RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fiscalis 2013 -ohjelma (2008–2013)

Päätöksellä käynnistetään Euroopan unionin (EU) Fiscalis 2013 -ohjelma (2008–2013). Ohjelmalla pyritään vastaamaan verotuksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin parantamalla sisämarkkinoiden verotusjärjestelmien toimivuutta osallistujamaiden keskinäisen yhteistyön avulla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1482/2007/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) ja päätöksen N:o 2235/2002/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Fiscalis 2013 -ohjelmalla, joka on käynnissä 1.1.2008–31.12.2013, pyritään vahvistamaan Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoiden verotusjärjestelmiä *.

Tavoitteet

Fiscalis 2013 -ohjelman yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden verotusjärjestelmien toimivuutta lisäämällä osallistujamaiden, niiden hallintojen ja muiden elinten välistä yhteistyötä.

Ohjelmalla pyritään parantamaan verohallintojen keskinäistä yhteistyötä, jotta seuraavat tavoitteet toteutuisivat

 • EU:n verolainsäädäntöä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa
 • kansallisia ja EU:n taloudellisia etuja olisi suojeltava
 • sisämarkkinoiden toimivuus olisi turvattava torjumalla veronkiertoa ja veropetoksia myös kansainvälisesti
 • kilpailun vääristyminen olisi ehkäistävä
 • kustannuksia, joita aiheutuu viranomaisille ja verovelvollisille lainsäädännön noudattamisesta, olisi vähennettävä jatkuvasti.

Toimet

Fiscalis 2013 -ohjelma perustuu erityisesti seuraaviin osa-alueisiin

 • viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät
 • monenväliset valvontatoimet
 • seminaarit ja hankeryhmät
 • työvierailut
 • koulutus.

Valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmä (EMCS) (DE) (EN) (FR) sisällytetään Fiscalis 2013 -ohjelmaan vuodesta 2009 alkaen.

Ohjelmaan osallistuminen

Fiscalis 2013 -ohjelmaan osallistuvat EU:n jäsenmaat. Lisäksi siihen voivat osallistua ehdokasmaat, joille on vahvistettu liittymistä edeltävä strategia, sekä mahdolliset ehdokasmaat (jos ne ovat tehneet puitesopimuksen osallistumisestaan EU:n ohjelmiin) ja tietyt Euroopan naapuruuspolitiikan (EN) (FR) soveltamisalaan kuuluvat kumppanimaat.

Talousarviovaikutukset

Fiscalis 2013 -ohjelma kestää kuusi vuotta vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen mukaisesti. Siihen on varattu EU:n talousarviossa 156,9 miljoonaa euroa.

Keskeiset termit
 • Verotusjärjestelmillä tarkoitetaan ohjelmaan osallistuvissa maissa sovellettavia seuraavia veroja
  1. arvonlisävero (alv)
  2. alkoholin, tupakkatuotteiden ja energiatuotteiden valmisteverot
  3. direktiivin 77/799/ETY 1 artiklan 2 kohdassa määritellyt tulo- ja varallisuusverot
  4. direktiivin 76/308/ETY 3 artiklassa määritellyt vakuutusmaksuverot.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 1482/2007/EY

4.1.2008

-

EUVL L 330, 15.12.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Väliarviointi Fiscalis 2013 -ohjelmasta [KOM (2011) 538 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Väliarvioinnin mukaan ohjelman toiminta on kustannustehokasta ja sen tavoitteiden saavuttamisella on ollut haluttu vaikutus. Toimien seurantaa ja raportointia voidaan edelleen parantaa, vaikka tätä saattaa vaikeuttaa se, että Euroopan komissiossa ja osallistujamaiden verohallinnoissa ei ole riittävästi henkilöstöä ohjelman hallinnointiin. Kertomuksessa annetaan seuraavat parannussuositukset ohjelmakauden loppuajalle

 • asetetaan välittömän verotuksen alalla tehtävä yhteistyö etusijalle
 • tehdään veronmaksajiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen vähentämisestä Fiscalis‑ohjelman erityistavoite
 • perustetaan tuloshakuiset seuranta- ja arviointijärjestelmät
 • helpotetaan tietämyksen ja parhaiden käytänteiden levittämistä ja soveltamista kansallisissa verohallinnoissa
 • tarkastellaan mahdollisuuksia tehdä lisäparannuksia alv-tietojen vaihtojärjestelmään ja kehittää sitä
 • otetaan käyttöön erityinen suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmä työvierailujen järjestämistä ja jälkitoimintaa varten
 • otetaan mukaan useampia sidosryhmiä
 • varmistetaan, että ohjelmahallinnoinnin kapasiteetti on oikeasuhteinen.
Viimeisin päivitys 21.11.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun