RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ARTEMIS

Sulautetut tietotekniikkajärjestelmät ovat näkymättömissä olevaa tekniikkaa, jonka merkitys arjen helpottajana kasvaa jatkuvasti. Lisäksi kyseiset järjestelmät tarjoavat huipputekniikkaan perustuvia teollisia sovelluksia, jotka hyödyttävät EU:n taloutta. Saavuttaakseen mittakaavaetuja, alentaakseen kustannuksia ja edistääkseen kyseiseen teknologiaan perustuvien tuotteiden markkinointia Euroopan unioni käynnistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan tutkimuksen alalla. Se pannaan täytäntöön yhteisen teknologia-aloitteen muodossa, jonka käytännön toteutuksesta vastaa ARTEMIS-yhteisyritys.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 74/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi.

TIIVISTELMÄ

Integroidut tietotekniset laitteet ovat nykyään olennainen osa jokapäiväistä elämäämme matkapuhelimista pankkikortteihin ja autoista lentokoneisiin.

Lisäksi niiden osuus lopputuotteiden arvosta on yhä suurempi useilla keskeisillä teollisuudenaloilla.

Tuoreimpien tilastotietojen mukaan sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien markkinat kasvavat kovaa vauhtia:

 • 98 prosenttia kaikista tietokoneista on liitetty muihin laitteisiin,
 • vuonna 2007 myytiin yli 4 miljardia sulautettua tietotekniikkajärjestelmää,
 • kyseisten järjestelmien maailmanmarkkinoiden arvo on 60 miljardia euroa ja se kasvaa vuosittain 14 prosenttia,
 • arvioiden mukaan maailmassa on vuonna 2010 yli 16 miljardia integroitua tietokonetta (vuonna 2020 yli 40 miljardia).

Euroopan unioni on pannut merkille markkinoiden nopean kasvun ja päättänyt perustaa uuden yhteisyrityksen nimeltä ARTEMIS.

Yhteisyrityksellä pannaan täytäntöön sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva yhteinen teknologia-aloite.

Tällä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella on tarkoitus tukea eurooppalaisten tutkimusaloitteiden yhteisrahoitusta ja lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Yhteisyrityksen päätoimipaikka on Bryssel. Yhteisyritys on yhteisön elin, jolla on oikeushenkilöys, ja se on luotu 31. joulukuuta 2017 päättyvälle ajanjaksolle. Yhteisyrityksen perustajaosakkaina ovat yhteisö (jota edustaa komissio), Belgia, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja ARTEMISIA-järjestö, joka edustaa sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien alalla toimivia yhtiöitä ja muita tutkimus- ja kehitysalan (t&k) organisaatioita. Lisäksi ARTEMIS-yhteisyritys on avoin uusille osakkaille.

Tavoitteet

ARTEMIS-yhteisyrityksellä toteutetaan seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan kuuluva erityisohjelma ”Yhteistyö”.

Yhteisyrityksen tavoitteena on erityisesti

 • määritellä ja toteuttaa tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi,
 • tukea t&k-toimien rahoittamista,
 • edistää julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, jolla pyritään yhdistämään yhteisön tasoisia ja kansallisia (sekä julkisia että yksityisiä) pyrkimyksiä, sekä lisätä investointeja ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä,
 • parantaa t&k-toiminnan koordinointia sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien alalla,
 • edistää pk-yritysten osallistumista.

Toiminta

Yhteisyrityksen toimielimet ovat

 • hallintoneuvosto, joka koostuu ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaiden edustajista ja teollisuus- ja tutkimuskomitean puheenjohtajasta. Hallintoneuvostolla on vastuu yhteisyrityksen toiminnasta ja se valvoo yhteisyrityksen toimien toteuttamista;
 • toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi. Toimitusjohtaja vastaa yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta ja on yhteisyrityksen laillinen edustaja;
 • julkisten tahojen neuvosto, joka koostuu yhteisyrityksen julkisista tahoista. Jokainen julkinen taho nimittää omat edustajansa ja päävaltuutetun. Julkisten tahojen neuvosto muun muassa hyväksyy ehdotuspyyntöjen laajuuden ja käynnistämisen sekä päättää ehdotusten valinnasta ja rahoituksesta;
 • teollisuus- ja tutkimuskomitea, joka koostuu enintään 25:stä ARTEMISIA-järjestön nimittämästä jäsenestä. Komitea laatii luonnoksen monivuotiseksi strategiseksi suunnitelmaksi sekä ehdotuksia yhteisyrityksen strategiaksi.

ARTEMIS-yhteisyrityksen varat muodostuvat osakkaiden ja yhteisön rahoitusosuuksista sekä yhteisyrityksen itsensä tuottamista tuloista. Kaikki sellaiset oikeussubjektit, jotka eivät ole osakkaita, voivat kartuttaa ARTEMIS-yhteisyrityksen varoja luontoissuorituksin ja rahamääräisin osuuksin.

ARTEMIS-yhteisyrityksen kustannukset muodostuvat seuraavista:

 • juoksevat kustannukset, joista vastaavat yhteisyrityksen osakkaat. Myös ARTEMISIA osallistuu rahoitukseen joko enintään 20 miljoonan euron suuruisella määrällä tai enintään 1 prosentin osuudella kaikkien hankkeiden kokonaiskustannuksista. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 10 miljoonaa euroa. ARTEMIS-osakasvaltiot osallistuvat juokseviin kustannuksiin luontoissuorituksin;
 • t&k-toimet. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 410 miljoonaa euroa. ARTEMIS-osakasvaltioiden rahoitusosuudet yhdessä ovat vähintään 1,8 kertaa yhteisön rahoitusosuus. Kyseiset varat maksetaan suoraan hankkeisiin osallistuville tutkimus- ja kehitysorganisaatioille. Lisäksi organisaatiot rahoittavat itse hankkeiden toimintaa luontoissuorituksilla, joiden kokonaisosuuden on yhteisyrityksen toimikauden aikana oltava yhtä suuri tai suurempi kuin julkisten tahojen osuus.

T&k-toimintaa toteutetaan hankkeilla, jotka käynnistetään järjestämällä avoimia ja kilpailuun perustuvia ehdotuspyyntöjä. Hankkeita tuetaan sekä Euroopan yhteisön että toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla ja yhteisyrityksen hankkeisiin osallistuvien tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden luontoissuorituksilla.

Yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista ARTEMIS-yhteisyrityksen osakkaiden väliset riidat sekä yhteisyritystä vastaan nostetut kanteet. Komissio ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin tekevät tarkastuksia yhteisyrityksen antaman rahoituksen saajien keskuudessa.

Tausta

Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiassa korostetaan investointeja osaamiseen ja innovointiin. Tätä varten seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä on käynnistetty yhteisiä teknologia-aloitteita eli yhteisyritysten muodossa täytäntöön pantavia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Yhteiset teknologia-aloitteet perustuvat kuudennen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman yhteydessä luotujen eurooppalaisten teknologiayhteisöjen toimintaan.

ARTEMIS-aloitteen lisäksi suunnitteilla on viisi muuta sulautettuihin tietotekniikkajärjestelmiin liittyvää yhteistä teknologia-aloitetta: nanoelektroniikkaa koskeva ENIAC-aloite, innovatiiviset lääkkeet ‑aloite (IMI) ilmailutekniikkaa ja lentoliikennettä koskeva Clean sky ‑aloite, vetypolttokennoja koskeva aloite (EN) sekä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuista seurantaa koskeva GMES-aloite.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 74/2008 [hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/2007/088] 7.2.2008 - EUVL L 30, 4.2.2008
 
Viimeisin päivitys 03.06.2008

Katso myös

 • Lisätietoja löytyy yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelun (CORDIS) verkkosivustolta osoitteesta (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun