RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Toimintaohjelma alv-petosten torjumiseksi Euroopan unionissa

Nyt esiteltävä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma on ensimmäinen askel kohti tarkemmin koordinoitua veroalan strategiaa Euroopan unionissa. Sen tarkoituksena on toteuttaa pääasiallisesti kolmentyyppisiä toimenpiteitä, joilla parannetaan jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja tehostetaan petostentorjuntaa ja laskutusta koskevaa jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: ”Koordinoitu strategia alv-petosten torjunnan tehostamiseksi Euroopan unionissa” [KOM(2008) 807 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio esittelee lyhyen aikavälin suunnitelman, jonka tavoitteena on laatia sisämarkkinoilla esiintyvien veropetosten koordinoitu torjuntastrategia. Tiedonannossa esitetään kolmentyyppisiä toimenpiteitä.

Soveltamisala

Tiedonannossa käsitellään alv-petosten torjuntaa ja maksamattomien alv-verojen perintää.

Alv-petosten ehkäiseminen

Komissio ehdottaa, että alv-petoksia ehkäistäisiin toimenpidepaketilla, jonka tarkoituksena on tehostaa verojärjestelmiä ja verotuksen alalla tehtävää yhteistyötä.

Se ehdottaa ensinnäkin, että alv-tietojen vaihtojärjestelmään (VIES-järjestelmään) sisältyvien tietojen luotettavuutta parannettaisiin ottamalla EU:ssa käyttöön vähimmäisvaatimukset, joita on noudatettava, kun elinkeinonharjoittajia rekisteröidään VIES-järjestelmään ja poistetaan järjestelmästä.

Elinkeinonharjoittajien on myös voitava saada sähköisesti vahvistus arvonlisäverovelvollisen liikekumppaninsa nimestä ja osoitteesta.

Tiedonannossa ehdotetaan myös laskutussääntöjen yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista yritysten hallinnollisten rasitteiden keventämiseksi ja laskutuksen valvonnan helpottamiseksi. Tämä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi laatimalla laskuille yhteiset tallennusajat ja yhdenmukaistetut säännöt siitä, minkä ajan kuluessa laskut on laadittava.

Lisäksi on yhdenmukaistettava käsitys siitä, milloin arvolisäverosaatava syntyy EU:n sisäisissä tavarantoimituksissa ja palvelusuorituksissa. Tämä on tarpeen, jotta tiedot toimitettaisiin samanaikaisesti molemmissa jäsenvaltiossa.

Alv-petosten havaitseminen

Helpottaakseen alv-petosten havaitsemista komissio aikoo ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla tehostetaan veroviranomaisten toimintaa ja parannetaan varsinkin EU:n sisäisiä liiketoimia koskevaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

Tiedonannossa ehdotetaan niin ikään sääntöjä, joilla maahantuonti vapautetaan alv:sta tällaisten liiketoimien sääntelyn parantamiseksi.

Lisäksi komissio pyrkii tehostamaan jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä. Tietynlaisten tietojen automaattinen vaihtaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän osalta onkin jo toteutettu useita Fiscalis-ohjelmasta rahoitettuja toimia.

Tiedonannossa ehdotetaan myös, että laadittaisiin vankka oikeudellinen kehys, joka tarjoaisi yhden jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden saada toisen jäsenvaltion tietokannasta automaattisesti tietoja, jotka liittyvät elinkeinonharjoittajan tunnistamiseen ja tämän liiketoimiin.

Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi eurooppalainen Eurofisc-verkosto, jonka avulla voitaisiin välittää nopeasti varoituksia alv-petosriskeistä ja arvioida niitä.

Veronkanto ja maksamattomien verojen periminen

Komissio aikoo ehdottaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä veroviranomaisten mahdollisuuksia periä maksamattomia alv-veroja rajatylittävissä petostapauksissa.

Elinkeinonharjoittajaan olisi sovellettava yhteisvastuun periaatetta silloin, kun se ei toimita tarvittavia tietoja unionin sisällä toteuttamistaan liiketoimista ja kun tämä laiminlyönti johtaa verotulojen menettämiseen.

Komissio aikoo myös yhdenmukaistaa säädöksiä, joissa säädetään täytäntöönpano- tai turvaamistoimenpiteistä. Tarkoituksena on keventää viranomaisten hallinnollisia rasitteita ja tehostaa maksamattomien verojen perintää.

Lisäksi kaikille alv-tuloille on taattava asianmukainen suoja kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikkien jäsenvaltioiden toimesta.

Lainsäädäntöehdotukset

Edellä esitetyt toimenpiteet on koottu neljään ”pakettiin”, jotka koskevat

  • määräaikojen lyhentämistä jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon nopeuttamiseksi
  • veronkantoa ja maksamattomien verojen perintää rajatylittävissä tilanteissa
  • jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön tehostamista
  • joitakin petostentorjuntaan ja laskutukseen liittyviä näkökohtia.

Pidemmällä aikavälillä harkittavia asioita

Komissio ehdottaa, että veroviranomaisten sekä suuryritysten ja pk-yritysten edustajista muodostettaisiin erityinen työryhmä. Työryhmän tavoitteena olisi selvittää, miten verovelvollisten ja veroviranomaisten kanssakäymistä alv-velvollisuuksien, tarkastusten ja yleensäkin kommunikoinnin osalta voitaisiin parantaa tietoteknisillä työvälineillä kummankin osapuolen eduksi.

Taustaa

Tämä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma on syntynyt pitkään jatkuneiden keskustelujen jälkeen. Keskustelut aloitettiin vuonna 2006 tiedonannolla, jossa tuotiin esiin tarve laatia koordinoitu strategia veropetosten torjunnan tehostamiseksi. Asiaa on pohdittu EU:n eri toimielimissä, jäsenvaltioissa ja talouselämän edustajien kesken.

Toimintasuunnitelma saattaa ajan tasalle alv-petosten torjuntastrategian.

Viimeisin päivitys 25.03.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun