RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ΦΠΑ: Ειδικό καθεστώς για τον χρυσό

Αρχεία

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η συμπλήρωση της κοινής φορολογικής βάσης του ΦΠΑ εντός ΕΕ με την εισαγωγή ειδικού καθεστώτος για τον χρυσό.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 1998/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ - ειδικό καθεστώς για τον χρυσό [Επίσημη Εφημερίδα L 281 της 17.10.1998].

ΣΥΝΟΨΗ

Προκειμένου να προωθήσει τη χρήση του χρυσού ως χρηματοοικονομικού μέσου, η παρούσα οδηγία καθιερώνει φοροαπαλλαγή των παραδόσεων επενδυτικού χρυσού. Στο παρελθόν ο επενδυτικός χρυσός υπαγόταν στις συνήθεις φορολογικές διατάξεις. Βάσει αυτών, οι παραδόσεις επενδυτικού χρυσού υπάγονταν κατ’ αρχήν στο ΦΠΑ, αλλά σε ορισμένα κράτη μέλη επιτρεπόταν, σε προσωρινή βάση, να απαλλάσσουν τις εν λόγω παραδόσεις από το φόρο. Με τη νέα οδηγία αίρονται αυτές οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής αγοράς χρυσού.

Ορισμός του επενδυτικού χρυσού:

  • ο χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, αντιπροσωπευόμενος ή μη από τίτλους (τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να εξαιρούν από το καθεστώς τις ράβδους ή πλάκες βάρους 1 γραμμαρίου ή λιγότερο)·
  • τα χρυσά νομίσματα καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών, που έχουν κοπεί μετά το 1800, αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα στη χώρα προέλευσής τους και πωλούνται, κανονικώς εχόντων των πραγμάτων, σε τιμή η οποία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό άνω των 80 % την αξία της ανοικτής αγοράς του χρυσού ο οποίος περιέχεται στα νομίσματα. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη ενημερώνουν για τα νομίσματα τα οποία πληρούν τα κριτήρια αυτά και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στο έδαφος των κρατών μελών. Οι εν λόγω κατάλογοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το φόρο προστιθέμενης αξίας την παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού.

Παρέχεται ωστόσο δικαίωμα επιλογής φορολόγησης των παραδόσεων επενδυτικού χρυσού σε πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο όταν οι παραδόσεις γίνονται από:

  • πρόσωπα τα οποία παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μεταποιούν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό χρυσό (στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν το δικαίωμα επιλογής)·
  • υποκείμενα σε φόρο πρόσωπα τα οποία στις συναλλαγές τους, κανονικώς εχόντων των πραγμάτων, παραδίδουν χρυσό για βιομηχανική χρήση (στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν το δικαίωμα επιλογής).

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εν λόγω επιλογών και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Στην οδηγία προβλέπονται κανόνες που ρυθμίζουν το δικαίωμα έκπτωσης των υποκειμένων σε φόρο προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην παράδοση ή την παραγωγή επενδυτικού χρυσού ή μετατρέπουν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό χρυσό, εφ’ όσον δεν έχουν επιλέξει τη φορολόγηση των παραδόσεών τους.

Οι έμποροι επενδυτικού χρυσού έχουν ειδικές υποχρεώσεις για την πρόληψη ενδεχομένων φορολογικής απάτης λόγω της διπλής χρήσης του χρυσού (για βιομηχανικούς αλλά και επενδυτικούς σκοπούς): για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, οφείλουν να καταχωρούν όλες τις σημαντικές συναλλαγές και να τηρούν τα σχετικά παραστατικά έγγραφα που επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας των πελατών τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τον αγοραστή, και όχι τον πωλητή, ως το πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει τον φόρο (διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης), ώστε να προληφθεί η φορολογική απάτη και να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση της συναλλαγής.

Για συναλλαγές σε αγορά πολυτίμων μετάλλων διεπόμενη από ρυθμιστικούς κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το παρόν ειδικό καθεστώς και να εισαγάγουν μέτρα απλοποίησης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 1998/80/EK

17.10.1998

1.1.2000

EE L 281 της 17.10.1998

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.08.2006
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας