RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obecná úprava pro držení a pohyb výrobků podléhajících spotřební dani

Tato směrnice vytváří společná opatření pro výrobky podléhající spotřební dani pro zajištění jejich volného oběhu tak, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie (EU).

AKT

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví obecnou úpravu spotřebních daní, které ovlivňují spotřebu níže uvedeného zboží:

Tyto výrobky podléhají spotřební dani v okamžiku:

 • výroby, včetně případné těžby, na území Evropské unie (EU);
 • dovozu do EU.

Pokud nevedou k formalitám při přechodu hranic v rámci EU, mohou země EU také vybírat daně:

 • z výrobků jiných než zboží podléhajícího spotřební dani;
 • z poskytnutí služeb, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího spotřební dani, jestliže tyto daně nemají povahu daní z obratu.

Tato směrnice se vztahuje na území EU s výjimkou určitých území:

 • Kanárské ostrovy;
 • francouzské zámořské departementy;
 • Alandské ostrovy;
 • britské Normanské ostrovy.

Vznik daňové povinnosti, vrácení daně, osvobození od daně

Daňová povinnost ke spotřební dani vzniká okamžikem propuštění ke spotřebě v zemi EU. Osobou povinnou k této dani je obvykle oprávněný skladovatel nebo registrovaný příjemce.

Země EU mohou prominout nebo vrátit spotřební daň ze zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě. Země EU mohou určit příslušné podmínky, pokud ovšem výsledek nevytváří novou třídu osvobození (viz další odstavec).

Zboží podléhající spotřební dani je osvobozeno od spotřební daně, je-li určeno k použití:

 • v rámci diplomatických nebo konzulárních vztahů;
 • mezinárodními organizacemi;
 • ozbrojenými silami státu;
 • ozbrojenými silami Spojeného království rozmístěnými na Kypru;
 • podle smlouvy uzavřené se zeměmi mimo EU nebo mezinárodními organizacemi.

Země EU mohou také osvobodit od spotřební daně zboží podléhající spotřební dani dodávané bezdaňovými prodejnami *, které je převáženo v osobních zavazadlech cestujících do země mimo EU uskutečňujících let nebo námořní cestu.

Výroba, zpracování a držení

Pravidla týkající se výroby, zpracování a držení zboží podléhajícího spotřební dani si určuje každá země EU. Tyto operace, kdy spotřební daň ještě nebyla zaplacena, je nutno uskutečňovat v daňovém skladu *.

Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Zboží podléhající spotřební dani je možné přepravovat v režimu s podmíněným osvobozením od daně v rámci EU, z daňového skladu nebo z místa dovozu do jiného daňového skladu, oprávněnému příjemci *, na místo vývozu z EU nebo příjemci osvobození zmíněného výše (diplomatické nebo konzulární vztahy, mezinárodní organizace, ozbrojené síly atd.). Přeprava zboží podléhajícího spotřební dani se musí v zásadě uskutečňovat za použití elektronického správního dokladu.

Příslušné orgány země EU odeslání zboží mohou na oprávněném skladovateli nebo registrovaném příjemci * požadovat zajištění zahrnující rizika spojená s přepravou v režimu s podmíněným osvobozením. Zajištění může v zásadě poskytnout druhá strana

Přeprava a zdanění zboží podléhajícího spotřební dani po propuštění ke spotřebě

Povinnost ke spotřební dani vzniká pouze v zemi EU, ve které zboží podléhající spotřební dani bylo nabyto soukromou osobou pro její vlastní spotřebu a je touto osobou přepravováno z jedné země EU do jiné. K určení, zda je zboží podléhající spotřební dani určeno pro soukromou osobu, berou země EU v úvahu:

 • obchodní status držitele zboží;
 • místo, kde se zboží nachází;
 • jakýkoli doklad týkající se zboží;
 • povahu zboží;
 • množství zboží.

Je-li zboží podléhající spotřební dani určené ke spotřebě v jedné zemi EU drženo pro obchodní účely v jiné zemi EU, je toto zboží předmětem spotřební daně a daňová povinnost ke spotřební dani vzniká v členském státě, v němž je drženo. Spotřební daň zaplacená v první zemi EU může být vrácena.

V případě prodeje na dálku z jedné země EU do druhé musí prodejce nebo jeho jednatel zaplatit spotřební daň v zemi EU určení.

Země EU mohou vyžadovat, aby zboží podléhající spotřební dani neslo daňové značení nebo vnitrostátní identifikační značení.

Směrnice 2008/118/ES ruší směrnici 92/12/ES ode dne 1. dubna 2010.

Klíčové pojmy aktu
 • Bezdaňová prodejna: jakékoli zařízení umístěné na letišti nebo v přístavu, jež je oprávněné cestujícím opouštějícím EU prodávat bez daně.
 • Daňový sklad: místo, kde oprávněný skladovatel v rámci své podnikatelské činnosti vyrábí, zpracovává, drží, přijímá nebo odesílá zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně za určitých podmínek stanovených příslušnými orgány země EU, v níž se daňový sklad nachází.
 • Registrovaný příjemce: fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány země EU určení za podmínek stanovených těmito orgány povoleno v rámci své podnikatelské činnosti přijímat zboží podléhající spotřební dani přepravované v režimu s podmíněným osvobozením od daně z jiné země EU.
 • Registrovaný odesílatel: fyzická nebo právnická osoba, které je příslušnými orgány země EU dovozu za podmínek stanovených těmito orgány povoleno v rámci své podnikatelské činnosti pouze odesílat zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně, které bylo propuštěno do volného oběhu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2008/118/ES

15. 1. 2009

1. 4. 2010

Úř. věst. L 9 ze dne 14. 1. 2009

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2010/12/EU

27. 2. 2010

1. 1. 2011

Úř. věst. L 50 ze dne 27. 2. 2010

Poslední aktualizace: 12.07.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky