterats av dem själva ska beskattas i det medlemsland där varorna har förvärvats. Det finns olika kriterier för att enskilda personer ska kunna bevisa att deras inköp är för deras eget bruk.
  • Varor som inköps av personer som varken är godkända lagerhavare eller näringsidkare med eller utan punktskatteregistrering, och som transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för dennes räkning, ska beskattas i destinationsmedlemslandet.

Varje medlemsland ska bestämma sina regler om tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattebelagda varor, med förbehåll för vad som anges i de nuvarande direktiven. Tillverkning och innehav av varor för vilka punktskatt inte har betalats ska kontrolleras inom ramen för ordningen om skatteupplag.

I direktivet fastställs förfarandet för förflyttning av varor med punktskatteuppskov vilka omfattas av de nuvarande direktiven: Genom direktivet införs ett informationssystem enligt vilket medlemsländernas skattemyndigheter ska informeras av de aktörer som utför eller tar emot leveranserna; systemet grundar sig på ett ledsagardokument som kan vara antingen en officiell handling eller ett handelsdokument.

Detta ledsagardokument ska användas när punktskattepliktiga varor, som släppts för konsumtion i ett medlemsland och som är avsedda för detta medlemsland, förflyttas via ett annat medlemslands territorium.

Uppgifterna i de exemplar av ledsagardokumentet som är avsedda för de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemslandet och destinationsmedemslandet får skickas elektroniskt.

Dokument inom ramen för ett internt transiteringsförfarande liksom för TIR eller ATA-konventionerna ska tjäna som ledsagardokument för punktskatteändamål.

En garantiförbindelse är obligatorisk för att täcka riskerna vid förflyttning av varor. Medlemsländerna får fastställa bestämmelser för att täcka riskerna i samband med tillverkning och innehav av dessa varor.

Avsändaren får på vissa villkor ändra mottagarens namn och adress på ledsagardokumentet.

När punktskattepliktiga varor ofta och regelbundet flyttas mellan två medlemsländer under skatteuppskov kan de behöriga myndigheterna i medlemsländerna efter överenskommelse tillåta ett förenklat förfarande för slutbehandling av ledsagardokumentet.

Väpnade styrkor och internationella organisationer ska tillåtas att ta emot varor med skatteuppskov, förutsatt att ett intyg om befrielse från punktskatt bifogas ledsagardokumentet.

Små vinproducenter får undantas från vissa skyldigheter som hänger samman med den allmänna ordningen om punktskatter.

En punktskattekommitté inrättas för att undersöka de gemenskapsbestämmelser som krävs för att genomföra bestämmelserna om punktskatter.

Direktiv 92/12/EG upphör att gälla med verkan från och med den 1 april 2010 genom direktiv 2008/118/EG.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 92/12/EEG

6.3.1992

1.1.1993

EGT L 76, 23.3.1992

ÄndringsrättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/108/EEG

28.12.1992

31.12.1992

EGT L 390, 31.12.1992

Direktiv 94/74/EG

20.1.1995

1.7.1995

EGT L 365, 31.12.1994

Direktiv 96/99/EG

1.1.1997

1.1.1997

EGT L 8, 11.1.1997

Direktiv 2000/44/EG

1.7.2000

1.7.2000

EGT L 161, 1.7.2000

Direktiv 2000/47/EG

31.7.2000

-

EGT L 193, 29.7.2000

Förordning (EG) nr 807/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

Direktiv 2004/106/EG

24.12.2004

29.6.2005

EUT L 359, 4.12.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 2 april 2004 om tillämpningen av artiklarna 7–10 i direktiv 92/12/EEG [KOM(2004) 227 - 1 – ännu ej offentliggjort i EUT].

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor [EUT L 162, 1.7.2003].
Genom beslutet inrättas ett system för datorisering av uppgifter om förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor, närmare bestämt för mineraloljor, alkohol och alkoholhaltiga drycker samt tobaksvaror. Syftet med detta datoriseringssystem är dels att möjliggöra elektronisk överföring av det administrativa ledsagardokument som avsändaren ska fylla i i samband med att varorna övergår till fri omsättning och förbättra kontrollerna, dels att förbättra den inre marknadens funktion genom att förenkla förflyttningen av varor med punktskatteuppskov inom gemenskapen och ge medlemsländerna möjlighet att i realtid följa dessa förflyttningar och i förekommande fall genomföra de kontroller som krävs. Datoriseringssystemet har både gemenskapskomponenter och icke-gemenskapskomponenter. Tillämpningen av datoriseringssystemet ska börja senast 12 månader efter dagen för ikraftträdandet.

Kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt [Europeiska unionens officiella tidning L8, 11.1.1996].

Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten [Europeiska unionens officiella tidning L 369, 18.12.1992].

Kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov [Europeiska unionens officiella tidning L 276, 19.9.1992].

 
Senast ändrat den 29.07.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början