RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropská strategie pro mořský a námořní výzkum

Věda a technologie nabízejí příležitost, jak skloubit ochranu mořských ekosystémů a udržitelný rozvoj činností vycházejících z mořského prostředí v rámci nové integrované námořní politiky. V tomto smyslu přichází Komise s následující strategií, jejímž cílem je navrhnout prostředky pro lepší integraci mořského a námořního výzkumu. Tohoto cíle hodlá dosáhnout především posílením kapacit, intenzívnější integrací stávajících výzkumných disciplín a zlepšením spolupráce mezi všemi subjekty, jichž se týká mořské a oceánské prostředí.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 3. září 2008 s názvem „Evropská strategie mořského a podmořského výzkumu: ucelený rámec evropského výzkumného prostoru na podporu udržitelného využívání moří a oceánů“ (KOM(2008) 534 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Strategie navrhovaná Komisí se rozvíjí ve dvou základních osách. První se týká nutnosti posílit kapacity evropského výzkumu vzhledem ke složitosti mořských ekosystémů, druhá se zabývá zaváděním nových způsobů řízení. Strategie navrhuje několik činností, konkrétně:

  • posílení kapacit v oblasti infrastruktury (např. zařízení pro pozorování a sběr dat, oceánské observatoře, podmořské technologie a specializovaná výzkumná plavidla), inovací a vzdělání;
  • rozvoj integrace znalostí a dat z pozorování, jakož i podporu mezioborovým výzkumným činnostem zabývajícím se tématy, která přesahují konkrétní odvětví (např. dopad lidské činnosti na pobřežní a mořské ekosystémy nebo ochrana a využívání mořské biodiverzity) včetně transferu technologií;
  • podporu synergií kombinací různých způsobů financování na regionální, národní, komunitární a soukromé úrovni. Předpokládá také rozvoj mezinárodní spolupráce, protože problémy týkající se oceánů mají globální rozměr.

Nové způsoby řízení, které sdělení navrhuje, spočívají ve vytvoření trvalého a otevřeného partnerství založeného na existujících sítích mezi vědci, politickými představiteli, zástupci průmyslu a občanské společnosti. Toto partnerství by mělo vést ke konsensu ohledně priorit pro oblast výzkumu a k posílení spolupráce, např. ustanovením společného programování činnosti v prioritních oblastech. Komise by dosahování vytyčených cílů napomáhala uplatňováním nástrojů, jako jsou rámcové programy a principy Evropského vědeckého prostoru (EVP), především pak určováním nejúčinnějších nových způsobů financování ze strany členských států, regionů, Společenství.

Evropská strategie mořského výzkumu musí být schválena Radou a Evropským parlamentem. První zpráva o jejím provádění Komise předloží nejpozději v roce 2012.

Kontext

Tato strategie navazuje na sdělení z října 2007, nazvané „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“. Komise v ní znovu potvrdila svůj hlavní zájem, kterým je vytvoření nezbytných podmínek pro růst námořních odvětví při současném zajištění ochrany námořních ekosystémů v souladu se strategií pro mořské prostředí.

Tato strategie je samostatnou součástí Evropského výzkumného prostoru. Představuje jeden z prvních pokusů o vytvoření EVP v rámci konkrétního výzkumného sektoru.

Poslední aktualizace: 22.10.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky