RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


IMI-yhteisyritys

Euroopan unioni (EU) on käynnistänyt lääkealan yhteisen teknologia‑aloitteen. Vuonna 2008 EU:n aloite johti yhteisyrityksen perustamiseen (jäljempänä "IMI‑yhteisyritys") 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvaksi kaudeksi. Kyseisen yrityksen on määrä edistää yksityisiä investointeja, osaamisen siirtoa sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistamista tutkimuksen alalla tehokkaampien ja turvallisempien innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisyrityksen perustamisesta innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi.

TIIVISTELMÄ

IMI-yhteisyritys toteuttaa innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia‑aloitteen kilpailukykyisen innovaatiopohjaisen teollisuuden kehityksen turvaamiseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyn tarkoituksena on tukea alan investointeja.

IMI‑yhteisyritys on yhteisön elin ja oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Bryssel. Yhteisyritys perustetaan 31. joulukuuta 2017 ulottuvaksi kaudeksi. Sen perustajajäseniä ovat Euroopan komissio ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto EFPIA.

Tutkimusta ja kehitystä jäsenvaltiossa tai seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneessa maassa suoraan tai epäsuorasti tukevat oikeussubjektit voivat liittyä IMI-yhteisyrityksen osakkaiksi.

Tavoitteet

Yhteisyrityksen tavoitteena on parantaa lääkekehitysprosessin tehokkuutta, jotta lääkeala tuottaisi tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä. Tätä varten yhteisyritys osallistuu seitsemännen puiteohjelman toteuttamiseen ja tukee lääketutkimusta ja -kehitystä jäsenvaltioissa ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneissa maissa. Pienten ja keskisuurten yritysten (pk‑yritykset) osallistumista sekä yksityisen sektorin ja tiedemaailman välistä yhteistyötä tuetaan.

Lisäksi yhteisyritys pyrkii varmistamaan täydentävyyden muiden seitsemännen puiteohjelman toimien kanssa ja toimimaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena, joka auttaa lisäämään tutkimusinvestointeja ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Hankkeet ja toimet

IMI-yhteisyritys tukee uusia alueita kartoittavia tutkimustoimia, joita toteutetaan avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta valituissa hankkeissa. Hanke-ehdotuksista tehdään riippumaton arviointi, ja hankkeista tehdään avustussopimus ja hankesopimus.

EFPIAn jäseninä olevat tutkimusta tekevät lääkeyhtiöt, jotka osallistuvat yhteisyrityksen toimintaan, eivät voi saada rahallista tukea IMI-yhteisyritykseltä.

Toiminta

IMI-yhteisyrityksen toimielimet ovat seuraavat

  • hallintoneuvostoon kuuluu yhteisyrityksen jokaisen osakkaan edustajia. Se on vastuussa muun muassa yhteisyrityksen toiminnasta ja valvoo sen toimien toteuttamista. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa
  • toimitusjohtaja on IMI-yhteisyrityksen laillinen edustaja. Hän myös vastaa yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta hallintoneuvoston päätösten mukaisesti
  • tieteellinen komitea, joka on hallintoneuvoston neuvoa-antava elin, antaa muun muassa neuvoja vuotuista toteutussuunnitelmaa koskevan ehdotuksen tieteellisistä painotuksista.

IMI-yhteisyritystä avustaa kaksi ulkopuolista neuvoa-antavaa elintä

  • IMIin osallistuvien valtioiden edustajien ryhmä koostuu kunkin jäsenvaltion ja seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneen maan edustajasta. Se neuvoo vuotuisissa tieteellisissä painotuksissa. Lisäksi se tiedottaa yhteisyritykselle kansallisella tasolla kulloinkin toteutettavista asiaan liittyvistä toimista
  • sidosryhmäfoorumin kutsuu koolle toimitusjohtaja vähintään vuosittain. Foorumille tiedotetaan IMI-yhteisyrityksen toiminnasta, ja se voi esittää huomautuksia.

Yhteisyritys saa taloudelliset resurssinsa osakkaiden rahoitusosuuksista, IMI‑yhteisyrityksen tuottamista tuloista ja muista rahoitusosuuksista, varoista ja tuloista.

Tutkimustoimet rahoitetaan EFPIAn jäseninä olevien tutkimusta tekevien lääkeyhtiöiden muilla kuin rahallisilla suorituksilla, osakkaiden suorituksilla ja seitsemännestä puiteohjelmasta suoritettavalla yhteisön rahoitusosuudella. Yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 1 000 miljoonaa euroa.

Taustaa

EU on varannut yhteisön seitsemänteen puiteohjelmaan mahdollisuuden perustaa pitkäkestoisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia yhteisten teknologia‑aloitteiden muodossa. Yhteiset teknologia-aloitteet rakentuvat kuudennessa puiteohjelmassa perustettujen eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työlle ja ne toteutetaan yhteisyritysten kautta.

Viisi muutakin yhteistä teknologia-aloitetta on suunnitteilla IMI-aloitteen lisäksi. Ne liittyvät sulautettuihin tietotekniikkajärjestelmiin (ARTEMIS), nanoteknologiaan (ENIAC), ilmailuun ja lentoliikenteeseen (Clean Sky), vety- ja polttokennoteknologiaan (FUEL CELL) ja ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuiseen seurantaan (GMES).

VIITTEET

Säädös Voimaantulopäivä – Voimassaolon päättymispäivä Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 73/2008

7.2.2008 – 31.12.2017

-

EUVL L 30, 4.2.2008

Viimeisin päivitys 05.09.2011

Katso myös

  • Euroopan komission sivusto, innovatiivisia lääkkeitä koskeva aloite (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun