RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmänna regler för innehav och flyttning av punktskattepliktiga varor

Det här direktivet fastställer gemensamma regler för punktskattepliktiga varor i syfte att säkerställa fri rörlighet så att den inre marknaden inom EU fungerar korrekt.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt, som upphäver direktiv 92/12/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I det här direktivet fastställs de allmänna reglerna för punktskatt som påverkar förbrukningen av:

Dessa varor är belagda med punktskatt vid tidpunkten för:

 • Tillverkningen, inklusive, i förekommande fall, utvinningen, inom EU.
 • Införseln till EU.

Såvida det inte leder till gränsformaliteter inom EU får EU-länderna även påföra skatter för:

 • Andra produkter än punktskattepliktiga varor.
 • Tillhandahållande av tjänster, även sådana som har anknytning till punktskattepliktiga varor, vilka inte kan betecknas som omsättningsskatter.

Det här direktivet tillämpas inom EU med undantag för vissa territorier såsom:

 • Kanarieöarna.
 • De franska utomeuropeiska departementen.
 • Åland.
 • Kanalöarna.

Betalningsskyldighet, återbetalning och undantag

Skatteskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion i det berörda EU-landet. Den person som är ansvarig för att betala punktskatten är vanligtvis den godkända upplagsinnehavaren eller registrerade mottagaren.

EU-länderna kan efterskänka eller återbetala punktskatten på varor som har släppts för konsumtion. EU-länderna har rätt att fastställa de aktuella villkoren så länge detta inte ger upphov till en ny undantagsklass (se nästa paragraf).

Punktskattepliktiga varor undantas från punktskatt om de är avsedda för följande användning:

 • I samband med diplomatiska eller konsulära förbindelser.
 • Av internationella organisationer.
 • Av de väpnade styrkorna i en stat.
 • Av de brittiska väpnade styrkorna som är stationerade på Cypern.
 • Ingår i ett avtal som ingåtts med länder utanför EU eller internationella organisationer.

EU-länderna får även undanta sådana punktskattepliktiga varor från betalning som tillhandahålls av butiker för skattefria varor * och som medtas i det personliga bagaget vid flyg- eller båtresor till ett land utanför EU.

Tillverkning, bearbetning och förvaring

Bestämmelserna om tillverkning, bearbetning och förvaring av punktskattepliktiga varor fastställs av respektive EU-land. Ovanstående hantering av varor för vilka punktskatten ännu inte är betald måste ske i ett skatteupplag *.

Flyttning av punktskattepliktiga varor med uppskov

Punktskattepliktiga varor får flyttas under ett uppskovsförfarande inom EU, från ett skatteupplag eller från en importplats till ett annat skatteupplag, en godkänd mottagare *, en plats för export från EU eller annat som faller under uppskovsbestämmelserna ovan (diplomatiska eller konsulära förbindelser, internationella organisationer, väpnade styrkor etc.). En flyttning av punktskattepliktiga varor måste i princip åtföljas av ett elektroniskt, administrativt dokument.

De behöriga myndigheterna i det avsändande EU-landet kan begära en garanti från den godkända upplagsinnehavaren eller registrerade avsändaren * som täcker risken i samband med flyttningen av skattepliktiga varor med uppskov. I princip kan garantin lämnas av en tredje part.

Flyttning och beskattning av punktskattepliktiga varor efter frisläppning för konsumtion

Punktskatt får endast utkrävas i det EU-land där varorna förvärvas av en enskild person för eget bruk och transporteras från ett EU-land till ett annat av den personen. För att avgöra huruvida de punktskattepliktiga varorna är avsedda för privat bruk ska EU-länderna följande:

 • Innehavarens kommersiella ställning.
 • Den plats där de punktskattepliktiga varorna finns.
 • Alla handlingar som rör varorna.
 • Varornas beskaffenhet.
 • Varornas kvantitet.

I de fall då punktskattepliktiga varor avsedda för förbrukning i ett EU-land innehas i kommersiellt syfte i ett annat EU-land ska varorna beläggas med punktskatt i det andra EU-landet. Eventuell punktskatt som erlagts i det första EU-landet kan återbetalas.

Vid distansförsäljning från ett EU-land till ett annat måste försäljaren eller dennes ombud erlägga punktskatt i det EU-land som försäljningen sker till.

EU-länderna kan kräva att punktskattepliktiga varor bär skattemärken eller nationella identifieringsmärken.

Direktiv 2008/118/EG upphäver direktiv 92/12/EG från den 1 april 2010.

Centrala begrepp som används i rättsakten
 • Skattefri butik: inrättning belägen inom en flygplats eller hamn vilken är behörig att sälja skattefria varor till resenärer som är på väg ut ur EU.
 • Skatteupplag: en plats där varor som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds enligt uppskovsförfarande av en godkänd upplagsinnehavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i det EU-land där skatteupplaget är beläget.
 • Registrerad mottagare: en fysisk eller juridisk person som fått tillstånd av EU-landet som varorna ska skickas till att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter anger ta emot punktskattepliktiga varor som flyttas under ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land.
 • Registrerad avsändare: en fysisk eller juridisk person som fått tillstånd av EU-landet som varorna har importeras till att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter anger avsända punktskattepliktiga varor som flyttas under ett uppskovsförfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/118/EG

15.1.2009

1.4.2010

EUT L 9, 14.1.2009

Ändrande akt(er)IkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2010/12/EU

27.2.2010

1.1.2011

EUT L 50, 27.2.2010

Senast ändrat den 12.07.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början