RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


En europæisk strategi for havforskning og maritim forskning

Videnskab og teknologi giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem at beskytte de marine økosystemer og udvikling af bæredygtig udnyttelse af havene inden for rammerne af en ny integreret havpolitik. På den baggrund har Kommissionen udarbejdet denne strategi, hvis målsætning er at foreslå løsninger til en bedre integration af havforskning og maritim forskning. For at indfri målsætningen indebærer strategien særligt kapacitetsopbygning, øget integration af de bestående forskningsdiscipliner og udbygget samarbejde mellem alle aktører på det marine og maritime område.

RETSAKT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 3. september 2008, En europæisk strategi for havforskning og maritim forskning En sammenhængende ramme for det europæiske forskningsrum til fremme af bæredygtig udnyttelse af havene [KOM(2008) 534 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionens strategi dækker to primære områder. Det første område består i at forbedre den europæiske forskningskapacitet, så den i højere grad svarer til kompleksiteten i de marine økosystemer, og det andet område har til formål at etablere nye forvaltningsformer. Der foreslås en række aktioner baseret på følgende:

  • Kapacitetsopbygning inden for infrastrukturer (for eksempel faciliteter for løbende overvågning og dataindsamling, havobservatorier, undervandsteknologier og specialiserede forskningsskibe), innovation og uddannelse.
  • En bedre integration af viden og observationsdata samt fremme af tværfaglige forskningsaktiviteter ud fra en tværtematisk tilgang (for eksempel menneskelige aktiviteters indvirkning på kystøkosystemer og marine økosystemer eller beskyttelse og udnyttelse af den marine biodiversitet) herunder teknologioverførsel.
  • Udnyttelse af synergier på tværs af diverse finansieringsordninger på regionalt og nationalt plan, på fællesskabsplan og fra private kilder. Der skal ligeledes etableres et internationalt samarbejde, da problemer på havområdet er af global karakter.

Den nye forvaltningsmodel, der beskrives i denne meddelelse, bygger på et solidt, varigt og åbent videnskabeligt partnerskab, baseret på eksisterende netværk af forskere, ansvarlige politikere, industrien og repræsentanter for civilsamfundet. Partnerskabet skal munde ud i en aftale, som definerer forskningsprioriteter og styrker samarbejdet eksempelvis via etablering af en fællesprogrammering på de prioriterede områder. Europa-Kommissionens rolle består i fortsat at understøtte målene via rammeprogrammernes instrumenter og princippet om det europæiske forskningsrum (EFR), særligt ved at identificere den mest effektive adgang til de nye finansieringsformer i medlemsstaterne, regionerne og fællesskabet.

Den europæiske strategi for maritim forskning skal godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet. Den første rapport med status over de opnåede fremskridt fremlægges af Kommissionen senest i 2012.

Baggrund

Denne strategi er udarbejdet som en opfølgning på meddelelsen fra oktober 2007 om en integreret EU-havpolitik. I meddelelsen bekræftede Kommissionen, at et af de vigtigste mål var at skabe optimale betingelser for havsektorers og kystregioners vækst, samtidig med at målene i havstrategirammedirektivet om beskyttelse af de marine økosystemer sikres.

Denne strategi er forenelig med og indgår i udviklingen af det europæiske forskningsrum. Den er et af de første forsøg på at gennemføre EFR fuldt ud inden for en forskningssektor.

Seneste ajourføring: 22.10.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top