RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eniac

Teknisk innovation är nödvändig för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. För att stimulera och samordna investeringarna inom de nödvändiga tekniska områdena har det lanserats ett offentligt-privat partnerskap inom den nanoelektroniska sektorn i form av ett gemensamt teknikinitiativ, inrättat genom det gemensamma företaget Eniac.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac.

SAMMANFATTNING

Det gemensamma företaget Eniac (EN) inrättar det gemensamma teknikinitiativet (ITC) inom nanoelektronik i syfte att utveckla informations- och kommunikationsteknik. Detta offentlig-privata partnerskap syftar till att stödja investeringarna inom området, innovativa aktörer och konkurrenskraft. Initiativet inom nanoelektronik omfattas också av det europeiska området för forskningsverksamhet och bidrar till forskning och utveckling (FoU).

Det gemensamma företaget ligger i Bryssel och är ett EU-organ som är en juridisk person. Det har bildats för perioden fram till den 31 december 2017. Grundarna av det gemensamma företaget är EU, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Storbritannien och sammanslutningen AENEAS, som företräder företag och organisationer inom FoU som är aktiva inom nanoelektroniken. Det gemensamma företaget Eniac är öppet för nya medlemmar. Hittills har Österrike, Tjeckien och Norge anslutit sig som nya medlemmar.

Mål

Det gemensamma företaget Eniac bidrar till inrättandet av det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (sjunde ramprogrammet) inom nanoelektroniken. Syftet är att främja utvecklingen av den nödvändiga kompetensen genom ett forskningsprogram och stödja dess verksamhet. Syftet är att det på så sätt ska främja den europeiska konkurrenskraften samt nya marknader och nya tillämpningsområden i samhället. Små och medelstora företag uppmuntras också att delta.

Det gemensamma företaget ska även främja samarbete och samordning av arbetet inom EU och nationellt, offentligt och privat, för att stödja FoU och investeringar. Om arbetet koncentreras kan nämligen resultaten utnyttjas effektivare.

Organisation

Det gemensamma företagets organ är:

  • Styrelsen, sammansatt av företrädare från medlemmarna i det gemensamma företaget Eniac och ordföranden för kommittén för industri och forskning. Den ser till att företaget fungerar och kontrollerar verksamhetsdriften.
  • VD. Utnämnd för en period av tre år av styrelsen, ytterst ansvarig för den dagliga driften och det gemensamma företagets rättsliga företrädare.
  • De offentliga deltagarnas råd: Sammansatt av de offentliga deltagarna i det gemensamma företaget som utser sina företrädare och sin delegationschef. Dess funktion är bl.a. att godkänna räckvidd och utlysning av upphandling och att besluta om urval och finansiering av utvalda anbud.
  • Kommittén för industri och forskning, sammansatt av 25 medlemmar utsedda av sammanslutningen AENEAS. Den utarbetar framför allt den fleråriga strategiska planen och tar fram förslag till strategi för det gemensamma företaget.

Eniacs resurser utgörs av bidrag från medlemmarna och EU samt intäkter som Eniac själv får in. Alla rättssubjekt som inte är medlemmar kan ge bidrag in natura eller kontant till Eniac.

Eniacs kostnader utgörs av:

  • driftskostnader som medlemmarna står för. AENEAS bidrar också till dem med högst 20 miljoner euro eller högst 1 % av totalkostnaden för projekten. EU:s bidrag får inte överskrida tio miljoner euro. Eniacs medlemsländer ger bidrag in natura,
  • forskning och utveckling. EU ger bidrag på högst 440 miljoner euro. De ekonomiska bidragen från Eniacs medlemsländer, som motsvarar lägst 1,8 gånger EU:s bidrag, går inte genom det gemensamma företaget, utan betalas ut direkt till de organisationer för forskning och utveckling som deltar i projekten. Dessa organisationer bidrar också in natura till ett värde som motsvarar minst hälften av totalkostnaden för forskningen och utvecklingen.

Forskningen och utvecklingen genomförs i form av projekt som startas efter konkurrensutsatt upphandling. Dessa projekt finansieras av ekonomiska bidrag från EU och de deltagande medlemsländerna och genom bidrag in natura från FoU-organisationer som deltar i det gemensamma företagets projekt.

Eftersom det är ett EU-initiativ gäller EG-rätten för det gemensamma företaget och dess personal. EG-domstolen är behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna och talan mot det gemensamma företaget Eniac. Kommissionen och revisionsrätten utför kontroller av mottagarna av bidrag från det gemensamma företaget.

Sammanhang

I Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning läggs vikten vid investeringar i kunskap och innovation. Därför har offentlig-privata partnerskap, ITC, inrättats av gemensamma företag inom ramen för det sjunde ramprogrammet. Dessa partnerskap har sitt ursprung i arbetet i de europeiska teknikplattformer som redan inrättats inom ramen för sjätte ramprogrammet.

Förutom initiativet ”Eniac” planeras för ytterligare fem partnerskap inom sektorerna inbyggda datasystem (ARTEMIS) (EN), innovativa läkemedel (IMI), flygteknik och lufttransporter (CLEAN SKY), väte och bränsleceller (FUEL CELL) (EN) samt global övervakning av miljö och säkerhet (GMES).

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeTidsfrist för genomförande i medlemsländernaEUT
Förordning (EG) nr 72/2008

7.2.2008

-

EUT L 30 av den 4.2.2008

Senast ändrat den 11.04.2008

Se även

  • Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens Generaldirektorat för informationssamhälle och medier om forskning och innovation (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början