RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska strategia na rzecz badań morskich

Dzięki nauce i technologii możliwe jest pogodzenie ochrony ekosystemów morskich i rozwoju zrównoważonej działalności morskiej w perspektywie nowej zintegrowanej polityki morskiej. W związku z tym Komisja opracowała niniejszą strategię, której celem jest zaproponowanie sposobów lepszej integracji badań morskich. Aby osiągnąć ten cel, Komisja przewiduje budowanie potencjału, wzmacnianie integracji tradycyjnych dyscyplin badawczych oraz usprawnienie współpracy między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi kwestiami dotyczącymi mórz i oceanów.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 3 września 2008 r. „Europejska strategia na rzecz badań morskich: wykorzystanie spójnych ram Europejskiej Przestrzeni Badawczej jako wsparcia dla zrównoważonego wykorzystania mórz i oceanów” [COM(2008) 534 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategia Komisji koncentruje się wokół dwóch głównych osi. Pierwszą z nich jest poprawa potencjału badań europejskich, aby mogły one stawić czoła złożoności ekosystemów morskich, natomiast druga z nich ma na celu stworzenie nowych form zarządzania. Komisja proponuje szereg działań, które są oparte na:

  • budowaniu potencjału infrastruktury (np. urządzenia do monitorowania i gromadzenia danych, obserwatoria oceaniczne, technologie podwodne czy specjalistyczne statki badawcze), innowacyjności i edukacji,
  • zwiększaniu integracji wiedzy i danych obserwacyjnych oraz wspierania badań interdyscyplinarnych dotyczących tematów przekrojowych (np. wpływ działalności człowieka na ekosystemy przybrzeżne i morskie oraz ochrona i eksploatacja morskiej różnorodności biologicznej), w tym transferu technologii,
  • wspieraniu synergii poprzez łączenie różnych formuł finansowania na poziomie regionalnym, krajowym, wspólnotowym i prywatnym. Przewiduje ona również rozwój współpracy międzynarodowej, ponieważ problemy związane z oceanami mają wymiar globalny.

Nowe formy zarządzania przewidywane w niniejszym komunikacie dotyczą tworzenia otwartego, stabilnego partnerstwa opartego na istniejących sieciach pomiędzy naukowcami, politykami, przedstawicielami przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego. Partnerstwo to powinno doprowadzić do zawarcia porozumienia mającego na celu ustalenie priorytetów badawczych oraz wzmocnienie współpracy, na przykład poprzez wdrożenie wspólnego planowania w obszarach priorytetowych. Rola Komisji będzie nadal polegać na wspieraniu realizacji jego celów poprzez wdrożenie narzędzi programów ramowych i zasad europejskiej przestrzeni badawczej (ERA), w szczególności poprzez określenie bardziej skutecznych sposobów wykorzystania nowego finansowania pochodzącego z państw członkowskich, regionów i Wspólnoty.

Europejska strategia na rzecz badań morskich muszą być zatwierdzona przez Radę i Parlament Europejski. Pierwsze sprawozdanie z realizacji zostanie przedstawione przez Komisję nie później niż w 2012 r.

Kontekst

Niniejsza strategia odnosi się do komunikatu z października 2007 r. „Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej”. W tym komunikacie Komisja przypomniała, że jej głównym celem było stworzenie warunków dla rozwoju działalności morskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ekosystemów morskich zgodnie ze strategią dla środowiska morskiego.

Niniejsza strategia jest integralną częścią europejskiej przestrzeni badawczej. Była ona w istocie jedną z pierwszych prób włączenia europejskiej przestrzeni badawczej do konkretnej dziedziny badań.

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony