RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strategia europeană pentru cercetarea marină şi maritimă

Ştiinţa şi tehnologia oferă posibilitatea de a reconcilia protecţia ecosistemelor marine şi dezvoltarea unor activităţi maritime durabile, în perspectiva unei noi politici maritime integrate. În acest context, Comisia a elaborat prezenta strategie, al cărei obiectiv este să propună metode pentru o mai bună integrare a cercetării marine şi a celei maritime. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Comisia prevede, în special, consolidarea capacităţilor, o mai bună integrare a disciplinelor de cercetare consacrate şi îmbunătăţirea cooperării între toţi partenerii implicaţi în materie de mări şi oceane.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 septembrie 2008 intitulată „O strategie europeană de cercetare marină şi maritimă: un cadru coerent al Spaţiului european de cercetare în sprijinul utilizării sustenabile a oceanelor şi mărilor” [COM(2008) 534 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Strategia Comisiei se structurează în jurul a două axe principale. Prima axă constă în îmbunătăţirea capacităţilor cercetării europene de a face faţă complexităţii ecosistemelor marine, în timp ce a doua vizează să facă posibilă apariţia unor noi forme de administrare. Aceasta propune o serie de acţiuni care se bazează pe:

  • consolidarea capacităţilor în sectoarele infrastructurilor (de exemplu, instalaţiile de monitorizare şi de colectare de date, observatoarele oceanice, tehnologiile submarine sau navele de cercetare specializate), inovării şi educaţiei;
  • dezvoltarea integrării cunoştinţelor şi datelor de observare, precum şi promovarea activităţilor interdisciplinare de cercetare privind temele transversale (de exemplu, impactul activităţilor umane asupra ecosistemelor costiere şi marine sau protecţia şi exploatarea biodiversităţii marine), inclusiv transferul tehnologic;
  • promovarea sinergiilor prin combinarea diferitelor scheme de finanţare la nivelurile regional, naţional, comunitar şi privat. Axa prevede, de asemenea, dezvoltarea cooperării internaţionale, întrucât problemele legate de oceane au o dimensiune mondială.

Noile forme de administrare prevăzute în această comunicare se referă la crearea unui parteneriat stabil, deschis şi bazat pe reţelele existente între cercetători, responsabilii politici, industriaşi şi reprezentanţii societăţii civile. Parteneriatul în cauză va trebui să conducă la încheierea unui acord menit să definească priorităţile de cooperare şi să consolideze cooperarea, de exemplu, prin instituirea unei programări comune în domeniile prioritare. Rolul Comisiei va consta în sprijinirea în continuare a obiectivelor sale, prin implementarea instrumentelor programelor-cadru şi a principiilor Spaţiului european de cercetare (SEC), în special prin identificarea celor mai eficiente mijloace pentru a beneficia de noile finanţări din partea statelor membre, regiunilor şi Comunităţii.

Strategia europeană pentru cercetare maritimă trebuie aprobată de către Consiliu şi de către Parlamentul European. Primul raport privind punerea în aplicare va fi prezentat de Comisie cel târziu în 2012.

Context

Această strategie urmează Comunicării din octombrie 2007 intitulate „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană”. În comunicarea sa, Comisia a reafirmat că principalul său obiectiv constă în crearea condiţiilor necesare pentru creşterea activităţilor maritime, garantând totodată protecţia ecosistemelor marine în conformitate cu Strategia pentru mediul marin.

Prezenta strategie face parte integrantă din Spaţiul european de cercetare. Aceasta reprezintă una dintre primele încercări menite să ancoreze SEC în cadrul unui sector de cercetare special.

Ultima actualizare: 22.10.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii