RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Generel ordning for oplægning og omsætning af punktafgiftspligtige varer

Nærværende direktiv fastlægger fælles ordninger for punktafgiftspligtige produkter med henblik på at sikre disse varers frie omsætning og dermed en effektiv afvikling af Den Europæiske Unions (EU) indre marked.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastlægger den generelle ordning for punktafgifter, der påvirker forbruget af:

Produkterne er punktafgiftspligtige på tidspunktet for:

 • produktion, inklusive hvis relevant udvinding inden for Den Europæiske Union (EU)
 • import til EU.

Under forudsætning af, at de ikke ved samhandel mellem medlemsstater giver anledning til formaliteter i forbindelse med grænsepassage, kan medlemsstaterne lægge afgifter på:

 • andre produkter end punktafgiftspligtige varer
 • levering af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser i forbindelse med punktafgiftspligtige varer, forudsat at de ikke har karakter af omsætningsafgifter.

Dette direktiv finder anvendelse på EU's område med undtagelse af visse områder såsom:

 • De Kanariske øer
 • de franske oversøiske departementer
 • Ålandsøerne
 • Kanaløerne.

Forfald, godtgørelse og fritagelse

Punktafgiften forfalder ved overgangen til forbrug og i den medlemsstat, hvor denne finder sted. Den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift, er normalt den godkendte oplagshaver eller den registrerede modtager.

EU-landene kan godtgøre eller tilbagebetale punktafgift på punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug. EU-landene kan frit fastsætte de gældende betingelser, forudsat at de ikke fører til oprettelse af en ny undtagelsesklasse (se næste afsnit).

Punktafgiftspligtige varer er fritaget for betaling af punktafgift, når de er bestemt til at anvendes:

 • i diplomatiske eller konsulære forbindelser
 • af internationale organisationer
 • af de væbnede styrker i en stat
 • af Det Forenede Kongeriges væbnede styrker, der er udstationeret på øen Cypern
 • til forbrug i henhold til en aftale, som er indgået med tredjelande eller internationale organisationer.

Medlemsstaterne kan fritage punktafgiftspligtige varer for betaling af punktafgift, når de leveres af afgiftsfrie butikker * og medbringes af rejsende, der tager med fly eller skib til et tredjelandsområde eller et tredjeland, i deres personlige bagage.

Produktion, forarbejdning og oplægning

Hver medlemsstat fastsætter sine egne regler om fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer. Fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer finder sted i afgiftsoplag *, når punktafgiften ikke er erlagt.

Punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

Punktafgiftspligtige varer kan flyttes under en afgiftssuspensionsordning inden for EU's område fra et afgiftsoplag eller fra et indførselssted til et andet afgiftsoplag, en registreret modtager *, et udførselssted fra EU eller fritagne anvendelser nævnt herover (diplomatiske eller konsulære anvendelser, internationale organisationer, væbnede styrker, osv.). Bevægelser af punktafgiftspligtige varer skal principielt finde sted på grundlag af et elektronisk administrativt dokument.

De kompetente myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten kan kræve, at den godkendte oplagshaver eller registrerede afsender udsteder * en sikkerhedsstillelse, der dækker de risici, der er forbundet med bevægelser af varer under en afgiftssuspensionsordning. Principielt kan sikkerhed stilles af en anden part.

Punktafgiftspligtige varers bevægelser efter overgang til forbrug og beskatning heraf

Punktafgiften for punktafgiftspligtige varer, som en privatperson anskaffer til eget brug og selv transporterer fra en medlemsstat til en anden, forfalder kun i den medlemsstat, hvor de punktafgiftspligtige varer anskaffes. For at fastslå, om de punktafgiftspligtige varer er bestemt til en privatpersons eget brug, skal medlemsstaterne mindst tage hensyn til følgende:

 • den forretningsmæssige status hos den person, der er i besiddelse af de punktafgiftspligtige varer
 • stedet, hvor de punktafgiftspligtige varer befinder sig
 • ethvert dokument vedrørende de punktafgiftspligtige varer
 • arten af de punktafgiftspligtige varer
 • mængden af de punktafgiftspligtige varer.

Når punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgået til forbrug i en medlemsstat, oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat, pålægges de punktafgift, og punktafgiften forfalder i denne anden medlemsstat. Punktafgift betalt i den første medlemsstat kan godtgøres.

I tilfælde af fjernsalg fra en medlemsstat til en anden, skal sælger eller dennes agent betale punktafgift i bestemmelsesmedlemsstaten.

Medlemsstaterne kan kræve, at punktafgiftspligtige varer forsynes med afgiftsmærker eller nationale godkendelsesmærker.

Direktiv 2008/118/EF ophæver direktiv 92/12/EF fra 1. april 2010.

Dokumentets nøglebegreber
 • Afgiftsfri butik: enhver forretning beliggende i en lufthavn eller en havn, der har bemyndigelse til at sælge afgiftsfrit til rejsende, der forlader EU.
 • Afgiftsoplag: ethvert sted, hvor en godkendt oplagshaver som led i udøvelsen af sit erhverv under en afgiftssuspensionsordning fremstiller, forarbejder, oplægger, modtager eller afsender punktafgiftspligtige varer under visse betingelser, der fastsættes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor afgiftsoplaget er beliggende.
 • Registreret modtager: en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten som led i udøvelsen af sit erhverv er godkendt af disse myndigheder til at modtage punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning fra en anden medlemsstat.
 • Registreret afsender: en fysisk eller juridisk person, der på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten som led i udøvelsen af sit erhverv er godkendt af disse myndigheder til kun at afsende punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning efter overgang til fri omsætning.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/118/EF

15.1.2009

1.4.2010

EUT L 9 af 14.1.2009

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2010/12/EU

27.2.2010

1.1.2011

EUT L 50 af 27.2.2010

Seneste ajourføring: 12.07.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top