RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fiscalis-2013 (2008-2013)

In deze beschikking wordt het Europese programma Fiscalis-2013 (2008-2013) geïntroduceerd. Om de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van belastingheffingen het hoofd te kunnen bieden, heeft Fiscalis-2013 tot doel het functioneren van belastingstelsels in de interne markt te verbeteren door samenwerking tussen de deelnemende landen tot stand te brengen.

BESLUIT

Beschikking nr. 1482/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-2013) en tot intrekking van Beschikking nr. 2235/2002/EG.

SAMENVATTING

Het Fiscalis-2013-programma is opgezet voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 en heeft tot doel het functioneren van belastingstelsels * in de interne markt van de Europese Unie (EU) te verbeteren.

Doelstellingen

Fiscalis-2013 heeft in het algemeen tot doel de werking van de belastingstelsels in de interne markt te verbeteren door de samenwerking tussen de deelnemende landen, hun overheidsdiensten en andere organen te intensiveren.

Dankzij de bijdrage van het Fiscalis-2013-programma aan de verwezenlijking van een samenwerkingsverband tussen de belastingdiensten kunnen de volgende doelstellingen worden bereikt:

 • de eenvormige toepassing van Europese belastingwetgeving in alle EU-landen;
 • de bescherming van nationale en Europese financiële belangen;
 • soepele werking van de interne markt door het bestrijden van belastingontwijking en –ontduiking, met inbegrip van de internationale dimensie daarvan;
 • het vermijden van concurrentieverstorende situaties;
 • het verlichten van administratieve lasten voor zowel overheidsdiensten als belastingbetalers.

Activiteiten

De activiteiten van Fiscalis-2013 zijn vooral gericht op:

 • communicatie- en informatie-uitwisselingssystemen;
 • multilaterale controles;
 • seminars en projectgroepen;
 • werkbezoeken;
 • opleidingsactiviteiten.

Het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS) (DE) (EN) (FR) wordt ondergebracht in het Fiscalis-2013-programma van 2009.

Deelname aan het programma

De aan het Fiscalis-2013-programma deelnemende landen zijn de lidstaten van de EU. Het programma staat ook open voor deelname van kandidaat-lidstaten die in aanmerking komen voor een pretoetredingsstrategie, potentiële kandidaat-lidstaten (na de vaststelling van kaderovereenkomsten betreffende hun deelname aan communautaire programma’s) en sommige partnerlanden krachtens het Europees nabuurschapsbeleid (EN) (FR).

Gevolgen voor de begroting

Het Fiscalis-2013-programma wordt uitgevoerd over een periode van zes jaar, zodat de looptijd ervan samenvalt met de financiële vooruitzichten 2007-2013. Het bedrag dat ten laste van de EU-begroting komt, is 156,9 miljoen euro.

Belangrijkste begrippen
 • Belastingheffingen: dit verwijst naar de hiernavolgende belastingen die van toepassing zijn in de aan het programma deelnemende landen:
  1. belasting over de toegevoegde waarde;
  2. accijnzen op alcohol en tabaksproducten alsook belastingen op energieproducten;
  3. belastingen naar het inkomen en het vermogen als omschreven in artikel 1 lid 2 van Richtlijn 77/799/EEG;
  4. heffingen op verzekeringspremies als omschreven in artikel 3 van Richtlijn 76/308/EEG.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Beschikking nr. 1482/2007/EG

4.1.2008

PB L 330, 15.12.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Tussentijdse evaluatie van het Fiscalis-2013-programma [COM(2011) 538 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
In de tussentijdse evaluatie werd geconcludeerd dat het programma kostenefficiënt functioneert en doeltreffend is wat betreft de verwezenlijking van de doelstellingen. Verdere verbeteringen van de monitoring en rapportage van activiteiten zijn weliswaar mogelijk, maar het bereiken van dat doel kan bemoeilijkt worden door de beperktheid van de personele middelen die zowel de Europese Commissie als de belastingdiensten van de deelnemende landen voor het beheer van het programma beschikbaar kunnen stellen. Het rapport doet de volgende aanbevelingen voor de rest van de programmeringsperiode:

 • geef een grotere prioriteit aan samenwerking op het gebeid van directe belastingen;
 • zorg dat de verlichting van administratieve lasten voor belastingbetalers in de toekomst een specifieke doelstelling van Fiscalis wordt;
 • zet een resultaatgericht monitoring- en evaluatiesysteem op;
 • verbeter de verspreiding en toepassing van kennis en goede praktijken in de nationale administraties;
 • onderzoek de mogelijkheden om het systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) verder uit te werken en te verbeteren;
 • roep een specifiek planning-, monitoring- en rapportagesysteem in het leven voor de organisatie en follow-up van werkbezoeken;
 • zorg voor een nog bredere participatie van belanghebbenden;
 • zorg ervoor dat de beheerscapaciteit van het programma gelijke tred houdt met de omvang van de opdracht.
Laatste wijziging: 21.11.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven