RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału

Niniejsza dyrektywa 2008/7/WE reguluje nakładanie przez państwa członkowskie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Zgodnie z dyrektywą wszystkie tego rodzaju podatki, w tym podatek kapitałowy, są zabronione, nawet jeśli niektóre kraje mają jeszcze prawo je pobierać.

AKT

Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

STRESZCZENIE

Podatek kapitałowy jest podatkiem pośrednim, który zagraża swobodnemu przepływowi kapitału. Niniejsza dyrektywa stwierdza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie tego podatku, ponieważ jest szkodliwy dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej (UE). Jednak niektóre państwa członkowskie nie mogą zgodzić się ze stratą przychodów, która nastąpiłaby, gdyby zakaz wprowadzono bezzwłocznie. Dlatego państwa, które nakładały podatek kapitałowy w dniu 1 stycznia 2006 r., mogą nadal pobierać ten podatek, o ile przestrzegają pewnych ściśle określonych zasad.

Podatki i spółki, których dotyczy dyrektywa

Niniejsza dyrektywa ma na celu uregulowanie nakładania podatków pośrednich od:

 • wkładu kapitałowego do spółek kapitałowych,
 • działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych,
 • emisji niektórych papierów wartościowych lub obligacji.

Dyrektywa ma zastosowanie do spółek:

 • akcyjnych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • prywatnych z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stosuje się ją również do spółek, stowarzyszeń lub osób prawnych:

 • których udziały mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie,
 • których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów oraz odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swoich udziałów,
 • oraz wszelkich innych spółek, stowarzyszeń czy osób prawnych prowadzących działalność skierowaną na zysk.

Pojęcie wkład kapitałowy obejmuje:

 • utworzenie spółki kapitałowej lub przekształcenie w spółkę kapitałową,
 • podwyższenie kapitału poprzez wniesienie wkładów lub kapitalizację zysków lub rezerw,
 • zwiększenie majątku spółki w zamian za prawa tego samego rodzaju jak te, które posiadają członkowie lub w drodze świadczenia usług, które powodują zmianę w prawach spółki,
 • przeniesienie z państwa trzeciego do państwa członkowskiego centrum rzeczywistego zarządzania lub statutowej siedziby spółki,
 • zaciągnięcie pożyczki przez spółkę, jeśli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach spółki lub jeśli jest ona gwarantowana przez członka.

Pojęcie działania restrukturyzacyjne obejmuje:

 • połączenia w wyniku wniesienia aktywów,
 • połączenia w wyniku wymiany udziałów.

Zakaz nakładania podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

W państwach członkowskich obowiązuje zakaz pobierania od spółek kapitałowych podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dotyczy to następujących operacji:

 • wkłady kapitałowe,
 • pożyczki lub świadczenie usług w ramach wkładów kapitałowych,
 • rejestracja lub jakiekolwiek inne wymagane przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej formalności, które mogą być wymagane od spółki ze względu na jej formę prawną,
 • zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki, w szczególności w przypadku przekształcenia w inny rodzaj spółki, przeniesienia z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego centrum rzeczywistego zarządzania lub statutowej siedziby, zmiany przedmiotu działalności lub przedłużenia okresu istnienia spółki,
 • działania restrukturyzacyjne.

Zakazane jest także nakładanie podatków pośrednich od emisji niektórych papierów wartościowych i obligacji.

Niemniej jednak państwa członkowskie mogą pobierać pewne podatki od przeniesienia, podatki w formie opłat lub należności i podatek od wartości dodanej (VAT).

Wyjątki

Przepisy szczególne stosuje się do państw członkowskich, które pobierały podatek kapitałowy w dniu 1 stycznia 2006 r. Państwa te mogą nadal pobierać ten podatek, jeśli stosują jednolitą stawkę nieprzekraczającą 1%. Ponadto jedynie wkład kapitałowy może być opodatkowany. Nie można więc pobierać podatku kapitałowego od innych operacji, takich jak restrukturyzacja.

Podatek kapitałowy może być pobierany jedynie przez państwo członkowskie, w którym znajduje się rzeczywiste centrum zarządzania spółki kapitałowej w momencie realizacji wkładu kapitałowego. Podatek kapitałowy, o ile jest konieczny, może być pobrany tylko raz, tak aby zasady rynku wewnętrznego były zachowane.

Spółki kapitałowe, które świadczą usługi użyteczności publicznej lub realizują wyłącznie cele kulturalne lub społeczne, mogą zostać zwolnione z podatku. Odstępstwa przyjmujące formę wyłączeń lub obniżenia stawek podatku kapitałowego mogą być zastosowane zgodnie z procedurą odstępstwa, o ile przemawiają za tym względy sprawiedliwości podatkowej, względy społeczne, bądź też aby umożliwić państwu członkowskiemu właściwe postępowanie w szczególnych sytuacjach.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2008/7/WE

12.3.2008 (art. 1, 2, 6, 9, 10, 11 od 1.1.2009)

Art. 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 i 14 do 31.12.2008

Dz.U. L 46 z 21.2.2008

AKT POWIĄZANY

Wniosek dyrektywa Rady z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniająca dyrektywę 2008/7/WE [COM(2011) 594 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy z 2008 r. miał wiele negatywnych skutków dla organów państwowych i ludności europejskiej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo usług finansowych, niniejszy wniosek proponuje ustanowienie wspólnego systemu podatków od transakcji finansowych, którego celem jest:

 • uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego usług finansowych,
 • zapewnienie właściwego udziału instytucji finansowych w ponoszeniu kosztów ostatniego kryzysu,
 • stworzenie odpowiednich środków zwiększających efektywności rynków finansowych
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony