RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Valmisteveron alaisten tuotteiden hallussapitoa ja liikkumista koskeva yleinen järjestelmä

Tällä direktiivillä perustetaan valmisteveron alaisille tuotteille yleinen järjestelmä, jolla taataan niiden vapaa siirtäminen ja sitä kautta Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

SÄÄDÖS

Neuvosto direktiivi 2008/118/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä perustetaan yleinen järjestelmä valmisteveroille, jotka vaikuttavat seuraavien tuotteiden kulutukseen:

Nämä tuotteet ovat valmisteveron alaisia silloin, kun niitä

 • tuotetaan Euroopan unionin (EU) alueella, mihin tarvittaessa luetaan mukaan niiden erottaminen
 • ne tuodaan EU:n alueelle.

Jos tämä ei johda rajamuodollisuuksien käyttöönottoon EU:n sisällä, voivat EU-maat lisäksi verottaa

 • muita tuotteita kuin valmisteveron alaisia tavaroita
 • palvelujen suorittamista, mukaan lukien valmisteveron alaisiin tavaroihin liittyvät palvelujen suoritukset, edellyttäen että näitä veroja ei voida pitää liikevaihtoveron luonteisina veroina.

Tätä direktiiviä sovelletaan EU:n alueella lukuun ottamatta eräitä alueita, joita ovat esimerkiksi

 • Kanariansaaret
 • Ranskan merentakaiset departementit
 • Ahvenanmaa
 • Kanaalisaaret.

Verosaatavan syntyminen, valmisteveron palautus ja vapautus valmisteverosta

Valmisteverosaatava syntyy sillä hetkellä, kun tuote on luovutettu kulutukseen EU-maassa. Valmisteverovelvollinen on yleensä valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja.

EU-maat voivat palauttaa valmisteveron alaisista, kulutukseen luovutetuista tuotteista maksetun valmisteveron. EU-maat voivat vapaasti vahvistaa tätä koskevat edellytykset edellyttäen, että tuloksena ei ole uusi verovapausluokka (ks. seuraava kappale).

Valmisteveron alaiset tavarat vapautetaan valmisteverosta, jos ne on tarkoitettu:

 • käytettäviksi diplomaatti- tai konsulisuhteiden perusteella
 • kansainvälisten järjestöjen käyttöön
 • jonkin valtion asevoimien käyttöön
 • Kyprokseen sijoitettujen Iso-Britannian asevoimien käyttöön
 • EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaan kulutukseen.

EU-maat voivat vapauttaa valmisteverosta sellaiset verovapaiden myymälöiden * luovuttamat valmisteveron alaiset tavarat, jotka lentäen tai meriteitse EU:n ulkopuoliseen maahan matkustava matkustaja kuljettaa henkilökohtaisissa matkatavaroissaan.

Tuotanto, jalostus ja hallussapito

Valmisteveron alaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta ja hallussapitoa koskevista säännöistä päättää kukin EU-maa itse. Jos valmisteveroa ei ole vielä maksettu, on tällaisen toiminnan tapahduttava verottomassa varastossa *.

Valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti veroton siirtäminen

Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU:n alueella verottomasta varastosta tai tuontipaikasta toiseen verottomaan varastoon, valtuutetulle vastaanottajalle *, paikkaan, josta käsin tuotteet viedään EU:n alueelta tai edellä mainitun verovapautuksen saajalle (diplomaatti- tai konsulisuhteet, kansainväliset järjestöt, asevoimat jne.). Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisen on periaatteessa tapahduttava siten, että siirrosta on laadittu sähköinen hallinnollinen asiakirja.

Sen EU-maan toimivaltaiset viranomaiset, josta tuotteet ovat lähteneet, voivat vaatia valtuutetulta varastonpitäjältä tai rekisteröidyltä vastaanottajalta *takuuta, joka kattaa väliaikaiseen valmisteverottomaan siirtoon liittyvät riskit. Periaatteessa takuun voi antaa myös kolmas osapuoli.

Kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden siirto ja verotus

Valmistevero voidaan kantaa vain siinä EU-maassa, jossa yksityishenkilö hankkii tavarat omaan käyttöönsä ja kuljettaa ne itse yhdestä EU-maasta toiseen. Sen määrittämiseksi, onko valmisteveron alaiset tavarat tarkoitettu yksityishenkilön omaan käyttöön, EU-maat ottavat huomioon seuraavat seikat:

 • valmisteveron alaisten tavaroiden haltijan kaupallinen asema
 • tavaroiden sijaintipaikka
 • tavaroita koskevat asiakirjat
 • tavaroiden luonne
 • tavaroiden määrä.

Jos yhdessä EU-maassa kulutettaviksi tarkoitettuja valmisteveron alaisia tuotteita pidetään hallussa kaupallisessa tarkoituksessa toisessa EU-maassa, on tuotteista kannettava valmistevero viimeksi mainitussa maassa. Ensin mainitussa EU-maassa maksetut valmisteverot voidaan palauttaa.

Jos on kyse yhdestä EU-maasta toiseen tapahtuvasta etämyynnistä, on myyjän tai hänen asiamiehensä maksettava valmistevero siinä EU-maassa, jonne tavarat on määrä lähettää.

EU-maat voivat vaatia, että valmisteveron alaisiin tuotteisiin kiinnitetään veromerkki tai kansallinen tunnistemerkki.

Direktiivillä 2008/118/EY kumotaan direktiivi 92/12/EY 1 päivästä huhtikuuta 2010.

Keskeiset termit
 • Verovapaa myymälä: lentoasemalla tai satamassa sijaitseva liike, jolla on lupa myydä tuotteita verovapaasti EU:n alueelta poistuville matkailijoille.
 • Veroton varasto: paikka, jossa valtuutettu varastonpitäjä ansiotoiminnassaan tuottaa, jalostaa, pitää hallussaan taikka vastaanottaa tai josta tämä lähettää valmisteveron alaisia tavaroita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä sen EU-maan, jossa veroton varasto sijaitsee, toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin edellytyksin.
 • Rekisteröity vastaanottaja: sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle määränpäänä olevan EU-maan toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistamiensa edellytysten mukaisesti myöntäneet luvan ansiotoiminnassaan vastaanottaa toisesta EU-maasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä siirtyviä valmisteveron alaisia tavaroita.
 • Rekisteröity lähettäjä: sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle sen EU-maan, josta tavarat tuodaan, toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistamiensa edellytysten mukaisesti myöntäneet luvan ansiotoiminnassaan ainoastaan lähettää valmisteveron alaisia tavaroita toisesta EU-maasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2008/118/EY

15.1.2009

1.4.2010

EUVL L 9, 14.1.2009

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2010/12/EU

27.2.2010

1.1.2011

EUVL L 50, 27.2.2010

Viimeisin päivitys 12.07.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun